1401/FB/005-198/ZL/05 - Czy zwolnienie od podatku może być stosowane w odniesieniu do żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy strukturach NATO oraz bezpośrednio w tych strukturach?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 marca 2006 r. Izba Skarbowa w Warszawie 1401/FB/005-198/ZL/05 Czy zwolnienie od podatku może być stosowane w odniesieniu do żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy strukturach NATO oraz bezpośrednio w tych strukturach?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 września 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

zmienić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 6 września 2005 r. Nr 1435/FO2/415-43/05/MK, wydane w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Centrali, uznając stanowisko Centrali za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. Centrala W. (dalej Centrala) wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.

Centrala dokonuje wypłat świadczeń żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami kraju w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy strukturach NATO oraz bezpośrednio w tych strukturach. W związku z tym pyta czy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych może być stosowany w odniesieniu do tych żołnierzy.

Zdaniem wnioskodawcy, zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do tych żołnierzy, gdyż uzyskują oni dochody ze stosunku służbowego a nie stosunku pracy.

Powołanym w sentencji postanowieniem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście uznał, że stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe.

W zażaleniu wniesionym na przedmiotowe postanowienie Centrala kwestionuje interpretację przepisu art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonaną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.

Dyrektor Izby Skarbowej, po zapoznaniu się z opisanym przez wnioskodawcę stanem faktycznym, zauważa co następuje.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów, osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej, w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca, zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15 tego artykułu.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż zwolnienie jest adresowane do osób fizycznych, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy. Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami kraju w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy strukturach NATO oraz bezpośrednio w tych strukturach, pełnią tę służbę na podstawie stosunku służbowego. Skoro żołnierze uzyskują dochody ze stosunku służbowego, to do ich dochodów nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić przy tym należy, iż w art. 10 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy ustawodawca, wymieniając źródła przychodów wymienił odrębnie stosunek służbowy i odrębnie stosunek pracy.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzekł jak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w przypadku uznania decyzji za niezgodną z prawem, w terminie 30 dni od jej otrzymania służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl