1121/2016, Programy nauczania religii - Pismo wydane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - OpenLEX

1121/2016 - Programy nauczania religii

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 1121/2016 Programy nauczania religii

Przepis art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole.

Zasady organizowania nauki religii są określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 4 przywołanego rozporządzenia, nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

Od czasu powrotu nauki religii do szkoły publicznej, do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej zostało przedstawionych ponad sto programów do nauki religii. Są to zarówno programy dotyczące wszystkich etapów nauczania (mających formę podstawy programowej) jak i programy przeznaczone dla określonego etapu nauczania lub poszczególnych klas. Kościoły i inne związki wyznaniowe dostosowywały programy do zmieniającego się w ciągu tego okresu ustroju szkolnego. Podobna sytuacja występuje obecnie, w związku z zaplanowaną reformą systemu szkolnego (wygaszanie gimnazjum, wydłużenie nauki w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych).

Następujące kościoły i związki wyznaniowe przekazały programy nauczania religii do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej, zgłaszając gotowość do prowadzenia nauki religii - na życzenie rodziców - w systemie oświaty publicznej:

- Kościół Katolicki (obrządek katolicki i grekokatolicki),

- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

- Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP,

- Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP,

- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP,

- Starokatolicki Kościół Mariawitów w RP,

- Kościół Polskokatolicki w RP,

- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP,

- Kościół Chrześcijan Baptystów w RP,

- Kościół Zielonoświątkowy w RP,

- Kościół Nowoapostolski w Polsce

- Kościół Boży w Chrystusie,

- Kościół Boży w Polsce,

- Chrześcijański Kościół Reformacyjny,

- Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

- Kościół Chrześcijan Baptystów w RP,

- Kościół Wolnych Chrześcijan

- Wspólnota Kościołów Chrystusowych

- Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Legnicy,

- Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna w Bielsku-Białej

- Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa w Woli Piotrowej,

- Chrześcijańskie Centrum "Pan Jest Sztandarem" Kościół w Tarnowie

- Zbór Ewangeliczny AGAPE w Poznaniu,

- Ewangeliczny Związek Braterski,

- Kościół Chrześcijański "Jezus Żyje" w Kutnie,

- Kościół Boży w Toruniu,

- Kościół-Zbór w Wodzisławiu Śląskim,

- Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA,

- Towarzystwo Biblijno-Traktatowe STRAŻNICA,

- Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP,

- Muzułmański Związek Religijny w RP,

- Liga Muzułmańska w RP.

W zależności od liczby zgłoszeń (wniosków rodziców), zajęcia z religii odbywają się w szkołach (w klasach lub grupach międzyklasowych) albo w grupach międzyszkolnych, czyli w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

Dane dotyczące wyznania uczniów należą do tzw. danych wrażliwych, dlatego w odniesieniu do nauki religii System Informacji Oświatowej gromadzi jedynie dane o charakterze ogólnym, nie specyfikując ich z podziałem na poszczególne wyznania.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl