1362/2016, Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły bądź placówki oświatowej. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

1362/2016 - Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły bądź placówki oświatowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 1362/2016 Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły bądź placówki oświatowej.

Wskazać należy, że kwestie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły bądź placówki oświatowej oraz regulaminu postępowania konkursowego regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określił, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, uwzględniając w szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce, przygotowanie w zakresie zarządzania, ocenę pracy i spełnianie warunków zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego.

W związku z powyższym, stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.), stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1.

ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2.

ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3.

posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4.

uzyskał:

a)

co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)

pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)

w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5.

spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6.

nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7.

nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8.

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9.

nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

Jednocześnie stosownie do art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

Ponadto zgodnie z art. 36a ust. 12 ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół artystycznych i placówek - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określili w drodze rozporządzeń, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

W związku z powyższym, przedmiotową kwestię regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.). Ww. akty wskazują, że jednym z wymaganych od kandydatów na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej dokumentów jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, jednak nie precyzują w jakim trybie powinno być takie zaświadczenie wydane oraz nie wskazują na lekarza uprawnionego do jego wydania.

Podkreślić należy, że ww. przepisy dotyczą kandydatów na pracowników, a więc potencjalnych pracowników, których nie obejmuje zagadnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami uregulowanej przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 229 § 8 ww. ustawy.

Ponadto w myśl ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi (badania wstępne, okresowe i kontrolne) sprawowana jest przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy oraz wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. Jednocześnie § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. określa lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Należy zauważyć, że w przypadku badań profilaktycznych przeprowadzanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy - Kodeks pracy ich wykonywanie odbywa się na podstawie pisemnej umowy zlecenia zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny. Przedmiotowa umowa powinna określać m.in. zakres opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych oraz tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy.

Zgodnie z ww. przepisami prawa pracy, obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie, za które ponosi koszty. W § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. określono wymóg kierowania pracownika przez pracodawcę na badania profilaktyczne, na podstawie skierowania, w którym oprócz określenia stanowiska/stanowisk pracy zawarte są informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia, warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia wykowanych na tych stanowiskach. Uprawniony do badań lekarz przeprowadzając badanie profilaktyczne stosuje zalecenia zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r., pn. "Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników", w których określono zakres wymaganego wstępnego badania profilaktycznego pracownika.

Ponadto stosownie do § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r., lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, lekarz wystawia orzeczenie lekarskie (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.), stwierdzające brak przeciwwskazań lub przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania/ podjęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że sprawa wymagań stawianych wobec kandydatów na dyrektora placówki oświatowej dotyczy procesu rekrutacji i pozostaje całkowicie w gestii Ministra Edukacji Narodowej, a w przypadku szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Zdrowia nie posiada narzędzi prawnych ani kompetencji do zmiany ww. aktów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Natomiast orzecznictwo związane z profilaktyczną ochrona zdrowia pracujących reguluje art. 229 Kodeks pracy, jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Orzeczenie lekarskie wydawane na podstawie tych aktów prawnych, w wyniku przeprowadzenia badania wstępnego, okresowego lub kontrolnego, odnosi się do kwestii wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Z uwagi na powyższe, w celu zmiany przepisów w opisywanym zakresie należy zwrócić się z bezpośrednią prośbą do ministra właściwego do spraw oświaty bądź ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zależności od rodzaju placówki oświatowej.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl