1401/HTI/4407/14-34/05/BT - Rejestracja podatnika VAT a prawo do odliczania podatku naliczonego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2005 r. Izba Skarbowa w Warszawie 1401/HTI/4407/14-34/05/BT Rejestracja podatnika VAT a prawo do odliczania podatku naliczonego

Pytanie podatnika

Podatnik pyta od kiedy przysługuje mu prawo do odliczania podatku naliczonego w podatku od towarów i usług, czy od dnia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, czy od dnia potwierdzenia zarejestrowania go jako podatnika VAT przez naczelnika urzędu skarbowego.

Decyzja

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.05.2005 r. złożonego przez Spółkę D na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 04.05.2005 r., nr 1471/NTR2/443-123/05/TK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

postanawia:

- zmienić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 02.03.2005 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej informacji od kiedy przysługuje jej prawo odliczania podatku naliczonego w podatku od towarów i usług, czy od dnia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, czy od dnia potwierdzenia zarejestrowania jej jako podatnika VAT przez naczelnika urzędu skarbowego.

W ocenie Strony prawo to przysługuje jej od dnia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Postanowieniem z dnia 04.05.2005 r., nr 1473/NTR2/443-123/05/TK Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie, w którym podniosła, że dokonana interpretacja nie jest prawidłowa i powinna ulec zmianie, gdyż opiera się ona wyłącznie na przesłance zawartej w treści art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, pomijając zupełnie treść art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a w związku z art. 113 ust. 5 i ust. 7 tej ustawy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje.

Jak wynika z wniosku Strony, w dniu 21.10.2004 r. złożyła ona zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, w wyniku realizacji uprawnienia wynikającego z art. 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego. W dniu 23.11.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdził rejestrację Strony jako podatnika VAT czynnego.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 w/w ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż mimo sformułowania zawartego w tym przepisie, że naczelnik rejestruje podatnika, rejestracja następuje w momencie samego zgłoszenia rejestracyjnego (złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R). Z tą chwilą podmiot staje się zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, co oznacza, iż od tego momentu przysługuje mu prawo do obniżania kwot podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur otrzymanych po dniu dokonania rejestracji.

Dlatego też wbrew stanowisku zawartemu w zaskarżonym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego, w przypadku gdy zgłoszenie rejestracyjne jest złożone w sposób prawidłowy, jedynie rejestruje (umieszcza) podatnika w rejestrze z datą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (deklaratoryjna forma rejestracji) i dokonuje potwierdzenia zarejestrowania podatnika z tą datą jako podatnika VAT czynnego, a w przypadku podatników zwolnionych na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 - jako podatnika VAT zwolnionego.

Potwierdzenie, o którym mowa w art. 96 ust. 4 ustawy ma charakter prawny zaświadczenia w rozumieniu art. 306a i nast. Ordynacji podatkowej, wydanego w tym przypadku z urzędu, w następstwie jednak działania podatnika, który na druku VAT-R dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, skutkującego jego wpisem do stosownego rejestru podatników VAT.

Z tych względów nieuzasadnione jest twierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego - zawarte w przedmiotowym postanowieniu - iż podatnik, który złożył zgłoszenie rejestracyjne, staje się zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług dopiero od dnia potwierdzenia przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego faktu zarejestrowania, a co za tym idzie, że dopiero od tego momentu przysługuje podatnikowi uprawnienie do obniżenia podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. W tym stanie rzeczy bez znaczenia pozostaje regulacja art. 88 ust. 4 w/w ustawy.

W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmieniając zaskarżone postanowienie uznaje stanowisko Strony za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl