11769/2017 - Zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 11769/2017 Zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki może być realizowany poza przedszkolem/szkołą, w systemie tzw. edukacji domowej. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego poza przedszkolem bądź obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania po dołączeniu wymaganej przepisami dokumentacji, tj.:

* opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

* oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;

* zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny/nauki poza szkołą do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych 1 .

Do tej pory uczniowie realizujący obowiązek szkolny/nauki poza szkołą mieli prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach dodatkowych, tj. dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. językowych), zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów 2 .

Zgodnie z nowymi przepisami 3 zezwolenie to będzie wydawane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Kolejną zmianą jest wymóg dołączenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał stosowane zezwolenie, obejmującego prawo uczestniczenia w tej szkole w zajęciach dodatkowych, zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w zajęcia prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności oraz w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego 4 .

Ponadto, uczeń objęty realizacją obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki ma zapewniony dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły - w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły 5 . Ma również prawo do udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Przepisy te zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2017 r. 6

Jednocześnie wyjaśniam, że ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, zgodnie z którymi zezwolenia na realizowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą wydane przed dniem 1 września 2017 r. pozostają w mocy 7 , a do wniosków, które zostaną złożone do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty 8 .

Dodatkowo, do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń wydanych przed dniem 1 września 2017 r. stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe (możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, udział w konsultacjach) 9 .

1

Art. 16 ust. 8-14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

2

Art. 16 ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

3

Art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

4

Art. 37 ust. 7 pkt 1 cyt. ustawy - Prawo oświatowe.

5

Art. 37 ust. 7 pkt 2 cyt. ustawy - Prawo oświatowe

6

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60).

7

Art. 305 ust. 1 cyt. ustawy.

8

Art. 305 ust. 2 cyt. ustawy.

9

Art. 305 ust. 3 cyt. ustawy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl