Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
1061-IPTPB3.4511.29.2016.1.GG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zapłaconych przez płatnika za podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 12 stycznia 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-19/16/MZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej przesłał powyższy wniosek do tutejszego Organu celem załatwienia według właściwości, na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

Powyższe pismo wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 18 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W wyniku kontroli ZUS za lata 2010-2011 stwierdzono nieprawidłowości w ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionych w tamtym okresie pracowników. W konsekwencji powstały zaległości, które w całości zapłacił pracodawca wraz z należnymi odsetkami z własnych środków na konto ZUS, odpowiednio dnia 12 stycznia 2015 r. oraz dnia 30 stycznia 2015 r. Z uwagi na to, że osoby, za które zostały zapłacone składki nie są już pracownikami Spółki wystąpiono do nich o zwrot zapłaconych składek w części przez nich finansowanej.

Niektóre osoby dokonały zwrotu składek na konto Spółki w roku 2015, inne nie zwróciły należnych kwot, natomiast z dwiema osobami w dniu 18 listopada 2015 r. zostały zawarte ugody, na mocy których zaległe składki będą spłacane ratalnie w roku 2016.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy zapłacone w 2015 r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za byłych pracowników niezwrócone przez nich do byłego pracodawcy stanowią przychody z innych źródeł dla tych osób, które były pracodawca ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C za rok 2015.

2. Czy dla osób, z którymi została podpisana ugoda na spłatę w ratach w 2016 r. zapłaconych w 2015 r. przez byłego pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne składki stanowią przychody z innych źródeł uzyskanych w 2015 r., które były pracodawca ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C za rok 2015.

Zdaniem Wnioskodawcy: w przypadku byłych pracowników w momencie opłacenia przez byłego pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za byłego pracownika (w części, którą finansować powinien były pracownik) stają się one dla tej osoby przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT). Od przychodów tych były pracodawca nie ma obowiązku pobierać zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie powinien wykazać kwoty przychodów w informacji, o której mowa w art. 42a ustawy (PIT-8C). Podatnik natomiast na podstawie przekazanej informacji jest obowiązany złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym.

W przypadku osób, które dokonały zwrotu zaległych składek ZUS na konto byłego pracodawcy w roku 2015 (w części przez nich finansowanej) przychód z innych źródeł nie powstanie, a tym samym Spółka nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

W przypadku natomiast osób, którym na mocy wzajemnej ugody Spółka wyraziła zgodę na prolongatę płatności na rok 2016, w postaci ratalnej spłaty uznanego zadłużenia z tytułu opłaconych przez Nią w roku 2015 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przychód dla byłego pracownika nie powstanie. W opinii Spółki podpisanie wzajemnej ugody o uznaniu długu przez byłego pracownika oraz zgoda na rozłożenie zaległości na raty powoduje, że zapłacone zaległe składki za byłego pracownika nie będą stanowiły dla niego przychodu z innych źródeł, ponieważ zaległa kwota zostanie do Spółki zwrócona w terminach i kwotach określonych w ugodzie. Przychodem jest kwota faktycznie otrzymana w formie pieniężnej lub innej np. w postaci nieodpłatnego świadczenia, która nie podlegają zwrotowi. Natomiast w przypadku uznania przez byłego pracownika zaległości oraz zobowiązania do spłaty powoduje, że zapłacone przez Spółkę w roku 2015 składki do ZUS (w części finansowanej przez pracownika) zostaną w efekcie zwrócone do Spółki, a tym samych Spółka nie ma obowiązku sporządzenia informacji za rok 2015, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, źródłami przychodów są m.in.:

* pkt 1 - stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 12 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT, podatek obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w wyniku kontroli ZUS za lata 2010-2011 stwierdzono nieprawidłowości w ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionych w tamtym okresie pracowników. W konsekwencji powstały zaległości, które w całości zapłacił pracodawca wraz z należnymi odsetkami z własnych środków na konto ZUS w 2015 r. Z uwagi na to, że osoby, za które zostały zapłacone składki nie są już pracownikami Spółki wystąpiono do nich o zwrot zapłaconych składek w części przez nich finansowanej. Niektóre osoby dokonały zwrotu składek na konto Spółki w 2015 r., inne nie zwróciły należnych kwot, natomiast z dwiema osobami w dniu 18 listopada 2015 r. zostały zawarte ugody, na mocy których zaległe składki będą spłacane ratalnie w 2016 r.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wyżej wymienione przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku byłych pracowników, którzy nie zwrócili płatnikowi zapłaconych za nich składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym, w którym Wnioskodawca zapłacił za ubezpieczonego składkę, przychód pracownika należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Przychód ten Wnioskodawca ma obowiązek wykazać w informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, bez konieczności poboru zaliczki na podatek dochodowy (PIT-8C).

Natomiast w przypadku byłych pracowników, którzy nie zwrócili płatnikowi zapłaconych za nich w 2015 r. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z którymi została podpisana ugoda na ich spłatę, w ratach w 2016 r. należy stwierdzić, że nie stanowią one przychodów z innych źródeł uzyskanych w 2015 r.

Zatem, Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazania ich w informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2015 r. (PIT-8C).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl