1061-IPTPB3.4511.23.2016.1.MS - Powstanie przychodu w związku z nieodpłatnym przeniesieniem własności udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi 1061-IPTPB3.4511.23.2016.1.MS Powstanie przychodu w związku z nieodpłatnym przeniesieniem własności udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z nieodpłatnym przeniesieniem własności udziałów na rzecz:

* funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) - jest prawidłowe,

* spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismem z dnia 28 grudnia 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-754/15/HS Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek celem załatwienia wg właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi.

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 4 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca obecnie posiada udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz posiada lub może posiadać udziały lub akcje w spółkach kapitałowych (dalej: "Udziały"). Wnioskodawca planuje przenieść nieodpłatnie własność Udziałów.

Zdarzenie 1

Wnioskodawca planuje nieodpłatnie przenieść własność Udziałów w drodze umowy spełniającej warunki umowy darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: FIZ), działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. W związku z przekazaniem własności Udziałów Wnioskodawca nie obejmie certyfikatów inwestycyjnych FIZ (dalej: Certyfikaty) ani też nie nabędzie żadnych roszczeń finansowych (praw majątkowych) wobec FIZ.

Zdarzenie 2

Wnioskodawca planuje nieodpłatnie przenieść własność w drodze umowy spełniającej warunki umowy darowizny Udziały do spółki kapitałowej (dalej: "Spółka"). W związku z przekazaniem własności Udziałów Wnioskodawca nie obejmie w zamian żadnych udziałów/akcji w Spółce i nie dojdzie również do podniesienia w związku z tym kapitału zakładowego Spółki (zwiększenia wartości nominalnej jej udziałów lub akcji), ani również Wnioskodawca nie nabędzie żadnych roszczeń majątkowych wobec Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przeniesienie własności Udziałów w wyżej opisanych planowanych transakcjach (Zdarzenie 1 oraz Zdarzenie 2) nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu/dochodu podatkowego a co zatem idzie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w Zdarzeniu 1 jak i w przypadku Zdarzenia 2 nie dojdzie u Niego do powstania dochodu podatkowego a w konsekwencji zdarzenie to będzie neutralne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że nie uzyska On żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności zapłaty.

W związku nieodpłatnym przekazaniem Udziałów dochód z tytułu nieodpłatnego przysporzenia uzyskają odpowiednio FIZ lub Spółka, gdyż w zamian za uzyskaną własność Udziałów nie zapłacą ani nie wykonają żadnego świadczenia wzajemnego czyli nie wydadzą one Certyfikatów (FIZ) lub udziałów/akcji (w przypadku Spółki).

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we wniosku, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy PIT (w tym zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 Ustawy PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 Ustawy PIT), nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT (w tym przychód ze źródła przychodów odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła"), z tytułu nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę Aktywów, gdyż Wnioskodawca pozbawia się majątku bez wynagrodzenia oraz bez ekwiwalentu wynagrodzenia.

Przepisy art. 10 Ustawy PIT stanowią, co jest źródłem przychodów w podatku PIT. Źródła te nie wymieniają przekazania udziałów do spółki kapitałowej. Należy wskazać, że w źródłach tych wymienione są: "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienionych w pkt 8 lit. a-c" oraz "inne źródła".

Przypadki w których uważa się za przychód z kapitałów pieniężnych zostały wymienione w art. 17 Ustawy PIT, a z kolei art. 18 stanowi czym, zgodnie z Ustawą PIT są przychody z praw majątkowych.

Ustawodawca nie wymienia w katalogu zdarzeń, uznanych za przychody z "kapitałów pieniężnych" i "praw majątkowych", nieodpłatnego przekazania udziałów czy nawet darowizny. Art. 20 ust. 1 Ustawy PIT stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: "kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach".

W opinii Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie Udziałów, w drodze umowy spełniającej warunki darowizny, do spółki kapitałowej, nie zostało ujęte wśród zdarzeń, które uważa się za przychód w podatku PIT, w tym za przychód z kapitałów pieniężnych.

Transakcja jakiej zamierza dokonać Wnioskodawca nie może być ponadto uznana za przypadek odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółce z o.o.). W sytuacji, gdy planowane przeniesienie przez Wnioskodawcę własności udziałów/akcji na rzecz spółki kapitałowej:

* nie jest wymienione w art. 10 Ustawy PIT,

* jest związane ze zdarzeniami do których odnosi się źródło przychodu "kapitały pieniężne" (nie powodując powstania obowiązku podatkowego w ramach tego źródła),

* katalog zdarzeń uważanych za przychód ze źródła przychodów "inne źródła" nie wymienia takiego zdarzenia wprost oraz

* zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, nie może być klasyfikowany jako przychód, wtedy taka czynność nie daje możliwości wyczerpania dyspozycji przepisu art. 20 ust. 1 Ustawy PIT - pomimo użycia przez ustawodawcę w tym przepisie słów "w szczególności".

W opinii Wnioskodawcy, prawidłowym jest również stwierdzenie, że przekazanie Udziałów na rzecz polskiego FIZ nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z Ustawy PIT.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca w momencie przekazania Udziałów na rzecz FIZ, nie otrzyma zapłaty jak również nie wejdzie on w posiadanie nowych Certyfikatów. Dokonując nieodpłatnego przekazania aktywów/udziałów na rzecz FIZ Wnioskodawca nie otrzyma żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych.

W związku z powyższym, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód zdefiniowany w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, który stanowi że "przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń".

Tak więc, zgodnie z art. 11 ust. 1, aby powstał przychód pieniężny, konieczne jest aby Wnioskodawca uzyskał z takiego przekazania "wartości pieniężne" lub co najmniej inną formę przysporzenia. Pomimo że ustawy nie zawierają legalnej definicji przychodu, to jednak z uwagi na przedmiot opodatkowania oraz cel sam w sobie podatku dochodowego, należy uznać, że przychodem są faktyczne przysporzenia po stronie podatnika mające rzeczywisty, trwały i definitywny charakter. Natomiast w sytuacji gdy podatnik uzyskuje świadczenia niespełniające w pełni powyższych kryteriów nie należy mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Doktryna prawa podatkowego potwierdza powyższe stanowisko. W jednym z komentarzy autorzy stwierdzają, że: "przychód dla celów podatkowych powinien mieć charakter definitywny oraz jednoznacznie określony. (...) Reasumując, przychód jest to taka zmiana stanu majątkowego, u której podstaw leży zamiar uzyskania przysporzenia i zmiana ta powinna cechować się definitywnością, być określona co do kwoty (bądź w inny wiarygodny sposób wyceniony), a uzyskujący przychów powinien w rezultacie mieć możliwość rozporządzania nim jak właściciel" (G. Dźwigała, Z. Huszcz, P. Kwadrat, R. Krasnodębski, M. Ślifierczyk, F. Świtała, Ustawa o podatku dochodowym. Komentarz, Warszawa 2007, s. 177). Co więcej, art. 17 ust. 6 Ustawy PIT wskazuje, że przychodami z kapitałów pieniężnych są należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Powyższe uniemożliwia uznanie nieodpłatnego przekazania praw udziałowych na rzecz FIZ za czynność podlegającą opodatkowaniu PIT, jako powodującą powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zarówno nieodpłatne przekazanie Udziałów jak i Certyfikatów nie spowoduje skutków podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych. Na tej samej zasadzie, zdaniem Wnioskodawcy neutralne podatkowo są również nieodpłatne przekazania w tym w formie darowizny, Udziałów oraz innych aktywów do fundacji.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać wybrane interpretacje podatkowe wydane w niniejszych sprawach:

* interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB1/415-1257/13-4/EC "Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej udziałów spółki kapitałowej, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów/akcji bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości";

* interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB2/4511-1-402/15-2/WM "Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca może dokonać darowizny - w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny - papierów wartościowych na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnych świadczeń, czy przysporzeń, w szczególności nie otrzyma zapłaty. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania papierów wartościowych w formie darowizny na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro Wnioskodawca nie otrzyma w zamian żadnej odpłatności";

* interpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/415-1045/12-2/EL "W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, że w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci Aktywów na rzecz Funduszu, (...) czyli nieodpłatne zbycie Aktywów nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych";

* interpretacja indywidualna z dnia 22 kwietnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/4511-98/15-2/PW "Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego 1 i 2 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy poinformować też, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

W tym miejscu wyjaśnić jedynie należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał nieaktualne brzmienie art. 11 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 251) zmieniono brzmienie m.in. art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieniony art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że - przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obecnie brzmi - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia należące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Natomiast ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932) zmieniono brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a)-b), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który po zmianie stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Powyższe zmiany nie mają wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Jednocześnie zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie zakresu i stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzeń przyszłych.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałych zdarzeń przyszłych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego 1 i 2 przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl