1401/PV-IV/4407/14-4a/08/MK - Czy wypłacana przez Stronę premia pieniężna, dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze mająca motywować rolników do dostarczania większej ilości produktów rolnych i usług rolniczych, którą można przyporządkować do konkretnych dostaw lub usług rolniczych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie 1401/PV-IV/4407/14-4a/08/MK Czy wypłacana przez Stronę premia pieniężna, dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze mająca motywować rolników do dostarczania większej ilości produktów rolnych i usług rolniczych, którą można przyporządkować do konkretnych dostaw lub usług rolniczych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 lutego 2008 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 27 września 2007 r. Nr 1449/1BV/443/123/07/MDP w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,

-

postanawia:- odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2007 r. wpłynął do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego wynikało, że Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług, rolnikiem ryczałtowym, nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług czynny i może korzystać ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), dalej ustawa o podatku od towarów i usług. Po przekroczeniu określonego obrotu, Strona zostanie zmuszona do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług czynny, jeśli zaś nie przekroczy obrotu uprawniającego do bycia rolnikiem, sama będzie również mogła zadecydować o zarejestrowaniu się jako podatnik podatku od towarów i usług czynny. Wnioskodawca zawrze umowy z dostawcami żywca (rolnikami ryczałtowymi), w których zobowiąże się do wypłacania premii pieniężnej. Premie te mają motywować rolników do dostarczania większej ilości produktów rolnych oraz lepszej jakości usług. Zgodnie z umowami premie będzie można przyporządkować do konkretnych dostaw lub usług rolniczych, gdyż zasady ich wypłacania opierać się będą na szczegółowej identyfikacji poszczególnych dostaw lub usług. Podatnik stwierdził, że wartość premii pieniężnych, dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze należy uwzględnić w rozliczeniach dostaw towarów, z którymi są one związane. Dalej wskazano, że premie związane z konkretnymi dostawami żywca stanowią element kwoty należnej z tytułu danej dostawy lub usługi, więc ich wartość należy uwzględnić przy wyliczaniu zryczałtowanego zwrotu podatku przysługującego rolnikowi z tytułu wykonanej dostawy produktów rolnych. W razie wypłacenia premii powinno się dokonać korekty wystawionej faktury VAT-RR, w celu doprowadzenia do zgodności dokonanych rozliczeń z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych. W powyższym piśmie wystąpiono z pytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług premia pieniężna, dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze wypłacona rolnikowi ryczałtowemu.

Postanowieniem z dnia 27 września 2007 r. Nr 1449/1BV/443/123/07/MDP Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście uznał stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Organ pierwszej instancji wskazał, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W świetle powyższego, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi wynagrodzenie za dostarczone towary i wykonane usługi, otrzymane przez dostawcę (świadczącego) od nabywcy, klienta lub osoby trzeciej. Naczelnik Urzędu potwierdził stanowisko podatnika wskazując, że podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie te dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni związek z dostawą towarów lub świadczeniem usług. Wskazano ponadto, że w myśl art. 19 ust. 21 ustawy o podatku od towarów usług, obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika.

W dniu 5 października 2007 r. złożono wniosek o uzupełnienie ww. postanowienia z dnia 27 września 2007 r. poprzez odniesienie się do wszystkich kwestii przedstawionych we wniosku o udzielenie interpretacji.

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2008 r. Nr 1449/1BV/448/05/08/MDP Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście odmówił uwzględnienia ww. wniosku Strony.

Na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z dnia 27 września 2007 r. Nr 1449/1BV/443/123/07/MDP, pismem z dnia 6 lutego 2008 r., Strona złożyła zażalenie zarzucając naruszenie: art. 14a § 3, art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 125 § 1-2, art. 139 § 1-2, art. 140 § 1, art. 217 § 1 pkt 5 i art. 217 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), dalej ustawa - Ordynacja podatkowa.

Strona zarzuca organowi pierwszej instancji, iż odpowiedział jedynie na pytanie zawarte we wniosku o interpretację i odniósł się wyłącznie do podstawy opodatkowania określonej w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz do powstania obowiązku podatkowego określonego w art. 19 ust. 21 ww. ustawy. Natomiast z uwagi na treść art. 14a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja powinna zawierać ocenę całego stanowiska pytającego bez wyjątku, a organ podatkowy nie może ograniczać się jedynie do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie we wniosku lub tylko do konkretnych fragmentów wniosku. Tym samym Naczelnik Urzędu powinien dokonać całości oceny stanowiska pytającego, a nie jego części i nic nie może ograniczać organu podatkowego w tych kwestiach.

Po analizie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz zarzutów podniesionych w zażaleniu, Dyrektor Izby Skarbowej zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie zaś z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Z kolei stosownie do art. 29 ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Dotacje zwiększają zatem podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy mają charakter przedmiotowy dla podatnika, gdy dotyczą dofinansowania do ceny określonego towaru lub usługi, gdyż tylko wtedy można stwierdzić, że dotacja stanowi element wynagrodzenia podatnika. Bez istnienia związku otrzymanej dotacji z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem konkretnej usługi nie można mówić o podstawie jej opodatkowania.

W świetle opisanego stanu faktycznego, organ odwoławczy stwierdza, iż wypłacana przez Stronę premia pieniężna, dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze mająca motywować rolników do dostarczania większej ilości produktów rolnych i usług rolniczych, którą można przyporządkować do konkretnych dostaw lub usług rolniczych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem prawidłowe jest stanowisko pytającego uznającego, że wartość tych premii należy uwzględnić przy rozliczaniu na gruncie podatku od towarów i usług czynności dostawy towarów, z tytułu której premia pieniężna przysługuje. Premie związane z konkretnymi dostawami żywca stanowią również element kwoty należnej z tytułu danej dostawy lub usługi. Dlatego też w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie organ pierwszej instancji prawidłowo potwierdził stanowisko wnioskodawcy wskazując na obowiązek opodatkowania przedmiotowych premii oraz na termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu ich wypłaty.

Odnosząc się do zarzutów Strony naruszenia art. 14a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, poprzez udzielenie jedynie odpowiedzi na postawione pytanie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgadza się z poglądem podatnika. Organ pierwszej instancji prawidłowo odniósł się do zadanego przez Stronę pytania oraz wyczerpująco ustosunkował się do przedstawionych we wniosku problemów. Wskazać bowiem należy, że odpowiedź organu działającego w trybie art. 14a-14e ustawy - Ordynacja podatkowa ma być tak sformułowana, ażeby podatnik uzyskał informację co do trafności jego stanowiska, a ewentualna interpretacja organów ma wyjaśnić, jaki przepis, znajdzie zastosowanie w jego indywidualnej sprawie. Przy czym organ nie ma obowiązku ustosunkowania się do wszystkich wymienionych we wniosku przepisów. Jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi, która pozwoli podatnikowi na wypełnienie ciążących na nim obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe. Taka odpowiedź została natomiast zawarta w skarżonym postanowieniu.

Odnosząc się natomiast do zarzutów Strony dotyczących naruszenia przepisów normujących postępowanie dowodowe, tj. art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 125 § 1-2 ustawy - Ordynacja podatkowa podnieść należy, iż organy podatkowe w przypadku postępowania podatkowego dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego nie prowadzą postępowania wyjaśniającego. Specyfika regulacji dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego wprost wyklucza stosowanie niektórych przepisów tego działu Ordynacji podatkowej, np. przepisów regulujących postępowanie dowodowe, wyjaśniające. Ponadto należy również podkreślić, że nie doszło także do naruszenia art. 139 § 1 i art. 140 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, które nie miały zastosowania w przedmiotowym przypadku, gdyż terminy wydawania interpretacji wynikają z art. 14b § 3 i § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Końcowo wyjaśnienia wymaga, że na mocy art. 1 pkt 6 w związku z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), od 1 lipca 2007 r. obowiązują nowe zasady udzielania interpretacji w indywidualnych sprawach. Jednakże jak stanowi przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej, w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że wygasają one z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl