1061-IPTPP2.4512.51.2016.2.IR - Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi 1061-IPTPP2.4512.51.2016.2.IR Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "...".

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 marca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska jak również wskazanie adresu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina... (Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku VAT ze względu na uzyskiwanie przychodów z tytułu sprzedaży i wynajmu lokali oraz sprzedaży gruntów. Jest to jedyne źródło dochodów Gminy opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca podejmuje starania o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...na realizację zadania pn. "...". Budowa sali stanowić będzie rozbudowę istniejącego budynku szkoły. Obiekt będzie wykorzystany w godzinach pracy szkoły na prowadzenie zajęć sportowo - dydaktycznych i imprez kulturalno-okolicznościowych dla dzieci i mieszkańców gminy. W godzinach popołudniowych obiekt udostępniony będzie osobom zainteresowanym na cele związane z rozwojem kultury fizycznej. Samo udostępnienie sali gimnastycznej będzie miało zasadniczo charakter nieodpłatny. W związku z tym przedmiot wniosku będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Inwestorem budowy sali gimnastycznej jest Gmina. Faktury VAT na budowę sali gimnastycznej będą wystawiane na Wnioskodawcę. Właścicielem sali gimnastycznej będzie Gmina, natomiast obiektem zarządzać będzie Dyrektor Szkoły na podstawie upoważnienia, podległy bezpośrednio Burmistrzowi.

W piśmie z dnia 10 marca 2016 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

1. Gmina podejmuje starania o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...na 2014-2020 na realizację zadania pn. "...".

2. Wybudowana sala gimnastyczna będzie własnością Gminy, jednak na podstawie umowy o bezpłatne użyczenie zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2. Dyrektor Szkoły będzie administrował obiektem.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w...jest gminną jednostką budżetową.

4. Dla rozliczeń podatku VAT w trakcie realizacji zadania, o którym mowa we wniosku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w...nie będzie odrębnym od Wnioskodawcy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

5. W trakcie realizacji przedmiotowego zadania, o którym mowa we wniosku, Szkoła Podstawowa w...nie będzie dokonywała odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.

6. Gmina w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie uwzględniała faktu odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w....

7. Przedmiotowe zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "...", która następnie zostanie przekazana Dyrektorowi Szkoły na podstawie umowy w bezpłatne użytkowanie. Budynkiem będzie zarządzał Dyrektor Szkoły na podstawie upoważnienia od Burmistrza, a budynek sali gimnastycznej nadal będzie własnością Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją zadania budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w...Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek sali gimnastycznej będzie wykorzystywany jedynie do świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz uczniów szkoły, jak również mieszkańców i nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych.

Budynek sali zostanie przekazany Dyrektorowi Szkoły na podstawie umowy w bezpłatne użytkowanie. Budynkiem będzie zarządzał Dyrektor Szkoły na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza, a budynek sali nadal będzie własnością Gminy.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji stosowanie zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...na lata 2014-2020, zgodnie z którym podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowalny wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony oraz jeśli nie ma prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy, uznać należy, że dla planowanej budowy sali gimnastycznej wydatki poniesione tytułem podatku od towarów i usług wykazane w fakturach dokumentujących realizację zadania w ramach przedmiotowego projektu są wydatkami kwalifikowalnymi.

Następnie w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawcy powtórzył, iż w związku z realizacją zadania pn. "..." Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z uwagi na fakt, że przedmiotowy obiekt zarówno w trakcie ponoszonych kosztów na inwestycję, jak i po jej zakończeniu nie będzie służył czynnościom opodatkowanym.

Nadto wskazał, że Szkoła Podstawowa Nr 2 jest gminną jednostką budżetową. Dla rozliczenia podatku VAT w trakcie realizacji zadania Szkoła Podstawowa Nr 2 nie będzie odrębnym od Wnioskodawcy zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie będzie dokonywała odrębnych od Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Wnioskodawca również nie będzie uwzględniał faktu odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w. Przedmiotowe zadania należy do zadań własnych Gminy, o którym mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). Obiekt będzie własnością Gminy, jednak na podstawie umowy o bezpłatne użyczenie nieodpłatnie zostanie przekazany na rzecz szkoły podstawowej, natomiast Dyrektor Szkoły będzie administrował budynkiem. Użytkownicy sali gimnastycznej - głównie uczniowie, a w godzinach pozalekcyjnych mieszkańcy - nie będą ponosić opłat na rzecz Gminy, ani na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 za korzystanie z powstałej infrastruktury.

W ocenie Wnioskodawcy, uznać należy, że wydatki poniesione tytułem podatku od towarów i usług wykazane w fakturach wystawianych na Gminę, dokumentujących realizację przedmiotowego zadania są wydatkami kwalifikowalnymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT podejmuje starania o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "...". Inwestorem budowy sali gimnastycznej jest Gmina. Faktury VAT na budowę sali gimnastycznej będą wystawiane na Wnioskodawcę. Właścicielem wybudowanej sali gimnastycznej będzie Gmina, natomiast na podstawie umowy o bezpłatne użyczenie zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2, która jest gminną jednostką budżetową. Dyrektor Szkoły będzie administrował obiektem. Obiekt będzie wykorzystany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, należy zauważyć, iż zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - sala gimnastyczna będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "...", ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - sala gimnastyczna będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie zauważyć należy, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl