Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
1401/BFII/415-84/07/KK
Czy wartość akcji nabytych przez pracowników Spółki C. w porozumieniu z brytyjską spółką A. stanowi dochód ze stosunku pracy?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 czerwca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/DPC/415-53/07/MM z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

orzeka

zmienić postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/DPC/415-53/07/MM z dnia 18 czerwca 2007 r. i uznać stanowisko płatnika wyrażone we wniosku z dnia 27 kwietnia 2007 r. za prawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka C. w porozumieniu z brytyjską spółką A. przyznała swoim kluczowym pracownikom prawo do uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w planach opcyjnych i akcyjnych prowadzonych przez A. Realizując prawa nabyte w ramach poszczególnych planów pracownicy Spółki C. nabywają bądź obejmują akcje spółki A. - uzyskując prawo swobodnego nimi dysponowania, w tym również prawo do zbycia na giełdzie w Londynie. Na podstawie zawartego porozumienia Spółka C. obciążana jest kosztami uczestnictwa pracowników w powyższych planach. W zależności od sytuacji akcje nabywane przez pracowników mogą być:

-

akcjami nowej emisji,

-

akcjami kupionymi przez A., a następnie przekazanymi pracownikom Spółki.

Realizacja praw wynikających z powyższych planów nastąpiła w 2006 roku Spółka C. uznała, że wartość akcji nabytych przez pracowników stanowi dochód ze stosunku pracy. W związku z powyższym doliczyła uzyskane w ten sposób przychody do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i obliczyła oraz pobrała odpowiednią zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - co znalazło również swoje odzwierciedlenie w przekazanych pracownikom informacjach o wysokości uzyskanych dochodów PIT-11/2006.

Zdaniem Spółki C. powyższe działanie uznać jednak należy za nieprawidłowe. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w złożonym wniosku, Spółka C. nie ma obowiązku rozpoznania przychodu ze stosunku pracy w momencie nabycia akcji przez jej pracowników w związku z ich uczestnictwem w poszczególnych planach zarządzanych przez A. W konsekwencji, w 2006 roku Spółka C. nieprawidłowo wykazała wartość nabytych akcji jako przychód pracownika ze stosunku pracy i nieprawidłowo odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem Spółki C., w przypadku nabycia akcji w ramach poszczególnych planów w 2007 roku oraz w latach następnych mając na uwadze fakt, iż pracownicy nie uzyskują żadnego dochodu w momencie nabycia (objęcia akcji) spółka nie będzie miała obowiązku doliczania żadnych kwot związanych z planami akcyjnymi do przychodów ze stosunku pracy a pracownicy będą zobowiązani do samodzielnego rozliczenia uzyskanych przychodów w momencie sprzedaży akcji nabytych w ramach planów.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaskarżonym postanowieniem uznał stanowisko spółki C. za nieprawidłowe, w związku z czym Spółka złożyła zażalenie na powyższe postanowienie. W zażaleniu spółka zarzuciła naruszenie przepisu art. 12 ust. 1, art. 24 ust. 11 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) poprzez ich niewłaściwą interpretację. Ponadto spółka uznała, iż postanowienie narusza również art. 122, art. 124 oraz art. 14a § 3 i art. 217 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) poprzez brak uzasadnienia stanowiska zajętego przez organ podatkowy pierwszej instancji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wyniku rozpatrzenia argumentów podniesionych w zażaleniu stwierdza, co następuje: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka C. w porozumieniu z brytyjską spółką A.. przyznała swoim kluczowym pracownikom prawo do uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w planach opcyjnych i akcyjnych prowadzonych przez A.. Realizując prawa nabyte w ramach poszczególnych planów pracownicy Spółki C. nabywają bądź obejmują akcje spółki A. - uzyskując prawo swobodnego nimi dysponowania w tym również prawo do zbycia na giełdzie w Londynie. Na podstawie zawartego porozumienia Spółka obciążana jest kosztami uczestnictwa pracowników w powyższych planach. Realizacja praw wynikających z powyższych planów nastąpiła w 2006 roku Spółka uznała, że wartość akcji nabytych przez pracowników stanowi dochód ze stosunku pracy. W związku z powyższym doliczyła uzyskane w ten sposób przychody do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i obliczyła oraz pobrała odpowiednią zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - co znalazło również swoje odzwierciedlenie w przekazanych pracownikom informacjach o wysokości uzyskanych dochodów PIT-11/2006.

Zdaniem Spółki powyższe działanie uznać jednak należy za nieprawidłowe. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w złożonym wniosku, Spółka nie ma obowiązku rozpoznania przychodu ze stosunku pracy w momencie nabycia akcji przez jej pracowników w związku z ich uczestnictwem w poszczególnych planach zarządzanych przez A. W konsekwencji, w 2006 roku Spółka nieprawidłowo wykazała wartość nabytych akcji jako przychód pracownika ze stosunku pracy i nieprawidłowo odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem Spółki, w przypadku nabycia akcji w ramach poszczególnych planów w 2007 roku oraz w latach następnych mając na uwadze fakt, iż pracownicy nie uzyskują żadnego dochodu w momencie nabycia (objęcia akcji) spółka nie będzie miała obowiązku doliczania żadnych kwot związanych z planami akcyjnymi do przychodów ze stosunku pracy, a pracownicy będą zobowiązani do samodzielnego rozliczenia uzyskanych przychodów w momencie sprzedaży akcji nabytych w ramach planów.

Ze względu na fakt, iż podatnicy o których mowa we wniosku są pracownikami wnioskodawcy, to wszelkie dochody przez nich otrzymywane od Spółki stanowiłyby co do zasady przychody ze stosunku pracy. Obowiązki płatnika w zakresie przychodów ze stosunku pracy reguluje art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi iż osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "Zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu r. zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy. Z treści tego przepisu wynika, iż warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu. W przedmiotowym stanie faktycznym na Spółce mogłyby więc ciążyć obowiązki płatnika jedynie w sytuacji gdyby to ona przekazywała świadczenia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika iż podmiotem przekazującym ww. świadczenia jest spółka brytyjska. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w r. kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle tego przepisu, przyznanie pracownikom prawa do uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w planach opcyjnych i akcyjnych prowadzonych przez A.. nie powoduje powstania przychodu u pracowników w dacie realizacji praw pracowników wynikającego z wyżej wymienionych planów. Realizując nabyte w ramach planów prawa pracownicy nabywają bądź obejmują akcje A. Po ich nabyciu pracownik może swobodnie nimi zarządzać. Realizacja nabytych praw nie powoduje powstania obowiązku podatkowego u pracownika. Przychód powstanie dopiero w momencie zbycia akcji. Akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia bez względu na formę tego nabycia. Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje, jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też - w przypadku ich odpłatnego zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji.

Powyższe stanowisko potwierdza zapis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Wobec powyższego przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie sprzedaży przez pracowników akcji. Przychód uzyskany z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych. Stosownie bowiem do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Użyte w tym przepisie pojęcie "należny" oznacza, iż przychód powstanie niezależnie od momentu otrzymania środków pieniężnych przez podatnika. Kosztem uzyskania przychodów zgodnie z cytowanym wyżej art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą natomiast wydatki faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie akcji. Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Reasumując, przychód powstanie w dacie sprzedaży akcji, a dochód będzie opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wykazanym w zeznaniu rocznym PIT-38, stosownie do art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl