1061-IPTPB3.4511.403.2016.2.PM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

1061-IPTPB3.4511.403.2016.2.PM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi 1061-IPTPB3.4511.403.2016.2.PM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), oraz pismem z dnia 12 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2016 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn.

Zawiadomieniem z dnia 2 maja 2016 r., nr IBPB-2-1/4515-89/16/MD IBPB-2-1/4511-271/16/MD Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach poinformował Wnioskodawczynię, że stosownie do art. 170 § 1 i art. 171 § 1 zdanie pierwsze w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) powyższy wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zawiadomienie wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 2 maja 2016 r.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), pismem z dnia 30 maja 2016 r., nr IPTPB3.4511.403.2016.1.PM (doręczonym w dniu 9 czerwca 2016 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 14 czerwca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 13 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 6 lutego 1997 r.... Towarzystwo Ubezpieczeń.... Spółka Akcyjna wystawiło polisę ubezpieczeniową ze wskazaniem rodzaju ubezpieczenia: ubezpieczenie uniwersalne plus oraz daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: 21 stycznia 1997 r. W polisie tej jako ubezpieczony i ubezpieczający figuruje Wnioskodawczyni -.... (obecnie.....). Wnioskodawczyni nie zna daty zawarcia umowy, której potwierdzenie stanowi ww. polisa. Ponieważ w dacie jej podpisania Wnioskodawczyni była osobą małoletnią - miała 16 lat, przy jej zawieraniu działali za Nią rodzice jako przedstawiciele ustawowi. To oni zawarli w imieniu Wnioskodawczyni tę umowę. W dacie podpisywania umowy faktycznie Wnioskodawczyni nie wiedziała o jej istnieniu, rodzice nie poinformowali Jej o tym. Uczęszczała wówczas do liceum, nie interesowała się kwestiami związanymi z ubezpieczaniami na życie czy kapitałowymi, a horyzont zainteresowań przyszłością kończył się na zdaniu za dwa lata matury i dostaniu się na studia. Od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkie składki ubezpieczeniowe opłacali Jej rodzice. O istnieniu tej umowy dowiedziała się przypadkowo w dniu 14 grudnia 2015 r. W tym dniu rodzice przekazali Jej dokumentację związaną z umową. Umowę Wnioskodawczyni wypowiedziała pismem z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyżej opisana umowa ubezpieczania obejmowała nie tylko ubezpieczenie na życie, ale również gromadzenie kapitału, ponieważ w jej ramach część składki była przeznaczana na wykup jednostek w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Wartość odstąpienia na koniec umowy wyniosła 20 926 zł 46 gr i została pomniejszona o odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od zysków kapitałowych z umów ubezpieczenia w kwocie 341 zł. W związku z wypowiedzeniem przez Wnioskodawczynię ww. umowy, w dniu 21 stycznia 2016 r. wypłacono Wnioskodawczyni z tytułu wartości odstąpienia kwotę 20 585 zł 46 gr.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że.... Towarzystwo Ubezpieczeniowe.... S.A..... dokonało rozliczenia związanego z rozwiązaniem umowy ubezpieczeniowej "...." polisa nr... i odprowadziło do właściwego urzędu skarbowego należy podatek od zysków kapitałowych z umowy ubezpieczenia. Zgodnie z informacją ubezpieczyciela z dnia 26 stycznia 2016 r. wypłacona kwota 20 585 zł 46 gr stanowiła wartość odstąpienia pomniejszoną o odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od zysków kapitałowych z umów ubezpieczenia w kwocie 341 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisany stan faktyczny rodzi po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej dacie i wysokości.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z treścią art. 9 ust. 1 i 1a w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 5a w zw. z art. 24 ust. 15a i art. 45 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni zapłaciła już podatek dochodowy od wypłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeń kwoty odstąpienia od ww. ubezpieczenia. Jest to kwota 341 zł, którą Towarzystwo Ubezpieczeń odprowadziło do właściwego urzędu skarbowego i o tę kwotę została pomniejszona wysokość wypłaconej kwoty odstąpienia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w ten sposób został uiszczony podatek ryczałtowy w wysokości 19%, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został pobrany i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Nadto, Wnioskodawczyni uważa, że dochodu z tytułu wypłaconego ubezpieczenia nie łączy z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7). Zatem Wnioskodawczyni uważa, że w rocznym zeznaniu podatkowym, które złoży do 30 kwietnia 2017 r. nie odliczy kwoty wypłaconej z tytułu odstąpienia od ww. ubezpieczenia do Jej dochodu, który uzyska Wnioskodawczyni w 2016 r., a podatek dochodowy z tego tytułu jako podatek ryczałtowy został już odprowadzony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W zakresie podatku od spadków i darowizn wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Za przychody z tego źródła, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych, uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Stosownie do postanowień art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b.

dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 15 ww. ustawy dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Z powyższego wynika, że w przypadku otrzymania świadczenia w postaci zysku z polisy ubezpieczeniowej, opodatkowaniu podlega dochód, rozumiany zgodnie z wyżej przytoczonym art. 24 ust. 15 ww. ustawy jako różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Wskazanego wyżej dochodu nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich (art. 30a ust. 5 ww. ustawy).

Uzyskanych w ten sposób dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, tj. opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 30a ust. 7 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 6 lutego 1997 r..... Towarzystwo Ubezpieczeń..... Spółka Akcyjna wystawiło polisę ubezpieczeniową ze wskazaniem rodzaju ubezpieczenia: ubezpieczenie uniwersalne plus oraz daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej: 21 stycznia 1997 r. W polisie tej jako ubezpieczony i ubezpieczający figuruje Wnioskodawczyni. Ponieważ w dacie jej podpisania Wnioskodawczyni była osobą małoletnią - miała 16 lat, przy jej zawieraniu działali za Nią rodzice jako przedstawiciele ustawowi. To oni zawarli w imieniu Wnioskodawczyni tę umowę. W dacie podpisywania umowy faktycznie Wnioskodawczyni nie wiedziała o jej istnieniu, rodzice nie poinformowali Jej o tym. Od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkie składki ubezpieczeniowe opłacali Jej rodzice. O istnieniu tej umowy dowiedziała się przypadkowo w dniu 14 grudnia 2015 r. W tym dniu rodzice przekazali Jej dokumentację związaną z umową. Umowę Wnioskodawczyni wypowiedziała pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. Wyżej opisana umowa ubezpieczania obejmowała nie tylko ubezpieczenie na życie, ale również gromadzenie kapitału, ponieważ w jej ramach część składki była przeznaczana na wykup jednostek w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Wartość odstąpienia na koniec umowy wyniosła 20 926 zł 46 gr i została pomniejszona o odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od zysków kapitałowych z umów ubezpieczenia w kwocie 341 zł.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz stan faktyczny opisany we wniosku stwierdzić należy, że suma dokonanych w okresie ubezpieczenia wpłat do towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacona następnie przez Wnioskodawczynię w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej rozumiany jako różnica między sumą wypłaconego świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego należy opodatkować zgodnie z art. 30a ust. 1 powołanej ustawy.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W myśl natomiast art. 42 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 3 ustawy zeznaniami, o których mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c.

Reasumując należy stwierdzić, że 19% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlega dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej rozumiany jako różnica między sumą wypłacanego świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego. Do odprowadzenia stosownego podatku zobligowany jest płatnik do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika. Natomiast Wnioskodawczyni nie jest zobligowana do wykazywania ewentualnego dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w zeznaniu podatkowym składanym zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl