Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
1061-IPTPP1.4512.80.2016.1.MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny

Politechnika... (zwana dalej Wnioskodawcą lub Politechniką) jest państwową szkołą wyższą. Uczelnia działa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w tym także dla celów transakcji wewnątrzwspótnotowych. Wnioskodawca wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu, czynność zwolnione od podatku oraz czynności opodatkowane, w związku z tym składa deklaracje VAT, gdzie wykazuje także kwoty podatku naliczonego pomniejszające kwoty podatku należnego.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia br. Politechnika w zakresie zakupów towarów i usług, które nie są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu, jednakże w jakiejś części są one związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku stosuje rozliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2a i dalsze ustawy VAT, tzw. prewspółczynnik.

Wnioskodawca rozlicza podatek VAT również tzw. wskaźnikiem proporcjonalnego odliczenia podatku, o którym mowa w art. 90 i art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. Rozliczenie metodą określoną w art. 90 i 91 obejmuje te zakupy towarów i usług, które nie poddają się bezpośredniemu alokowaniu do działalności zwolnionej i opodatkowanej.

W sierpniu 2014 r., w ramach realizacji projektu dofinansowywanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, oddano do użytkowania budynek Centrum. Politechniki (dalej: Centrum).

W związku z tym, że na eksploatację i racjonalne wykorzystanie obiektu |Centrum duży wpływ miał niedobór specjalistycznego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego najnowszej generacji, które powinno znajdować się na stanie tego nowoczesnego budynku naukowo-dydaktycznego, Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie ze środków UE kolejnego projektu.

W ramach tego odrębnego projektu Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie ze środków UE na utworzenie Centralnego Laboratorium. Politechniki... (dalej: Laboratorium). Jego przedmiotem jest utworzenie Labolatorium - kompleksowego zaplecza laboratoryjno-aparaturowego na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz działalności naukowej w obiekcie Centrum.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest zakup przez Wnioskodawcę specjalistycznego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego na bazie, którego powstały następujące laboratoria tematyczne, składające się na Laboratorium:

1. Laboratorium Badań Strukturalnych

2. Laboratorium Nowych Technologii i Maszyn Technologicznych

3. Laboratorium Inżynierii Powierzchni

4. Laboratorium Automatyki

5. Laboratorium Inżynierskich Zastosowań Technik Informacyjnych

6. Laboratorium Silników Spalinowych i Transportu

7. Laboratorium Metod Wysokociśnieniowej Obróbki CUN

8. Laboratorium Mechaniki

9. Laboratorium Badań i Edukacji Przetwarzania Tworzyw Polimerowych

10. Laboratorium Badań Pojazdów Samochodowych i Rekonstrukcji Wypadków

11. Laboratorium Nowych Technologii Plastycznego Kształtowania Metali

12. Laboratorium Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Napędów Alternatywnych

13. Laboratorium Optoelektroniki i Technologii Laserowej oraz Mikro i Nanoelektroniki

14. Laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej

15. Środowiskowe Laboratorium Prototypowania i Diagnostyki Zaawansowanych Systemów Mechatronicznych

16. Laboratorium czujników i inteligentnych systemów optoelektronicznych

17. Laboratorium programowania systemów inteligentnych i rekonstrukcji 3D

18. Laboratorium diagnostyki nietermicznej plazmy do zastosowań w inżynierii biomedycznej i środowiskowej

19. Laboratorium bioinżynierii plazmowej (LBP)

20. Laboratorium przetwarzania i użytkowania energii ze źródeł odnawialnych

21. Laboratorium sterowania i informatyki przemysłowej

22. Laboratorium Elektrochemii

23. Laboratorium Jakości Środowiska

Kompleksowe badania z wykorzystaniem przedmiotowej aparatury pozwolą na zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu naukowego uzyskiwanych rezultatów oraz przyczynią się do opracowywania nowych rozwiązań materiałowych i zaawansowanych technologii.

Aparatura pozwoli m.in. na prowadzenie szerokiego spektrum badań materiałów kompozytowych i biomateriałów dla pełniejszego zrozumienia ich właściwości, możliwości modyfikacji, doboru i projektowania oraz opisu mechanizmów degradacji, w tym struktur typu laminaty. Aparatura badawcza wykorzystywana będzie w pracach naukowych prowadzonych przez pracowników jednostki oraz pracach badawczo-rozwojowych. Pozwoli także na realizację badań w warunkach cyklicznych obciążeń związanych z modyfikacją warstw wierzchnich materiałów, badań właściwości adhezyjnych, wytwarzaniu nowych powłok i materiałów oraz określeniu właściwości materiałów z uwzględnieniem powierzchni rozdziału faz, zjawisk dekohezji i deadhezji.

Pozyskana w wyniku projektu aparatura udostępniona także będzie innym jednostkom naukowo-badawczym w ramach współpracy naukowej. Przewiduje się zatem wykonywanie prac badawczych na zakupionej aparaturze na potrzeby współpracy z podmiotami gospodarczymi. W ramach realizowanych badań z wykorzystaniem planowanej aparatury przewiduje się prowadzenie szkoleń kadr naukowych i technicznych.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki na obszarze Polski Wschodniej poprzez rozwój współpracy przedsiębiorstw z Politechniką.... Ponadto, utworzenie ww. laboratoriów wpłynie na poprawę wizerunku Uczelni jako profesjonalnego partnera dla podmiotów gospodarczych oraz przyczyni się do zatrzymania w regionie profesjonalnej kadry naukowców - specjalistów.

W okresie najbliższych 5 lat Wnioskodawca nie przewiduje, przy użyciu tej aparatury, świadczenia za odpłatnością usług badawczo-rozwojowych na rzecz podmiotów zewnętrznych. Planowana jest co prawda współpraca z przedsiębiorstwami, jednakże nie będzie miała ona charakteru odpłatnego. Tworzone z wykorzystaniem zakupionej aparatury innowacyjne technologie będą miały za zadanie wspieranie oraz promocję przedsiębiorczości opartej na nowoczesnej, innowacyjnej wiedzy i technologii i zapewniać transfer wiedzy do przedsiębiorstw regionu.

Ewentualny transfer będzie się jednak odbywał nieodpłatnie poprzez publikacje badań w taki sposób, aby nie był on skierowany do konkretnych odbiorców (publikacje naukowe przy użyciu dostępnych narzędzi komunikacji).

Zakłada się, że ponieważ urządzenia wesprą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami, zwiększy się zainteresowanie przemysłu współpracą z Uczelnią w postaci realizacji wspólnych projektów.

Aparatura będzie wykorzystywana przez jednostki badawcze Politechniki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, także we współpracy z innymi instytutami badawczymi i uczelniami w ramach grantów badawczych finansowanych ze środków publicznych, np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Również w sytuacji, gdy powstaną dzięki użyciu przedmiotowej aparatury wzory użytkowe, patenty i wynalazki, Wnioskodawca nie planuje ich komercjalizowania poprzez ich sprzedaż lub udzielanie licencji na ich odpłatne wykorzystanie w najbliższych 5 latach. W oparciu o utworzone stanowisko badawcze będą wykonywane prace naukowe, w tym doktorskie, utworzone laboratoria będą także istotnym wsparciem dla procesu dydaktycznego - kształcenia studentów, magistrantów i doktorantów, którzy będą bezpośrednio realizowali prace badawcze przy udziale pracowników naukowych. Trzeba podkreślić, że studenci będą jednymi z najważniejszych odbiorców tego przedsięwzięcia.

Podsumowując, zakup aparatury celem wyposażenia i utworzenia ww. Laboratoriów będzie służył:

* działalności badawczej wykonywanej w ramach grantów badawczych finansowych ze środków publicznych, a zatem nienakierowanych na konkretnych odbiorców i w konsekwencji niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

* działalności badawczej wykonywanej we współpracy z przedsiębiorcami, ale w ramach czynności, za które nie będzie ustalane i pobierane wynagrodzenie, a zatem w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych na wyposażenie laboratoriów Laboratorium w jakiejkolwiek części.

Zdaniem Wnioskodawcy, w tak przedstawionym stanie faktycznym, z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych na wyposażenie Laboratorium, Politechnice nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w jakiejkolwiek części.

Za powyższym przemawia następująca argumentacja:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi. Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której aparatura i urządzenia badawcze stanowiące wyposażenie laboratoriów mają służyć działalności niepodlegającej opodatkowaniu i zwolnionej. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi zakupami w jakiejkolwiek części. Nie występuje bowiem żaden związek pomiędzy nabytą na potrzeby wyposażenia laboratoriów aparaturą a czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy - w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W świetle cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uzyskał dofinansowanie ze środków UE na utworzenie Centralnego Laboratorium. Politechniki.... Jego przedmiotem jest utworzenie Laboratorium - kompleksowego zaplecza laboratoryjno - aparaturowego na potrzeby prowadzenia prac badawczo - rozwojowych oraz działalności naukowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, na bazie którego powstały laboratoria tematyczne.

Zakup aparatury celem wyposażenia i utworzenia laboratoriów będzie służył:

* działalności badawczej wykonywanej w ramach grantów badawczych finansowych ze środków publicznych, a zatem nienakierowanych na konkretnych odbiorców i w konsekwencji niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

* działalności badawczej wykonywanej we współpracy z przedsiębiorcami, ale w ramach czynności, za które nie będzie ustalane i pobierane wynagrodzenie, a zatem w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca jest zainteresowany, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że zakupiony specjalistyczny sprzęt i wyposażenie laboratoryjne Zainteresowany wykorzystuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż nabywane towary (aparatura, urządzenia) - jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego - będą służyć do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ww. zakupami.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatury i urządzeń badawczych na wyposażenie laboratoriów Laboratorium w jakiejkolwiek części.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Jednocześnie należy wskazać, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Zaznaczenia wymaga zatem, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze zdarzeniem opisanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Podkreślić należy, że przy wydaniu niniejszej interpretacji oparto się na opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, iż zakup aparatury do wyposażenia laboratoriów będzie służyć do czynności niepodlegających opodatkowaniu. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, wydana interpretacja straci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl