14145/2017, Uczniowie klas pierwszych gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

14145/2017 - Uczniowie klas pierwszych gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 lipca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 14145/2017 Uczniowie klas pierwszych gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy

Zmiany dotyczące nowego ustroju szkolnego zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 1 .

Przepisy art. 128 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe określają następujące rozwiązania dla niepromowanych uczniów gimnazjów:

* uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej;

* uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;

* uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne, zaś kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne, a w przypadku dotychczasowego gimnazjum - przystąpił również do egzaminu gimnazjalnego 2 .

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 3 . Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Wskazane wyżej przepisy stanowią o obowiązkach szkoły dotyczących procesu oceniania i klasyfikowania uczniów. Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 4 . Wymóg ten ma na celu określenie jasnych zasad kierujących procesem oceniania, tak aby zarówno uczniowie, jak i ich rodzice wiedzieli, co i w jaki sposób będzie w szkole oceniane, i co będzie miało wpływ na promocję do klasy programowo wyższej, bądź ukończenie szkoły.

Sprawnej komunikacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem ma również pomagać ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych. Służy ono monitorowaniu pracy ucznia oraz przekazywaniu informacji zwrotnej na temat bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, a co wymaga poprawy i w jakim zakresie 5 .

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, bądź też ukończenie szkoły, szkoła powinna umożliwić uczniowi uzupełnienie powstałych braków 6 .

Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły 7 .

Uczeń, zwłaszcza ten zagrożony negatywną roczną oceną klasyfikacyjną, może skorzystać z możliwości podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 8 . Informację o warunkach i trybie uzyskania - wyższej niż przewidywana - rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele przekazują uczniom i ich rodzicom również na początku roku szkolnego.

W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą złożyć na ręce dyrektora szkoły zastrzeżenia. Dyrektor, jeśli uzna te zastrzeżenia są zasadne, postanawia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w wyniku którego ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć edukacyjnych 9 .

Przewidziana w przepisach jest również możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego przez ucznia, który otrzymał negatywne roczne oceny klasyfikacyjne z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych< 10 .

W przypadku ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego istnieje jeszcze możliwość uzyskania promocji do klasy programowo wyższej w postaci tzw. promocji warunkowej. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej 11 .

Ww. przepisy dotyczące możliwości składania przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej stosuje się również do rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 12 .

Jak wskazano wyżej w procesie oceniania i klasyfikowania uwzględnione zostały elementy wspierające ucznia w dążeniu do pokonania trudności w nauce i uzupełnieniu braków. Natomiast jeśli uczeń nie uzyskał pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, to znaczy że nie spełnił wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonych dla danego etapu edukacyjnego. Tym samym nie posiada on kompetencji pozwalających na podjęcie z powodzeniem nauki na kolejnym, wyższym etapie kształcenia.

W przypadku ucznia I klasy gimnazjum, który nie uzyskał promocji do klasy II, dyrektor gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, będzie miał obowiązek poinformować tego ucznia, w której szkole podstawowej będzie dalej realizował obowiązek szkolny 13 .

Po ukończeniu nauki w 8-letniej szkole podstawowej i zdaniu egzaminu ósmoklasisty, uczeń otrzyma świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Świadectwo to będzie uprawniało ucznia do ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i szkoły branżowej.

Reforma systemu oświaty, polegająca na wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej i wygaszaniu gimnazjów, jest połączona z późn. zm. programowymi, które będą wdrażane sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Zmiany te mają charakter ewolucyjny.

W roku szkolnym 2017/2018 naukę w klasie VII 8-letniej szkoły podstawowej będą kontynuować:

a.

uczniowie klas VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej, którzy otrzymali promocję do klasy VII;

b.

uczniowie klas I gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymali promocji do klasy II gimnazjum.

Przygotowana nowa podstawa programowa 14 zawiera wszystkie treści potrzebne w kształceniu uczniów klas VII i VIII w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na zakres egzaminu ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą realizować program będący kontynuacją treści kształcenia, które realizowali w klasach IV-VI 15 , i który będzie ich przygotowywał do podjęcia, począwszy od roku szkolnego 2019/2020, dalszej nauki w wybranym typie zreformowanej szkoły ponadpodstawowej.

Należy również dodać, że nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - w odróżnieniu od dotychczasowej - ma spiralny układ, co oznacza, że treści nauczania i umiejętności nabyte w szkole podstawowej uczniowie będą powtarzać, nadbudowywać i rozszerzać w szkole ponadpodstawowej.

Ponadto uprzejmie informuję Pana Posła, że szkoły mają obowiązek zapewnienia indywidualnego podejścia do każdego dziecka i dostosowania metod pracy do tempa jego rozwoju. W sytuacji, gdy uczeń napotyka na trudności związane z nabywaniem wiedzy i umiejętności szkolnych, powinien mieć zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 16 oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych 17 , każdy uczeń i jego rodzic ma prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w systemie oświaty.

1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

2

Zgodnie z art. 44o ust. 4 i art. 44q ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) - dalej: ustawa o systemie oświaty.

3

Dz. U. z 2015 r. poz. 843, z późn. zm. - dalej: rozporządzenie o ocenianiu.

4

Zgodnie z art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

5

Zgodnie z § 14 rozporządzenia o ocenianiu.

6

Zgodnie z § 16 rozporządzenia o ocenianiu.

7

Zgodnie z art. 44g ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

8

Zgodnie z art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

9

Zgodnie z art. 44n ust. 1-4 ustawy o systemie oświaty.

10

Zgodnie z art. 44m ustawy o systemie oświaty.

11

Zgodnie z art. 44m. ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

12

Zgodnie z art. 44n ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

13

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

14

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

15

Określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.).

16

Dz. U. z 2013 r. poz. 532.

17

Dz. U. z 2013 r. poz. 199.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl