Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
1061-IPTPP2.4512.24.2016.2.JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (według daty wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2016 r. (według daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług w ramach prowadzonego przedszkola oraz obowiązku wykazania świadczenia tych usług w deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług w ramach prowadzonego przedszkola oraz obowiązku wykazania świadczenia tych usług w deklaracji VAT-7 oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2016 r. (według daty wpływu) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz przepisów prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego materiałami budowlanymi pod nazwą ZPHU "...". 5 stycznia 2016 r. Zainteresowany otworzył Niepubliczne Przedszkole "...", na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, Wnioskodawca otrzymał numer REGON... wg PKD 8510Z dla tej działalności.

Działalność przedszkola finansowana jest z dotacji celowej Urzędu Miasta i Gminy w... oraz wpłat rodziców za wyżywienie i czesne. Wpłaty rodziców rejestrowane są na kasie fiskalnej znajdującej się w przedszkolu. Żywienie dzieci odbywa się w formie cateringu, który Zainteresowany nabywa od firmy cateringowej. W przedszkolu jest sprawowana opieka nad dziećmi powyżej 3-go roku życia. Działalność przedszkola prowadzona jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - art. 82 ust. 3 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową dla hurtowni i odrębnie dla przedszkola.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, jeżeli Wnioskodawca prowadzi handel hurtowy i jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, jeżeli tak to czy Zainteresowany ma wykazywać w miesięcznej deklaracji VAT-7 dostawy zwolnione (przychody z przedszkola)... (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku ORD-IN)

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność przedszkola jest zwolniona z podatku VAT, gdyż podlega przepisom o systemie oświaty, posiada odrębny numer REGON. W deklaracji VAT-7 należy wykazać świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy - zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie od podatku dla usług związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą zostało ograniczone i przysługuje jedynie podmiotom, których działanie odbywa się w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. Nie każdy więc podmiot sprawujący opiekę nad dziećmi i młodzieżą może ze zwolnienia od podatku VAT korzystać. Inaczej jest w przypadku sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Zwolnienie od podatku, w takiej sytuacji, przysługuje każdemu podmiotowi.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Ponadto zgodnie z art. 1 pkt 4 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Stosownie do postanowień art. 2 pkt 1 cyt. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

W art. 2 ustawy o systemie oświaty został określony zamknięty katalog (lista) podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty i działających według jej przepisów. Z przytoczonego powyżej przepisu art. 2 ww. ustawy wynika, iż zalicza on przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego do jednostek tworzących system oświaty.

Przepis art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Według art. 82 ust. 1 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) w § 1 pkt 1 określają podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określono cele wychowania przedszkolnego oraz zawarto wytyczne, w jakich obszarach należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci, by te cele osiągnąć. Obszary te obejmują:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec),

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3-go roku życia świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego niepublicznego przedszkola, wykonywane na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Przy czym należy podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa na powyższe zwolnienie bez wpływu pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca oprócz prowadzenia przedszkola prowadzi handel hurtowy i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 usług świadczonych przez Zainteresowanego w ramach prowadzonego niepublicznego przedszkola w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi handel hurtowy oraz przedszkole i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, należy zauważyć, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Artykuł 99 ust. 7 ustawy stanowi, że przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

1.

przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;

2.

są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91, lub

3.

są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.

W świetle art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Powyższa delegacja została zrealizowana przez wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 914, z późn. zm.), obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ww. rozporządzenia, będącym objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) w części C. deklaracji - rozliczenie podatku należnego - w poz. 10 deklaracji VAT-7 (15) wykazuje się wartość dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy. Natomiast w wierszu 6 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%" w poz. 19 wykazuje się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy, tj. stawką 23%, a w poz. 20 - podatek należny od tych transakcji. W wierszu tym wykazuje się również transakcje opodatkowane wg stawki 22% (podstawa opodatkowania i podatek należny), jeżeli zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wystąpił taki przypadek, a także uwzględniane są korekty takich transakcji, jeżeli mają wpływ na rozliczenie podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz zacytowane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca, jako zarejestrowany czynny podatnik VAT, prowadzący handel hurtowy oraz przedszkole, w ramach którego świadczy usługi opieki nad dziećmi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, winien wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 10 wartość czynności zwolnionych od podatku VAT, o których mowa wyżej.

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług w ramach prowadzonego przedszkola oraz obowiązku wykazania świadczenia tych usług w deklaracji VAT-7, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl