1061-IPTPP3.4512.264.2016.1.MK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

1061-IPTPP3.4512.264.2016.1.MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi 1061-IPTPP3.4512.264.2016.1.MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia w wystawianych fakturach danych sprzedawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w zakresie określenia w wystawianych fakturach danych sprzedawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni i mąż Wnioskodawczyni - małżonkowie o wspólnej własności majątkowej, wspólnym adresie: zamieszkania i działalności Wnioskodawczyni wraz z mężem prowadzi wyłącznie działalność rolniczą każde z małżonków prowadzi odrębnie dział specjalny produkcji rolnej w zakresie uprawy pieczarek.

Wyodrębnienie majątkowe polega na prowadzeniu przez każde z nas uprawy w oddzielnym budowlanym obiekcie produkcyjnym. Każdy obiekt posiada odrębne, pełne wyposażenie w maszyny, przyrządy, narzędzia potrzebne do produkcji.

Każdy z Małżonków jest odrębnym pracodawcą i oddzielnie zatrudnia pracowników, oraz odrębnym płatnikiem pochodnych wynagrodzeń czyli składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Małżonkowie posiadają odrębne numery identyfikacyjne regon.

Podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany według norm szacunkowych Małżonkowie płacą na podstawie decyzji wydanych odrębnie dla każdego z małżonków przez naczelnika urzędu skarbowego.

Działalność rolniczą prowadzimy od 2003 r., rozliczamy według wyżej wymienionych metod pod pełną zgodą i kontrolą organów którym podlegamy.

Przychody z działalności rolniczej - działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej przez Wnioskodawczynię i męża Wnioskodawczyni w 2015 r. przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1200000 euro i wyniosły 6.031.000 zł.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT tylko jedno z nas może być podatnikiem i tym podatnikiem jest Wnioskodawczyni.

Całkowitym odbiorcą produktów jest czynny podatnik podatku od towarów i usług. sprzedaż dokumentowana jest fakturami. Faktury zawierają tylko imię i nazwisko Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy faktura za sprzedane produkty, w pozycji sprzedawca /podatnik: nazwisko i imię podatnika (Wnioskodawczyni) może zawierać dodatkowo imię męża.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dodanie na fakturze sprzedaży imienia męża do pełnych danych Wnioskodawczyni jako podatniczki Wnioskodawczyni uważa za prawidłowe i przejrzyste w przypadku małżonków - rolników czynnych podatników podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawczyni zawarte w punktach 1 i 2 potwierdzają w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych Urząd Skarbowy i Krajowa Informacja Podatkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

A mianowicie według art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które faktury powinny zawierać reguluje obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 106a-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

Katalog danych, które powinna zawierać faktura, został określony w art. 106e ust. 1 ustawy. Do obligatoryjnych danych zamieszczanych w fakturze należą m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (art. 106e ust. 1 pkt 3)

Podkreślenia wymaga, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 226 pkt 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem (art. 5 ust. 2)

Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (art. 5 ust. 4).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem we wspólnej własności majątkowej prowadzą wyłącznie działalność rolniczą. Małżonkowie prowadzą działalność rolniczą pod wspólnym adresem zamieszkania i działalności. Wnioskodawczyni oraz jej mąż prowadzi odrębnie dział specjalny produkcji rolnej w zakresie uprawy pieczarek. Każde z Małżonków jest odrębnym pracodawcą i oddzielnie zatrudnia pracowników oraz posiada odrębne numery identyfikacyjne REGON. Zgodnie z ustawą o podatku VAT tylko Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy faktura za sprzedane produkty, w pozycji sprzedawca/podatnik: nazwisko i mię podatnika może zawierać oprócz imienia i nazwiska Wnioskodawczyni dodatkowo imię męża Wnioskodawczyni.

W rozpatrywanej sprawie należy zauważyć, że cytowany wcześniej art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczenia na fakturze dodatkowych danych identyfikujących podatników, nabywców czy też towary. Koniecznym jest jednak, by dane dotyczące podatnika podawane na fakturze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Tym samym na fakturach wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko Wnioskodawczyni będącej osobą fizyczną.

W związku z powyższym dane na wystawianych za sprzedane produkty fakturach powinny zawierać imię i nazwisko Wnioskodawczyni w pozycji nazwisko imię podatnika, zgodnie ze zgłoszeniem identyfikacyjnym wg którego to Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast umieszczenie dodatkowo w innej pozycji faktury imienia męża Wnioskodawczyni nie będzie błędem.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni, że podanie na fakturze sprzedaży imienia męża do pełnych danych Wnioskodawczyni jako podatniczki w pozycji sprzedawca/Podatnik należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii określenia w wystawianych fakturach danych sprzedawcy. Natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl