1061-IPTPP2.4512.31.2016.2.IR - Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi 1061-IPTPP2.4512.31.2016.2.IR Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 marca 2016 r. wg daty nadania (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. "...... w... przy ul.... z wykorzystaniem OZE do przygotowywania ciepłej wody użytkowej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. "...".

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 marca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, postawionego we wniosku pytania oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 4 marca 2016 r.).

Miejskie Centrum Medyczne... (Wnioskodawca) zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...zadania inwestycyjnego o nazwie: "...".

Inwestycja polegać będzie na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynku głównym i budynku administracyjnym.

W ramach termomodernizacji budynku głównego przewiduje się wykonanie przede wszystkim:

* izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic (w tym pomieszczeń kotłowni poza obrysem budynku),

* izolacji termicznej ścian zewnętrznych, w tym ościeży,

* izolacji termicznej stropodachu,

* odtworzenie parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, inst. odgromowej, rynien i rur spustowych oraz udrożnienia kanalizacji odprowadzającej wody opadowe,

* wymiany stolarki okiennej (poza wskazanymi w projekcie oknami napowietrzającymi i EI 60) i drzwiowej oraz wrót w tlenowni,

* demontaż starej i montaż nowej instalacji CO, na którą składać się będą rurociągi stalowe izolowane oraz grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z zaworami termostatycznymi,

* instalacji kolektorów słonecznych do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

W ramach termomodernizacji budynku administracyjnego przewiduje się wykonanie:

* izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic,

* izolacji termicznej ścian zewnętrznych, w tym ościeży,

* izolacji termicznej dachu,

* odtworzenie parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, inst. odgromowej, rynien i rur spustowych,

* demontażu istniejących w pomieszczeniu trafo wrót i zastąpienie jej stolarką okienną,

* montażu nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach,

* montażu na istniejących grzejnikach zaworów termostatycznych.

Planuje się dofinansowanie inwestycji środkami WFOŚiGW w....

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia PKD 8610.Z - Działalność szpitali. Usługi te zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od VAT. Centrum jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poza przychodami z tytułu świadczenia usług zdrowotnych osiąga przychody opodatkowane VAT, głównie z tytułu najmu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 Miejskie Centrum Medyczne nie odlicza podatku od towarów i usług. Ww. projekt wiąże się z realizacją podstawowego przedmiotu działalności Wnioskodawcy, tj. ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej od VAT.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego w obydwu termomodernizowanych budynkach wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w przyszłości mogą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych, jednakże proporcja określona w art. 90 ust. 10 nie będzie przekraczała 2%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 4 marca 2016 r.).

Czy Centrum ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji "...".

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 4 marca 2016 r.), w ramach realizacji projektu Centrum nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wyrażona została generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług. Przepis ten stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, w ocenie Wnioskodawcy, jest więc istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Skoro więc Centrum jako podatnik VAT, realizując przedsięwzięcie nabywa towary i usługi, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych, to nie dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tych zakupów (na mocy art. 90 ust. 1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie zauważyć należy, iż wyżej cytowany przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Natomiast stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

1.

pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;

2.

usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Według art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca (Miejskie Centrum Medyczne) będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego o nazwie "...". Ww. projekt wiąże się z realizacją podstawowego przedmiotu działalności Wnioskodawcy, tj. ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej od VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego, będą wystawiane na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego w obydwu termomodernizowanych budynkach wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w przyszłości mogą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych, jednakże proporcja określona w art. 90 ust. 10 nie będzie przekraczała 2%.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. inwestycji, podkreślić należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Zainteresowany ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami opodatkowanymi, czy też zwolnionymi, czyli dokonania tzw. alokacji podatku.

Wobec powyższego, skoro towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w obydwu termomodernizowanych budynkach - jak wskazał Wnioskodawca-wykorzystywane będą do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to Centrum nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "...".

Jednocześnie stwierdzić należy, że w sytuacji gdy - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego mogą być wykorzystywane w przyszłości do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych, jednakże proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy nie będzie przekraczała 2%, to Zainteresowany również nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu, o ile Wnioskodawca na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy uzna, że proporcja wynosi 0%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Dodatkowo tutejszy Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tutejszy Organ oparł się na opisie sprawy, z którego wynika, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl