Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
1061-IPTPP1.4512.123.2016.1.MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług udostępniania kortów do gry w squasha - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* stawki podatku VAT dla usług udostępniania toru do gry w kręgle,

* stawki podatku VAT dla usług udostępniania kortów do gry w squasha.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny.

.... Nieruchomości Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka), będąca zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w następujących obszarach (wydruk z KRS w załączeniu):

* wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

* prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania;

* prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

* prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych;

* przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);

* działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

* pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Wnioskodawca prowadzi obiekt "......". W obiekcie znajduje się m.in. hotel, restauracja, kręgielnia, klub fitness, kort do gry w squasha. Zakresem niniejszego wniosku objęte są następujące usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach tego obiektu:

1. Udostępnianie toru do gry w kręgle

Wnioskodawca prowadzi kręgielnię - udostępnia klientom tory do gry w kręgle. Klienci wnoszą opłatę za korzystanie z toru do gry w kręgle. Klienci otrzymują również obuwie, które umożliwia uczestniczenie w grze. W pomieszczeniu, w którym znajduje się kręgielnia, klienci mają również możliwość skorzystania z baru, w którym Wnioskodawca oferuje produkty żywnościowe oraz napoje.

W piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r. o sygn......1 Urząd Statystyczny..... Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur stwierdził na wniosek Spółki, że udostępnianie toru do gry w kręgle mieści się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 -"Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

2. Udostępnienie kortów do gry w squasha

Wnioskodawca udostępnia również klientom dwa korty do gry w squasha. Klienci wnoszą opłatę za korzystanie z kortu. Wnioskodawca, na życzenie klientów, udostępnia także rakiety do gry w squasha, co również następuje odpłatnie. Należy jednak podkreślić, że nie jest to obowiązkowe - klient może skorzystać z własnego sprzętu.

W piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r. o sygn.... Urząd Statystyczny..... Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur stwierdził na wniosek Spółki, że udostępnianie kortów do gry w squasha mieści się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 - "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych."

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

(we wniosku pytanie nr 2) Czy w odniesieniu do świadczenia usługi opisanej w pkt 2, tj. udostępniania kortów do gry w squasha, Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usługi udostępniania kortów do gry w squasha podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Urząd Statystyczny.... Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur potwierdził, że udostępnianie kortów do gry w squasha mieści się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.

W ocenie Wnioskodawcy, uwzględniając przytoczone przepisy prawa, bezsprzecznie oznacza to prawo do zastosowania stawki obniżonej 8% do wskazanej usługi. W załączniku nr 3 do u.p.t.u. w poz. 179 wymieniono bowiem usługi związane z działalnością obiektów sportowych, zakwalifikowane do PKWiU 93.11.10.0.

Stanowisko Spółki potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Dla przykładu, przytoczyć można następujące rozstrzygnięcia:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., nr ILPP2/4512-1-55/15-2/AK, odnosząca się do udostępniania kortów do gry w squash, w której stwierdzono, że "Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu kortów, na rzecz szkół wraz z opieką trenerską lub bez niej, sklasyfikowane w grupowaniu o symbolu PKWiU 93.11.10.0, podlegają/będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8% - zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 września 2015 r. nr IBPP2/4512-644/15/RSz, w której podkreślono, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe - w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla pojedynczych wejść, karnetów czasowych oraz sprzedaży hurtowej usługi siłowni, squash i sauny,

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2015 r., nr IBPP2/4512-67/15/KO, w której stwierdzono, że "Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro opisana we wniosku usługa wynajmowania kortów do gry w squasha sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, to czynność ta podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2012 r., nr ITPP1/443-1605a/11/AT, w której skonstatowano, że "Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić zatem należy, iż wykonywane przez Panią usługi wstępu na korty do gry w squash - świadczone, jak wskazano, w budynku stanowiącym obiekt sportowy - opodatkowane są 8% stawką podatku, o ile mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 93.11.10.0, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy ".

Wobec powyższego, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym świadczenie usługi udostępniania kortów do gry w squasha, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a cyt. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne - zgodnie z cyt. art. 5a ustawy. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 powołanej ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" - symbol PKWiU 93.11.10.0.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (www.stat.gov.pl).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Z przepisów ww. rozporządzenia w sprawie PKWiU wynika, że w sekcji R mieszczą się "Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne".

W Dziale 93 "usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją" mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały:

I. 93.1 usługi związane ze sportem;

93.11.10 usługi związane z działalnością obiektów sportowych;.

II. 93.2 usługi związane z rozrywką i rekreacją;

93.29.19.0 Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

* usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,

* usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,

* usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej przepisy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi udostępniania kortów do gry w squasha, o wskazanym symbolu PKWiU 93.11.10.0., jako "usługi związane z działalnością obiektów sportowych" korzystają z obniżonej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stawki podatku VAT dla usług udostępniania kortów do gry w squasha.

Wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl