Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim
1429/PD/415-1/06/AB
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2005 r., wydatków związanych z opłaceniem faktury za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień 2005 r. i składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2005 r., zapłaconych w styczniu 2006 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim stwierdza, że stanowisko Pana XXX, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, odnośnie:

1.

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej w okresie od 1 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. działalności gospodarczej wydatków dotyczących opłacenia w m-cu styczniu 2006 r. faktury za m-c grudzień 2005 r. za rozmowy telefoniczne - jest nieprawidłowe

2.

oraz w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu za 2005 r. składek na ubezpieczenie społeczne za m-c grudzień 2005 r. zapłaconych w m-cu styczniu 2006 r. - jest również nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 lutego 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23 lutego 2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2006 r., Pan XXX zwrócił się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2005 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków związanych z opłaceniem faktury za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień 2005 r. i składek na ubezpieczenie społeczne za m-c grudzień 2005 r., zapłaconych w styczniu 2006 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz z materiałów dowodowych znajdujących się w aktach sprawy wynika, że działalność gospodarczą związaną z "ochroną zdrowia ludzkiego" Pan XXX prowadził w okresie od 1 lutego 2005 do 31 grudnia 2005 r. Działalność ta opodatkowana była podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik przyjął zasadę księgowania wszystkich kosztów uzyskania przychodu w momencie zapłaty tj. wybrał tzw. metodę "kasową". Działalność gospodarczą zakończył z dniem 31 grudnia 2005 r., natomiast w miesiącu styczniu 2006 r. poniósł wydatki tytułem opłacenia faktury za grudzień 2005 r. za rozmowy telefoniczne i składek na ubezpieczenie społeczne również za grudzień 2005 r.

Zdaniem Pana XXX koszty związane z działalnością gospodarczą dotyczące roku 2005 powinny być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w m-cu grudniu 2005 r. Uważa, że w 2006 r. nie będzie mógł rozliczyć powyższych kosztów, ponieważ już nie prowadzi działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdza, co następuje:

W rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w przepisach art. 22 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów potrącane są tylko w tym roku (okresie) podatkowym, w którym zostały poniesione. Jednakże ustawodawca wprowadził odstępstwa od tej zasady.

W myśl bowiem art. 22 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku (okresie) podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że zarachowanie ich nie było możliwe, w tym wypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione. Zasada ta ma zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku (okresu) podatkowego (art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z powyższego wynika, że podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów, ma do wyboru dwie metody ewidencjonowania kosztów. Może ewidencjonować wydatki w momencie ich poniesienia (metoda kasowa) lub w okresie, w którym uzyskuje się przychód związany z danym kosztem (metoda memoriałowa).

Ustawodawca zastrzegł, że raz przyjęta metoda ewidencji kosztów powinna być stosowana konsekwentnie w każdym roku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w stosunku do wszystkich kosztów, a nie może być stosowana incydentalnie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że działalność gospodarczą prowadził Pan tylko w jednym roku podatkowym w okresie od 1 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. (do tut. Urzędu wpłynęła decyzja Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. o wykreśleniu prowadzonej przez Pana działalności z dniem 31 grudnia 2005 r.), a wydatek poniesiony w miesiącu styczniu 2006 r. (9 stycznia 2006 r.) tytułem opłacenia faktury za m-c grudzień 2005 r. za usługi telekomunikacyjne dotyczył przychodu osiągniętego w 2005 r. Fakturą tą objęto należności za abonament i opłaty za okres od dnia 17 listopada 2005 r. do 16 grudnia 2005 r. Płatność tych należności przypadała w dniu 2 stycznia 2006 r.

Natomiast według wyjaśnienia podatnika wszystkie koszty księgowane były w momencie zapłaty, tj. zgodnie z zasadą wynikającą z cyt. art. 22 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, iż zapłata za usługi telekomunikacyjne wg faktury w roku 2005 nastąpiła w roku 2006, to brak jest podstawy prawnej do zaliczenia przedmiotowego wydatku w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej za rok 2005. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż w chwili poniesienia wydatku podatnik nie prowadził już działalności gospodarczej, zatem nie została również spełniona dyspozycja z art. 22 ust. 1 powołanej ustawy, która stanowi o wydatku poniesionym w celu uzyskania przychodów.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 55a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek.

W związku z powyższym, brak jest podstawy prawnej do uznania za koszty uzyskania przychodów 2005 r. składek na ubezpieczenie społeczne za m-c grudzień 2005 r. zapłaconych w m-cu styczniu 2006 r.

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu podatnika odlicza się kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Jednak w myśl przepisu art. 26 ust. 13a ww. ustawy, wydatki na ww. cele podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem, w świetle powołanych wyżej przepisów podatkowych ma Pan prawo odliczenia od dochodu za 2006 r. kwot składek na własne ubezpieczenie społeczne zapłaconych w styczniu 2006 r., poprzez wykazanie ich w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006, które to zeznanie należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2007 r.

Jednocześnie tut. organ podatkowy nadmienia, że w myśl art. 27b wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podlegają odliczeniu od podatku dochodowego. Żaden przepis tejże ustawy nie daje możliwości zaliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli więc podatnik, składki na ubezpieczenie zdrowotne ujmował w kosztach uzyskania przychodu - co wynika z drugiego zdania ww. pisma z dnia 23 marca 2006 r., było to postępowanie wbrew ww. przepisom prawa podatkowego.

Powyższa interpretacja dotyczy przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl