1061-IPTPB3.4511.327.2016.2.MS, Skutki podatkowe otrzymania obligacji w ramach wystąpienia ze spółki komandytowej. - Pismo... - OpenLEX

1061-IPTPB3.4511.327.2016.2.MS - Skutki podatkowe otrzymania obligacji w ramach wystąpienia ze spółki komandytowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi 1061-IPTPB3.4511.327.2016.2.MS Skutki podatkowe otrzymania obligacji w ramach wystąpienia ze spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2016 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania obligacji w ramach wystąpienia ze spółki komandytowej#8722; jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r., za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), pismem z dnia 2 czerwca 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.327.2016.1.MS (doręczonym w dniu 8 czerwca 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 20 czerwca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 15 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej (dalej "Spółka przekształcona"), która powstała na skutek przekształcenia innej spółki osobowej, w której Wnioskodawca był wspólnikiem (akcjonariuszem) - spółki komandytowo-akcyjnej (dalej "Spółka"). Spółka przekształcona w swoim majątku posiada obligacje. Obligacje, które posiada Spółka przekształcona zostały nabyte po przekształceniu w spółkę komandytową. Posiadane przez Spółkę przekształconą obligacje zostały wyemitowane przez spółki prawa polskiego na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238, z późn. zm.; dalej: "Obligacje"). Spółka opłaciła obligacje przedsiębiorstwem w drodze instytucji datio in solutum. Wartość emisyjna obligacji została wyrażona w określonej kwocie pieniężnej. Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Spółką a nabywcą przedsiębiorstwa ("Emitent") doszło do spełnienia innego świadczenia w miejsce świadczenia pierwotnego (datio in solutum) mocą, którego zobowiązanie zbywcy przedsiębiorstwa do zaplaty kwoty pieniężnej za obligacje zostało wykonane. W ramach instytucji datio in solutum doszło do spełnienia świadczenia niepieniężnego przez zbywcę przedsiębiorstwa zamiast spełnienia pierwotnego świadczenia pieniężnego - zapłaty za obligacje. Wnioskodawca zamierza wypowiedzieć umowę spółki w trybie art. 61 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie postanowień zawartych w umowie Spółki przekształconej. Konsekwencją wypowiedzenia umowy spółki przez Wnioskodawcę będzie wystąpienie ze spółki ("Wystąpienie"). Na moment wystąpienia Wnioskodawca otrzyma wyłącznie część Obligacji wchodzących w skład majątku Spółki przekształconej. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca otrzyma od Spółki przekształconej Obligacje, które zamierza odpłatnie zbyć po wystąpieniu ze Spółki przekształconej. Zbycie obligacji nastąpić może przed upływem 6 lat od wystąpienia ze Spółki przekształconej. Zbycie Obligacji może nastąpić na rzecz osób trzecich lub w drodze wykupu Obligacji przez ich emitenta ("Zbycie"). Zbycie Obligacji nie będzie następować w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że spółka komandytowa, której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi działalność gospodarczą w myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej: Ustawa o PIT). Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej spółki komandytowej jest licencjonowanie znaku towarowego oraz wynajmowanie nieruchomości. Wnioskodawca wskazał, że Spółka kapitałowa prawa polskiego (Spółka Akcyjna) wyemitowała obligacje na rzecz spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem. W konsekwencji spółka komandytowa nabyła obligacje w związku z mającą miejsce emisją. Dokumentem potwierdzającym opłacenie obligacji przedsiębiorstwem w ramach datio in solutum jest zawarta przez spółkę komandytową oraz spółkę kapitałową prawa polskiego (Spółką Akcyjną) umowa o charakterze rozporządzającym. Podstawę prawną nabycia obligacji poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa w drodze datio in solutum stanowi umowa rozporządzająca zawarta przez spółkę komandytową oraz spółkę kapitałową prawa polskiego. Do zawarcia umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa w zamian za obligacje doszło na podstawie art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1962 r. - Kodeks cywilny (dalej: "k.c.") regulującego w prawie polskim instytucję datio in solutum. Do dnia wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki komandytowej koszt nabycia obligacji nie został rozpoznany. Obligacje opłaciła spółka komandytowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy otrzymanie w ramach Wystąpienia ze Spółki przekształconej Obligacji generować będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy.

2. Czy Wnioskodawca obowiązany będzie do rozpoznania przychodu w przypadku gdy Zbycie Obligacji nastąpi w terminie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie ze Spółki przekształconej.

3. Co stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w przypadku Zbycia Obligacji w terminie przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie ze Spółki przekształconej.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie na moment wystąpienia Obligacji przez Wnioskodawcę nie będzie generować dla Niego przychodu. Zdaniem Wnioskodawcy Zbycie Obligacji po upływie 6 lat będzie wyłączone z przychodów a przez to nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na podstawie art. 5b ust. 2 Ustawy o PIT "Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3". Przychody wspólnika spółki niebędącej osobą prawną są więc przychodami ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Spółka niebędąca osobą prawną stosownie do treści art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT "Ilekroć w ustawie jest mowa o: spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego". Natomiast na podstawie art. 1 Ustawy o PIT "Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych" zaś na podstawie art. 1 Ustawy CIT " Art. 1 ust. 1, Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Natomiast zgodnie z art. 3 Ustawy CIT, przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

1.

spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania".

Spółka komandytowa z pewnością jest więc spółką niebędącą osobą prawną jako, że nie pozostaje podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są jej wspólnicy. Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT "Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń". W konsekwencji za przychód należałoby uznać każde definitywne przysporzenie podatnika, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie, w tym w szczególności tych do których odwołuje się sam art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, tj. np. art. 14 Ustawy o PIT. Otrzymanie składników majątku na dzień wystąpienia - przychód z działalności gospodarczej.

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT "Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług". Przepis ten stanowi ogólną definicję przychodów z działalności gospodarczej. Niemniej jest on modyfikowany przez przepisy szczególne.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy o PIT "Przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki".

Zbycie składników majątku otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną stanowi przychód z działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem treści art. 14 ust. 3 pkt 1 Ustawy o PIT co potwierdzają m.in. wskazane orzeczenia sądów administracyjnych: Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt I Sa/GI 1567/13 gdzie stwierdzono że "1. Z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, art. 14 ust. 3 pkt 12 oraz art. 24 ust. 3d u.p.d.o.f. klarownie wynika, że obejmują zakresem swojego zastosowania sytuację wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, jak też sytuację likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Stosownie do powołanych ostatnio przepisów, składniki majątku otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki lub jej likwidacją, w tym momencie, nie są przychodem występującego wspólnika. Są one jednak przychodem, w rozumieniu wskazanych przepisów, z momentem ich zbycia, chyba że wspólnik dokona zbycia po okresie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie ze spółki i nie jest ono dokonywane w wykonaniu działalności gospodarczej. Przychód ten powstaje jedynie w przypadku odpłatnego zbycia. W takim przypadku ustalenie dochodu odbywa się zgodnie z art. 24 ust. 3d u.p.d.o.f., 2. Z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f. wynika klasyfikacja przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki do przychodu z działalności gospodarczej".

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt 1471/13 gdzie wskazano że: "W przypadku gdy podatnik w wyniku likwidacji spółki osobowej lub wystąpienia z niej zbywa udziały spółki kapitałowej będące składnikiem majątku spółki osobowej, to uzyskuje przychód z działalności gospodarczej. Przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, którą jest spółka jawna (spółka osobowa), jest przychodem z działalności gospodarczej".

Wyrok NSA z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt II FSK 3476/13 "Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko Ministra Finansów odnośnie do zakwalifikowania przychodu, który Skarżąca może otrzymać z tytułu odpłatnego zbycia (w tym umorzenia dobrowolnego) lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej udziałów nabytych oraz udziałów objętych, do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych tj. art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f pozostaje w sprzeczności z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f. W myśl tej regulacji, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Z przytoczonego przepisu wynika, że przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, którą jest spółka jawna, jest przychodem z działalności gospodarczej. Brak jest przy tym przepisu wyłączającego stosowania art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f., w przypadku, gdy składnikiem majątku są udziały nabyte lub objęte w spółce kapitałowej. Przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f. wskazując na sytuację zbycia składników majątku, nie różnicuje tych składników, ani nie odsyła do innych przepisów, z których można by wywieść takie zróżnicowanie. Dlatego bezzasadne są twierdzenia Ministra Finansów dotyczące sposobu kwalifikowania przychodów, o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jako przychodów z kapitałów pieniężnych wobec treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f., który w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie".

Zwolnienie sprzedaży majątku likwidacyjnego

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 12 Ustawy o PIT "Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

a.

pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,

b.

otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej".

W konsekwencji zgodnie z treścią wskazanego przepisu zbycie składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki komandytowej, które następuje po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, pozostaje zwolnione z opodatkowania. Potwierdza to doktryna prawa podatkowego, z której zacytować można np. Marciniuk D. Komentarz do art. 14 Ustawy o PIT Marciniak D. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. C.H. Beck 2015 "126. 2. W związku z powyższym przyjęto, że do przychodów z działaalności gospodarczej zaliczać się będzie przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Analogicznie, przychód powstanie w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych samodzielnie. 127 3. Z przychodu tego wyłączony natomiast będzie przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności prowadzonej samodzielnie, likwidacja prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej".

Podobnie twierdzi Bartosiewicz A. w komentarzu do art. 14 Ustawy o PIT Bartosiewicz A. PIT. Komentarz. Wyd. V Lex 2015 "Przychód powstaje w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku. Powstanie przychodu nie jest jednak nieograniczone w czasie. Przychód nie powstaje, jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 6 lat, licząc odpowiednio od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki".

Potwierdza to również uzasadnienie do projektu nowelizacji, która wprowadziła wskazywany art. 14 ust. 3 pkt 12 Ustawy o PIT (druk sejmowy 3500 Sejmu VI Kadencji z 210 października 20 R rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych pracz, osoby fizyczne). "W zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej. I tak. w przypadku otrzymania przez wspólnika: (...) 2) innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. (...) Z przychodu tego wyłączony natomiast będzie przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej".

W konsekwencji powyższego przychód nie powstanie na dzień wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli w wyniku wystąpienia Wnioskodawca otrzyma inne niż środki pieniężne składniki majątku Spółki przekształconej. W konsekwencji na moment wystąpienia ze Spółki przekształconej, gdy Wnioskodawca otrzyma Obligacje po jego stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

W odniesieniu zaś do pytania nr. 2 należy stwierdzić, że jeżeli zbycie Obligacji nastąpi po upływie 6 lat od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wnioskodawca wystąpił ze Spółki przekształconej Zbycie Obligacji na rzecz osoby trzeciej lub emitenta Obligacji po stronie Wnioskodawcy nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem ze Spółki przekształconej. Wyłączenie przedmiotowe w powyższym przypadku stanowi bowiem art. 14 ust. 3 pkt 12 Ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie zakresu i stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego. Nie odnosi się natomiast do powołanych w stanowisku Wnioskodawcy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ nie były one przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl