1435/PP1/443-73a/07/UK/MK - Czy podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez wdrażającego Program będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego związanego ze sprzedażą opodatkowaną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 października 2007 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście 1435/PP1/443-73a/07/UK/MK Czy podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez wdrażającego Program będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego związanego ze sprzedażą opodatkowaną

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 27 czerwca 2007 r. (wpływ do tut. urzędu 3 lipca 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 8 sierpnia 2007 r. (wpływ do tut. urzędu 14 sierpnia 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w ww. wniosku za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) w ww. pismach przedstawia następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją branżową. Do jego zadań statutowych należy m.in. podejmowanie działań mających na celu promocję branży mięsno-wędliniarskiej. Stowarzyszenie zawarło umowę z Agencją Rynku Rolnego, której przedmiotem jest 2-letnia promocja wołowiny, cielęciny, wieprzowiny oraz przetworów spożywczych w krajach trzecich, tj. w Chinach, Japonii i na Ukrainie (dalej program).

Program ten współfinansowany jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego, przy czym wkład finansowy UE wynosi 50%, a budżetu krajowego 30% kwoty wydatków kwalifikowanych w ramach programu. Pozostała część środków niezbędnych do realizacji programu stanowi wkład własny stowarzyszenia, faktycznie finansowany przez przedstawicieli branży - uczestników programu. Program ten ma charakter non profit - w związku z jego realizacją Podatnik nie uzyskuje wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów.

Założeniem programu jest promocja oraz zwiększenie eksportu mięsa i jego przetworów pochodzących z Unii Europejskiej na rynkach pozawspólnotowych, w szczególności na Ukrainie, w Chinach i Japonii. W tym celu w krajach tych ma zostać przeprowadzona kampania promująca wspólnotowe mięso i zachęcająca importerów do zakupu wspólnotowego mięsa wołowego, wieprzowego, cielęciny oraz przetworów pochodzących z tych mięs. W ramach programu nie mogą być podejmowane żadne działania, które by promowały poszczególnych uczestników programu. Celem programu jest bowiem wyłącznie promocja całego rynku i branży.

Program przewiduje przeprowadzenie różnorodnych działań promocyjnych, w szczególności poprzez: promocję w kanałach internetowych i w prasie, reklamę outdoor, uczestnictwo w targach, publikacje katalogów i materiałów promocyjnych, marketing bezpośredni.

Ze względu na ograniczenia nałożone przez Komisję Europejską program nie będzie realizowany bezpośrednio przez Stowarzyszenie, lecz przez odrębny podmiot (dalej "wdrażający program"), w oparciu o umowę zawartą z tym podmiotem przez Stowarzyszenie. Podmiot ten podejmując działania wchodzące w zakres programu będzie dokonywał zakupów w interesie stowarzyszenia, lecz w imieniu własnym. W konsekwencji wszelkie usługi zakupione w związku z realizacją programu w krajach trzecich przez wdrażającego program będą następnie refakturowane na Stowarzyszenie z właściwą krajową stawką VAT. Refaktury te będą stanowić podstawę ostatecznego rozliczenia przez Agencję Rynku Rolnego środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego na realizację programu. Jak stanowi umowa zawarta z Agencją Rynku Rolnego podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym w rozumieniu programu i nie podlega sfinansowaniu z wkładu finansowego UE oraz wkładu pochodzącego z budżetu krajowego.

Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem VAT, jednakże ze względu na specyfikę swojej działalności (wykonywanie czynności statutowych w stosunku do swoich członków) w odniesieniu do części czynności korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie w ramach swej działalności świadczy też usługi, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Są to głównie usługi szkoleniowe organizowane dla przedsiębiorców z branży mięsno-wędliniarskiej. Korzystając zatem z wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji programu Stowarzyszenie zamierza zorganizować cykl odpłatnych szkoleń dla przedstawicieli branży, na których przedstawione zostaną zasady oraz sposób prowadzenia działalności na rynkach państw trzecich, w których realizowano program, zasady prowadzenia negocjacji z przedstawicielami z tych krajów, zasugerowane też zostaną pewne rozwiązania co do doboru optymalnego poziomu wartości sprzedaży na tych rynkach w zakresie różnorodnego asortymentu mięsno-wędliniarskiego. Wnioskodawca stwierdza, iż ww. odpłatne szkolenia o charakterze doradczym będą zakwalifikowane do PKWiU 74.14.1

Przedstawiając powyższy stan faktyczny Stowarzyszenie zwraca się z zapytaniem, czy podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez wdrażającego Program będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego związanego ze sprzedażą opodatkowaną.

Zdaniem wnioskodawcy dokonane przez niego przy realizacji programu zakupy towarów i usług będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, a tym samym podatek naliczony od tych zakupów będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego dot. sprzedaży opodatkowanej. Podatnik stwierdza, iż dla powstania prawa do odliczenia wystarczające jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym a tą częścią działalności podatnika, która jest przedmiotem opodatkowania VAT. W związku z tym VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług bezpośrednio związanych z tą częścią działalności, która jest przedmiotem podatku VAT, może w całości podlegać odliczeniu

Organ podatkowy stwierdza, co niżej:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jednocześnie ustawodawca w art. 90 ust. 1-3 ww. ustawy stwierdził, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję o której wyżej mowa ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Analizując przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny należy stwierdzić, iż dokonywane przez Podatnika zakupy związane są z realizacją Programu promocji. Program ten ma charakter non profit a w trakcie realizacji programu, zgodnie z pismami - Stowarzyszenie nie będzie świadczyć jakichkolwiek usług (odpłatnie bądź nieodpłatnie). W związku z powyższym w zakresie w jakim dokonane zakupy związane są z realizacją programu promocji - zakupione towary/usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Podatnik nie nabędzie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

Natomiast, jeżeli dokonywane zakupy będą służyły również czynnościom opodatkowanym podatnikowi w ww. zakresie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 przy zastosowaniu zasad określonych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż Podatnikowi w całości będzie przysługiwało prawo do rozliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od "wdrażającego program" w związku z zakupami dokonanymi w trakcie realizacji Programu.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 ww. artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl