11426/2017, Reforma systemu oświaty - Pismo wydane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - OpenLEX

11426/2017 - Reforma systemu oświaty

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 11426/2017 Reforma systemu oświaty

Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) wprowadzony został art. 21, który stanowi, że nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy - Karta Nauczyciela oraz:

1)

przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi, albo

2)

od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

- mogą skorzystać z uprawnienia do emerytury nauczycielskiej po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy Karta Nauczyciela oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Powyższy przepis reguluje sytuację prawną nauczycieli, którzy już osiągnęli lub w niedługim czasie osiągną obniżony wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, natomiast zamierzali przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek dopiero przed osiągnięciem obecnie obowiązującego, wyższego wieku emerytalnego. W przypadku tych osób określone zostały ramy czasowe skorzystania z tego uprawnienia - zarówno rozwiązanie stosunku pracy, jak i zgłoszenie wniosku o emeryturę na podstawie art. 88 ust. 2a ustawy - Karta Nauczyciela musi bowiem nastąpić do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W obecnym brzmieniu przepis ten jednak nie obejmuje szczególnych okoliczności rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy, określonych w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Po przeanalizowaniu ww. przepisów Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że w art. 21 zasadne jest wprowadzenie rozszerzenia możliwości skorzystania z emerytury na zasadach określonych w art. 88 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela także przez nauczycieli, których stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie w trybie art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Należy podkreślić, że okoliczności rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy określone w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 ww. ustawy dotyczą przyczyn organizacyjnych i są analogiczne wobec okoliczności określonych w art. 20 ustawy - Karta nauczyciela. Zmiana przepisu miałaby zatem charakter porządkujący i uzupełniający wobec pierwotnego rozwiązania.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl