Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
1401/BF-II/415-110/07/KK
Czy od otrzymanego w czasie studiów doktoranckich stypendium podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku skreślenia z listy uczestników?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 lipca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek Nr 1437/ZDF/423/95/07/LJ z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

orzeka

zmienić zaskarżone postanowienie i uznać stanowisko podatnika wyrażone we wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r. za prawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2001-2006 był Pan studentem studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki Politechniki. W latach 2001-2005 pobierał Pan stypendium doktoranckie przyznane na podstawie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych. We wrześniu 2006 r. na mocy decyzji kierownika studiów doktoranckich został Pan skreślony z listy uczestników tych studiów. W 2007 roku Politechnika wystawiła Panu informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C za 2006 rok gdzie wykazany został przychód z tytułu stypendium doktoranckiego uzyskanego w ww. okresie w wysokości 41.394,00 zł.

W związku z powyższym zwrócił się Pan z zapytaniem czy od otrzymanego w czasie studiów doktoranckich stypendium jest Pan zobowiązany obecnie odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych. Pana zdaniem otrzymane stypendium w czasie trwania studiów doktoranckich korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i to bez względu na to czy został osiągnięty cel na jaki dane stypendium zostało przyznane.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek postanowieniem Nr 1437/ZDF/423/95/07/LJ z dnia 16 lipca 2007 r. uznał stanowisko Pana za nieprawidłowe.

W związku z powyższym złożył Pan zażalenie, w którym podtrzymał Pan stanowisko zawarte we wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r. Do złożonego zażalenia załączył Pan pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DSP-2/0435-11/ZM/2007 r. z dnia 22 lutego 2007 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wyniku rozpatrzenia argumentów podniesionych w zażaleniu stwierdza, co następuje:

Stosownie do art. 9 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w r. kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W świetle powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są:

1)

stypendia otrzymane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki,

2)

stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym,

3)

inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zatwierdzone zostały przez ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r. wynika, iż był Pan studentem studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki Politechniki. W latach 2001-2005 pobierał Pan stypendium doktoranckie przyznane na podstawie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych. Z uwagi na fakt, iż otrzymywane stypendium korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na mocy cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 39 powołanej ustawy, Politechnika nie była obwiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Stosownie do zapisu art. 197 ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Z uwagi na nie wywiązanie się z obowiązków ciążących na Panu jako uczestniku studiów doktoranckich we wrześniu 2006 r. na mocy decyzji kierownika studiów doktoranckich został Pan skreślony z listy uczestników.

Następnie w 2007 roku Politechnika wystawiła Panu informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C za 2006 rok gdzie wykazany został przychód z tytułu stypendium doktoranckiego uzyskanego w ww. okresie w wysokości 41.394,00 zł. Zarówno w powołanej ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym jak i akcie wykonawczym do tej ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2) brak jest jednak uregulowań dotyczących obowiązku zwrotu otrzymanego stypendium w związku ze skreśleniem doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich. Ponadto w aktach sprawy brak jakiejkolwiek informacji, iż Politechnika po skreśleniu Pana z listy doktorantów zażądała zwrotu otrzymanego wcześniej stypendium.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, iż zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego stypendium nie jest uzależnione od osiągnięcia celu na jaki zostało przyznane. Zatem nie można uznać, iż skreślenie uczestnika z listy doktorantów powoduje, że otrzymane przez niego stypendium, które w momencie wypłacenia korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, stanowi przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 powołanej ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl