Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 marca 2007 r.
Urząd Skarbowy w Kozienicach
1408/PPM/443-4/07
Modernizacja budynku przychodni lekarskiej dokonana przez gminę.

"(...) Gmina X w latach 2006-2007 przeprowadziła modernizację budynku przychodni lekarskiej. (...) Remontowany budynek, będąc własnością Gminy, został przekazany Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Przychodni X" do bezpłatnego użytkowania, w drodze umowy użytkowania zawartej w 2000 r. (...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatneświadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się - w myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, jak stanowi art. 8 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W świetle cyt. wyżej przepisów czynność nieodpłatnego przekazania budynku na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej jest świadczeniem usług, ponieważ w drodze umowy nie nastąpiło przeniesienie prawa własności na inny podmiot, a jedynie ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest użytkowanie. W ten sposób Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał prawo do używania i do pobierania pożytków z budynku. Właścicielem budynku nadal pozostaje Gmina.

Należy pamiętać, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają tylko odpłatne czynności dostawy towarów i świadczenia usług.

Ustawodawca określił jednak wyjątki od tej zasady zrównując pewne czynności nieodpłatne z czynnościami wykonywanymi za odpłatnością - ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi.

Artykuł 8 ust. 2 ustawy o VAT stanowi bowiem: "za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie nie będące dostawą na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub części".

Z treści cyt. wyżej przepisu wynika, że nie ma on zastosowania w stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę.

Nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej nie było dokonane na cele osobiste żadnej z osób wskazanych w tym przepisie. Również nie można zaliczyć tej czynności do innych nieodpłatnych świadczeń niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, gdyż przekazanie nastąpiło w ramach zadań własnych gminy. Zgodnie, bowiem, z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. W celu wykonywania tych zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne (...). Taką jednostką jest, jak wynika z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia X" - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy.

Konkludując, skoro nieodpłatne przekazanie przez Gminę budynku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to również nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupów dotyczących remontu tego budynku, gdyż nie występuje związek poniesionych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/9/9-10