Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 4 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
1401/PH-II/4407/14-179/06/MZ/PV-II
Czy przyjmowanie wpłat od klientów i przekazywanie do adresata (np. z tytułu dostawy energii) jest usługą zwolnioną od podatku od towarów i usług, której sprzedaż nie powoduje obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 2 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 4 i § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez X Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2006 r. Nr 1472/RPP1/443-687/06/SMP w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

postanawia:

-

zmienić ww. postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2006 r., uzupełnionym w dniu 30 października 2006 r., Strona wystąpiła do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o interpretacjęco do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że X Sp. z o.o. podjęła działania zmierzające do rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej m.in. o przyjmowanie opłat za rachunki od odbiorców masowych (rachunki za gaz, prąd. energię etc.), którą to usługę zakwalifikowała pod symbolem PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalne - rentowych". Strona stoi na stanowisku, że przyjmowanie wpłat od klientów i przekazywanie do adresata (np. dostawy energii) jest usługą zwolnioną od podatku od towarów i usług. Ponadto sprzedaż tych usług nie będzie powodowała obowiązku ewidencjonowania ich przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2006 r. Nr 1472/RPP1/443-687/06/SMP Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe i udzielił interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Organ pierwszej instancji wskazał, że świadczenie usług zakwalifikowanych przez Stronę jako usługi pośrednictwa finansowego jest zwolnione z podatku od towarów i usług, jednak zwolnienie z VAT nie warunkuje zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia ustawodawca zwolnił z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006 r. m.in. świadczenie usług pośrednictwa finansowego. Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r. podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. będzie wyższy niż 70 %.

Na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Strona złożyła zażalenie z dnia 21 listopada 2006 r., w którym wnosi o zmianę ww. postanowienia. W ocenie Strony z treści ww. postanowienia nie sposób wywnioskować, czy organ pierwszej instancji uznał, w świetle przepisów prawa podatkowego, stanowisko Strony za nieprawidłowe co do istoty, czy też miał on wyłącznie wątpliwości co do argumentów przedstawionych w złożonym wniosku, w tym do zaklasyfikowania tych czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU. Strona w piśmie z dnia 30 października 2006 r. będącym uzupełnieniem do wniosku z dnia 9 sierpnia 2006 r. dokonała klasyfikacji świadczonych przez siebie usług. Jeśli więc organ podatkowy, nie będący uprawniony do zmiany ww. klasyfikacji, nie zamierzał wystąpić w tej sprawie z zapytaniem do właściwego urzędu statystycznego, to nie ma powodów do kwestionowania klasyfikacji dokonanej przez podatnika. W stosunku zaś do kwestii ewidencji przedmiotowych usług przy użyciu kasy rejestrującej Spółka wyraźnie podkreśla, iż usługi zwolnione od podatku nie podlegają takiemu obowiązku, gdyż nie występuje w ich przypadku podatek należny. Obowiązek ewidencji dotyczy bowiem obrotu i podatku należnego a o tym można mówić wyłącznie przy sprzedaży podlegającej opodatkowaniu stawką inną niż zwolniona. Konkludując, Strona uważa, iż w zakresie czynności zwolnionych od podatku VAT nie ma obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kas rejestrujących, zwolnienia zaś wskazane w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących mają co najwyżej zastosowanie do czynności, w związku z którymi występuje podatek należny. Brak jest zatem podstaw zdaniem Strony, do nakładania na podatnika wykonującego czynności zwolnione od podatku VAT, obowiązku ewidencjonowania związanego z tym obrotu za pośrednictwem kas rejestrujących. Wynika to z samego celu wprowadzania kas, wskazanego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ewidencjonowania podatku należnego.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, zauważa, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 41 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwolnione zostały od podatku VAT usługi pośrednictwa finansowego, tj. usługi zaliczone do grupowania statystycznego sekcja J ex (65-67) - wymienione w zał. Nr 4 pod poz. 3 - z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Termin ten został wydłużony do dnia 30 czerwca 2007 r. rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 243, poz. 1768) zmieniającym ww. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących z dniem 27 grudnia 2006 r. Jednocześnie przepis § 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia stanowi, że do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1 - 39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. - będzie wyższy niż 70%. Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2006 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2006 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1 - 39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do końca 2006 r. równy lub niższy niż 70%.

Na wstępie wskazać należy, że we wniosku z dnia 9 sierpnia 2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2006 r. Strona wyczerpująco przedstawiła stan taktyczny, który stanowi jedyną faktyczną podstawę udzielonej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne. Bezzasadnym zatem wydaje się analizowanie przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, czy dokonywane w przyszłości przez Stronę czynności będą się mieścić w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co również podnosi Strona w zażaleniu, że odpowiedzialność w zakresie kwalifikacji danego towaru czy usługi do właściwej grupy statystycznej spoczywa wyłącznie na podatniku. Wynika to z faktu, że to właśnie on posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia danego towaru (usługi) do odpowiedniego grupowania PKWiU. W przypadku wątpliwości, może on zwrócić się do właściwego organu statystycznego o dokonanie takiej klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika również z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1. poz. 11), który stanowi, cyt.: "Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Opisane we wniosku usługi w zakresie przyjmowania wpłat od klientów i przekazywanie do adresata (dostawcy energii, gazu czy usług telekomunikacyjnych) Strona zakwalifikowała do grupowania PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalne - rentowych. Zgodnie więc z ww. art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 3 załącznika Nr 4 do ustawy, powyższe usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług.

W kwestii obowiązku ewidencjonowania powyższych usług przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno - rentowych, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 65.23.10-00.00, mieszczące się w grupie usługi pośrednictwa finansowego PKWiU 65-67, zostały wymienione w pozycji 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących i na mocy § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia sprzedaż tych usług jest do dnia 30 czerwca 2007 r. zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do dnia 31 grudnia 2006 r., na mocy § 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmowało również podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005 r., o której mowa między innymi w poz. 15 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust.1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. - będzie wyższy niż 70%. Niemniej jednak rację należy przyznać Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, iż wbrew twierdzeniom Strony, zwolnienie to nie wynika z faktu zwolnienia przedmiotowych usług z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe nie wpływa jednak na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy tym bardziej, iż zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udziela się w indywidualnych sprawach podatnika. W złożonym wniosku z dnia 9 sierpnia 2006 r. Strona zaś wskazała jako wątpliwość do rozstrzygnięcia "Czy (...) świadcząc na rzecz osób fizycznych i prawnych usługę przyjmowania opłat za rachunki świadczy usługi podlegające zwolnieniu od podatku od towarów i usług oraz zwolnieniu z ewidencjonowania takiej sprzedały za pomocą kas rejestrujących". Udzielona interpretacja we wskazanym wyżej trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy zatem konkretnie ww. usług zakwalifikowanych przez Stronę do usług pośrednictwa finansowego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. W przypadku uznania jej za niezgodną z prawem, Stronie służy na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl