1425/021/443/66/05/IW - Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów przeznaczonych na próbki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2005 r. Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu 1425/021/443/66/05/IW Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów przeznaczonych na próbki.

POSTANOWIENIE

Na podstawie: art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu: stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 22 lipca 2005 r. przez ..... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 22 lipca 2005 r. złożonym przez .... przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma jest czynnym podatnikiem VAT współpracującym z kontrahentem czeskim, od którego otrzymano nieodpłatnie karmę dla kotów i materiały reklamowe w postaci koszulek. Otrzymana karma rozdzielana jest w woreczki o gramaturze 10 dag i dodawana, w charakterze próbek, do zakupowanej przez klientów innego rodzaju karmy, celem zachęcenia do zakupu nowego towaru. Koszulki jako materiały reklamowe przeznaczane są na potrzeby firmy oraz jako prezenty dla kontrahentów (bez wynagrodzenia). Na próbki przeznaczone są również towary zakupione od tego samego kontrahenta. Pytanie Podatnika odnośnie podatku od towarów i usług: Czy należy i w jaki sposób ująć w rejestrach VAT bezpłatnie otrzymane towary oraz materiały reklamowe od kontrahenta z Czech, które są następnie przekazywane w charakterze próbek? Czy przekazywany towar należy potraktować jak prezent o małej wartości czy jako próbkę towarów i opodatkować podatkiem VAT? Jak postąpić w sytuacji, gdy na próbki przeznaczony jest towar nabyty za wynagrodzeniem? Jak należy rozumieć pojęcie ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym przekazano prezenty? Czy "osoba" to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, przedsiębiorca czy osoba prawna? Własne stanowisko Podatnika w sprawie: Otrzymanie nieodpłatne towarów z krajów Wspólnoty firma nie traktuje jak wewnątrzwspólnotowe nabycie, gdyż w myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem. Oznacza to, że nieodpłatne otrzymanie towarów, w tym próbek od kontrahenta unijnego, nie podlega podatkowi VAT. Przekazanie zaś próbek towarów dla kontrahentów nie będzie podlegać VAT w myśl art. 7 ust. 3 ustawy o VAT. Ze względu na wartość przekazywanych koszulek niższej niż 100 zł należy ująć je w ewidencji osób obdarowanych i nie naliczać podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co określono w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w myśl art. 2 pkt 6 ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, (...), a także grunty. W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W art. 7 ust. 3 stwierdza się, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Ustęp 4 określa, że: Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.

Nie podlegają zatem opodatkowaniu przekazywane jednej osobie prezenty o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, o ile podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym te prezenty przekazano. Brak takiej ewidencji powoduje, że jedynie prezenty o wartości do 5 zł nie są opodatkowane. Wszystkie prezenty o wartości wyższej podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad. Nadmienia się, że pod pojęciem "osoby" użytym przez ustawodawcę w art. 7 ust 4 ww. ustawy o VAT, w związku z tym, że ustawodawca odwołuje się do kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć osoby fizyczne zarówno nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i ją prowadzące. W przypadku czynności niepodlegających opodatkowaniu podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W art. 7 ust. 7 ww. ustawy o VAT podano definicję próbki - przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. Zatem wydawane przez spółkę próbki - woreczki z karmą dla kotów o gramaturze 10 dag - na podstawie art. 7 ust. 3 ww. ustawy o VAT nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zatem nieodpłatne otrzymanie towarów oraz materiałów reklamowych (koszulek) w myśl ustawy ww. ustawy o VAT nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu VAT i nie trzeba tego zdarzenia ewidencjonować w rejestrach VAT. Natomiast zakup towaru u kontrahenta unijnego, który przy sprzedaży zastosował stawkę 0%, traktowany jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli towar ten przeznaczony jest na próbki, których wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT, nie można odliczyć podatku naliczonego przy ich zakupie. Zatem w rejestrach VAT w tym przypadku należy ująć jedynie podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Złożenie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl