Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 sierpnia 2007 r.
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga
1434/VF/443-111a/07/EK
Czy Fundacja otrzymująca od sponsora wpłaty za działania promocyjno-reklamowe ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2007 r. złożonego do tut. Urzędu w dniu 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 maja 2007 r. Fundacja wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT w związku z wpłatami otrzymywanymi od sponsora za działania promocyjno-reklamowe, wystawiania faktur VAT za te działania oraz odprowadzania podatku należnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji jest organizacja i prowadzenie zajęć hipoterapii i treningów jeździeckich dla osób niepełnosprawnych. Wyżej wymienione cele realizowane są w obszarach kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. W 2006 r. Fundacja nie prowadziła zajęć hipoterapii, rozpoczęła natomiast budowę ośrodka hipoterapii - budowę stajni oraz pozyskiwanie środków na tę budowę. Fundacja nie była podatnikiem VAT. Fundacja zawarła umowę sponsoringu, w myśl której sponsor wpłaca 100.000 zł na budowę stajni i pozostałą działalność statutową, natomiast Fundacja ma obowiązek od dnia zawarcia umowy prowadzić działania promocyjno-reklamowe sponsora.

Fundacja przedstawia własne stanowisko w sprawie i uważa, że powinna zarejestrować się jako podatnik podatku VAT i odprowadzać podatek należny do Urzędu Skarbowego.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia: Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwaną dalej ustawą o VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się z kolei każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Z przepisu powyższego wynika więc, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, co do zasady, odpłatne świadczenie usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ww. ustawy). Z powyższego wynika, iż działania promocyjno-reklamowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ są usługą świadczoną odpłatnie i niosą ze sobą cel zarobkowy, w związku z czym winny być udokumentowane zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT fakturą VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ww. Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl