Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 września 2007 r.
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
1140/DF1/415-59/07/S 117770/III/2007
Czy wniesienie przez Podatnika do spółki wkładu niepieniężnego w postaci aktywów powoduje powstanie przychodu u Podatnika ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 10 ust. 1 pkt 7 i 9, art. 20 ust. 1, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że wkład niepieniężny wniesiony do spółki komandytowo-akcyjnej przez podatnika będącego osobą fizyczną nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2007 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Pani indywidualnej sprawie, który to wniosek zawierał następujące pytanie:

1.

czy wniesienie przez Podatnika do spółki wkładu niepieniężnego w postaci aktywów powoduje powstanie przychodu u Podatnika?

Stan faktyczny: Podatnik posiada pewne aktywa, w tym papiery wartościowe, które nabył w przeszłości za określoną cenę (cena historyczna). Obecnie Podatnik zamierza objąć akcje w spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci posiadanych aktywów. Ze względu na upływ czasu pomiędzy momentem nabycia przez Podatnika aktywów a ich wniesieniem do spółki, wartość tych aktywów uległa zmianie. W momencie wniesienia aktywów do spółki wartość składników zostanie ustalona na podstawie wyceny (aktualna cena rynkowa), a ich wartość zostanie wskazana w statucie spółki. Niektóre z wniesionych przez Podatnika do spółki aktywów, w toku prowadzonej przez spółkę działalności, mogą zostać w przyszłości zbyte.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: wniesienie przez Podatnika wkładu niepieniężnego do spółki nie powoduje powstania przychodu podatkowego u podatnika.

Ocena prawna ww. stanowiska wnioskodawcy: pojęcie przychodów z kapitałów pieniężnych zostało zawarte w art. 17 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że dotyczy on jedynie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz w spółdzielniach. Natomiast spółka komandytowo-akcyjna, w myśl przepisów ww. ustawy Kodeks spółek handlowych, jest spółką nie posiadającą osobowości prawnej, zaliczaną do spółek osobowych. W konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej nie powoduje powstania przychodów z kapitałów pieniężnych.

Należy również stwierdzić, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej nie stanowi odpłatnego zbycia na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej nie kwalifikuje się również do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty - z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Do kategorii tej mogą zostać zaliczone również inne przychody, niż wyszczególnione w art. 20 ust. 1, o ile objęte są definicją przychodów zawartą w art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w r. kalendarzowym pieniądze i inne wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z powyższego wynika, iż przytoczona definicja nie obejmuje nabycia praw w związku z wniesieniem do spółki osobowej wkładu niepieniężnego.

Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym wniesienie do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego nie powoduje ze swej istoty powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl