1426/US210/443-17/07/SL - Czy kupując motor, który będzie służył prowadzonej działalności gospodarczej podatnik może odliczyć VAT?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 lipca 2007 r. Urząd Skarbowy w Siedlcach 1426/US210/443-17/07/SL Czy kupując motor, który będzie służył prowadzonej działalności gospodarczej podatnik może odliczyć VAT?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.:. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19 czerwca 2007 r. przez Pana x o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje, iż stanowisko wnioskodawcy odnośnie odliczenia podatku VAT od zakupionego motoru i paliwa do jego napędu jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pan X wnioskiem złożonym w dniu 19 czerwca 2007 r., zwrócił się o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług odnośnie odliczenia podatku od zakupionego motoru i paliwa do jego napędu.

W złożonym wniosku przedstawiając swoje stanowisko wnioskodawca napisał, że jego zdaniem może odliczyć podatek VAT w wysokości 60 %, nie więcej niż 6.000 zł, od zakupionego motoru, nie może natomiast odliczać podatku VAT od zakupionego paliwa do jego napędu.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego i przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznał, iż stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi w myśl ust. 3 powołanego artykułu - 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Natomiast art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stanowi, iż obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Powołana wyżej ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia pojazd samochodowy, w związku z czym należy się posłużyć definicją określoną w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 108, poz. 9808 z późn. zm.), motocykl jest pojazdem samochodowym. Wynika to z brzmienia art. 2 pkt 33, który stanowi, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczająca 25 km/h, natomiast z pkt 45 cyt. przepisu, że motocykl jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem-wielośladowym.

Jeżeli nabyty motocykl będzie wykorzystywany przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, to w związku z faktem, iż jest on pojazdem samochodowym o dopuszczalnej macie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przysługuje odliczenie w wysokości 60 % kwoty podatku naliczonego od jego nabycia, nie więcej jednak niż 6.000 zł. W przypadku zakupu paliwa do motocykla mają zastosowanie ograniczenia zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a co za tym idzie podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących zakup paliwa do motocykla.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (w myśl przepisów art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl