1401/PH-II/4407/14-37/DB/PV-II - Czy impreza integracyjna, jako związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie służąca zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników pomimo, że jest dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem, nie podlega opodatkowaniu?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie 1401/PH-II/4407/14-37/DB/PV-II Czy impreza integracyjna, jako związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie służąca zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników pomimo, że jest dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem, nie podlega opodatkowaniu?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ... 2007 r. wniesionego przez ..., na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2007 r., Nr 1472/RPP1/443-183/07/PEAD w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

postanawia

-zmienić ww. postanowienie organu pierwszej instancji

UZASADNIENIE

Pismem z dnia .... 2007 r. Strona wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że impreza integracyjna, jako związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie służąca zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników pomimo, że jest dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), choć Stronie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, iż S. organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników. Wydatki ponoszone na te imprezy zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Na potwierdzenie swojego stanowiska Podatnik powołuje pismo Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 lutego 2007 r., Nr 1472/ROP1/423-38/07/AP. Organizacja przedmiotowych imprez polega na nabywaniu przez Stronę od wyspecjalizowanej firmy, kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu imprezy integracyjnej dla pracowników, w skład której wchodzą m.in. wynajem sali, usługi cateringowe, usługi muzyczne, wystrój sali, nagrody dla zwycięzców konkursów itp. Nabywana usługa opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Strona w złożonym wniosku informuje, iż powyższe wydatki ponoszone na organizację imprez integracyjnych są związane z Jej działalnością, gdyż służą tworzeniu wzajemnych więzi pomiędzy pracownikami, przez co przyczyniają się do lepszej motywacji pracowników do pracy, co ma wpływ na zwiększenie przychodów S. Jak podkreśla Strona wydatki te nie służą zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Strona uważa, iż wydatki poniesione na organizację takich imprez integracyjnych stanowią nieodpłatne świadczenie usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2007 r., Nr 1472/RPP1/443-183/07/PEAD Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego organizacja imprez integracyjnych świadczonych nieodpłatnie na rzecz pracowników nie jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem. Natomiast w związku z faktem, iż Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze spornymi usługami - co zostało potwierdzone postanowieniem Nr 1472/443-222/07/PEAD Naczelnika Urzędu - organ I instancji uznał przedmiotową czynność za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie, w którym podnosi, iż postanowieniem z dnia 11 lutego 2007 r., Nr 1472/ROP1/423-38/07/AP Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznał wydatki na organizację spotkań integracyjnych za stanowiące koszty uzyskania przychodu. S. twierdzi, iż przesądza to o związku nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników z prowadzonym przez S. przedsiębiorstwem.

Ponadto Strona wskazuje, iż jeżeli istnienie tego związku zostało potwierdzone postanowieniem wydanym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to nie może być kwestionowane w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji z zakresu podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż impreza integracyjna związana jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa i nie służy zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy, pomimo faktu, iż ma charakter nieodpłatny, a S. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą imprezą.

Na tej podstawie, w złożonym zażaleniu Strona wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i uznanie za prawidłowe Jej stanowiska wyrażonego we wniosku o przedmiotową interpretację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze zarzuty Strony zawarte w zażaleniu stwierdza, co następuje:

Istota sporu w przedmiotowej sprawie dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy nieodpłatna usługa związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie służąca zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników, jest wyłączona z dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sytuacji gdy stronie przysługuje prawdo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 5 ust. 1 ww.. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Należy podkreślić, iż zasadą jest, że usługa podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter odpłatny. Jeżeli daną usługę wykonano nieodpłatnie, to nie podlega ona opodatkowaniu - z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi usług nieodpłatnych zrównanych z usługami świadczonymi odpłatnie.

Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

1.

brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,

2.

istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak przedstawiła Strona we wniosku z dnia ... 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, organizowane imprezy integracyjne dla pracowników są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i nie służą zaspokajaniu potrzeb osobistych pracowników. W rezultacie, biorąc również pod uwagę fakt, iż Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotowymi usługami, to nieodpłatne świadczenie usług będących przedmiotem zapytania, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej zaznacza, iż dokonując interpretacji przepisów prawa, organ podatkowy jest ograniczony zakresem przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego. Wynika to bezpośrednio z przepisów dotyczących pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Interpretacje te udzielane są, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na pisemny wniosek podatników w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Tylko w stosunku do tak przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy wyraża swoją ocenę prawną. W postępowaniu tym nie może toczyć się spór o stan faktyczny, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe, jak również nie może ono zmierzać do kwestionowania przez organ stanu faktycznego podawanego przez wnioskodawcę. Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/GL 1678/05, organ podatkowy nie może zbadać w sensie merytorycznym sprawy podatkowej wynikającej z przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego, lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić z przytoczeniem przepisów prawa czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego. Organ podatkowy nie jest więc uprawniony do wykroczenia poza granicę wniosku. Organ podatkowy nie może ingerować w treść pytania, przedstawiony w nim stan faktyczny czy stanowisko pytającego.

Po analizie opisanego we wniosku stanu faktycznego, w kontekście którego zadane zostało pytanie podatnika oraz przedstawione jego stanowisko w sprawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż zachodzą przesłanki do zmiany przedmiotowego postanowienia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl