Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
1061-IPTPB2.4511.43.2016.2.KR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego na skutek dokonania wykupu częściowego lub całkowitego z polisy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego na skutek dokonania wykupu częściowego lub całkowitego z polisy.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 29 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.43.2016.1.k.r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 29 marca 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 4 kwietnia 2016 r.), zaś w dniu 12 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 11 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą wspólnikiem.... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,.... Wnioskodawca nie jest pracownikiem Spółki.... z o.o.w.... (zwana dalej Ubezpieczającym) zawarła z Towarzystwem..... Ubezpieczeń S.A. z siedzibą..... umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Treść umowy ubezpieczenia kształtuje OWU, tj. ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie - Plan Inwestycyjny.... ("OWU", § 1 umowy). Beneficjentem ubezpieczenia jest Wnioskodawca zwany dalej Ubezpieczonym. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego (§ 2 ust. 1 umowy).

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

* śmierć Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia (§ 2 ust. 2 pkt 1 umowy),

* śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (o ile spełnione zostaną wskazane w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a i b umowy warunki),

* dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia - w przypadku, gdy Ubezpieczający złoży oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy (§ 2 ust. 2 pkt 3 umowy).

Jeżeli Ubezpieczający jest równocześnie Ubezpieczonym, zakres ubezpieczenia obejmuje również niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w umowie (§ 2 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy).

W ramach polisy składki są opłacane przez Ubezpieczającego, który jest właścicielem polisy. Polisa ma charakter ochronno-inwestycyjny. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie wniosku ubezpieczeniowego składanego przez Ubezpieczającego i jego akceptację przez Towarzystwo (§ 3 ust. 1 umowy).

Umowa z Ubezpieczycielem została zawarta na czas określony, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, tj. jeżeli w dniu podpisana przez Ubezpieczającego wniosku ubezpieczeniowego Ubezpieczony nie ukończył 55 roku życia - umowa zawierana jest do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 roku życia, jeżeli w dniu podpisania przez Ubezpieczającego wniosku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ukończył 55 rok życia, lecz nie ukończył 58 roku życia - umowa zawierana jest na okres 10 lat.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Ubezpieczający przez czas trwania umowy zobowiązany jest do opłacania składek podstawowych, co stanowi główne świadczenie Ubezpieczającego (§ 7 ust. 2 pkt 1 umowy). Składki podstawowe wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa, w wysokości i terminach określonych w polisie i listach rocznicowych (§ 10 ust. 1 umowy). Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczeń ochronnych i inwestycyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w OWU, co stanowi główne świadczenie (§ 9 ust. 1 pkt 1 umowy) oraz do prowadzenia rachunku podstawowego oraz rachunku dodatkowego i dokonania składek podstawowych i składek dodatkowych na tych rachunkach (§ 9 ust. 1 pkt 2 umowy). Ubezpieczony w ramach polisy ma także prawo wpłacania składki dodatkowej w dowolnej wysokości na rachunek bankowy Towarzystwa, wskazany w polisie (§ 11 ust. 1 umowy).

Towarzystwo prowadzi na rzecz Ubezpieczającego rachunek podstawowy oraz rachunek dodatkowy, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa. Składki są alokowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Ubezpieczającego.

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia związanymi z opisanym produktem, Ubezpieczający w czasie trwania umowy może na swój wniosek otrzymywać świadczenia: wypłata części wartości podstawowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 1 umowy), wypłata części wartości dodatkowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 2 umowy), wypłata wartości dodatkowej polisy (§ 34 ust. 1 pkt 3 umowy).

Ubezpieczający może dokonać wypłat części wartości podstawowej polisy, z zachowaniem następujących warunków:

* wypłata jednorazowa możliwa jest w dowolnym momencie obowiązywania umowy (§ 35 ust. 1 pkt 1 umowy),

* wypłaty okresowe możliwe są do 10 rocznicy polisy (§ 35 ust. 1 pkt 2 umowy).

Zgodnie z postanowieniami umowy, wypłata przez Ubezpieczającego wartości dodatkowej polisy lub jej części możliwa jest w dowolnym momencie obowiązywania umowy (§ 36 ust. 1 umowy). Kwota przeznaczona do wypłaty obejmuje środki pochodzące z odpisania jednostek uczestnictwa z rachunku dodatkowego i jest wyliczana z uwzględnieniem opłat pobieranych przez Towarzystwo (§ 36 ust. 2 umowy). W celu inwestowania środków pieniężnych pochodzących ze składek podstawowych oraz składek dodatkowych, Towarzystwo oferuje Ubezpieczającemu ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, różniące się strukturą i kategoriami lokat, a tym samym wynikami inwestycyjnymi i profilem ryzyka (§ 25 ust. 2 umowy).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy 2015 r. Środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z Towarzystwa..... Ubezpieczeń S.A. z siedzibą...., na skutek dokonania przez.....Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ubezpieczający) wykupu częściowego lub całkowitego z polisy obejmują inwestowane środki pieniężne pochodzące wyłącznie ze składek opłacanych przez Ubezpieczającego. Wnioskodawca otrzymał ww. środki pieniężne w dniu 24 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy środki pieniężne otrzymane przez Ubezpieczonego na skutek dokonania wykupu częściowego bądź całkowitego z polisy przez Spółkę na rzecz Ubezpieczonego, stanowią przychód zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ponadto art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Stosownie do postanowień art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych, z wyjątkiem:

a.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b.

dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

W opisanym stanie faktycznym uregulowanie art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy nie ma zastosowania. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 24 ust. 15 ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Z powyższego wynika, że w przypadku otrzymania świadczenia w postaci zysku z polisy ubezpieczeniowej, opodatkowaniu podlega dochód rozumiany zgodnie z wyżej powołanym przepisem, tj. art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny w kontekście powołanych przepisów uznać należy, że wypłacone Wnioskodawcy środki pieniężne w części stanowiącej świadczenie ochronne - niezwiązane z częścią składki, która była inwestowana w fundusz kapitałowy - nie stanowią dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlegają zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w wyniku wypłaty środków z polisy dotyczących części inwestycyjnej składki uzyska dochód, to środki te nie będą objęte zwolnieniem przedmiotowym w związku z tym, że art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy, wyłącza spod zwolnienia dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, jeżeli w wyniku wypłaty Wnioskodawcy środków nie dojdzie do powstania dochodu rozumianego jak powyżej, wypłacone środki będą podlegały omawianemu zwolnieniu przedmiotowemu. Podkreślenia wymaga to, że art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie różnicuje, czy wolna od podatku jest kwota otrzymana z tytułu ubezpieczenia w związku z realizacją funkcji konkretnego odszkodowania (tekst jedn.: funkcją ochronną czy inwestycyjną), wskazuje natomiast, że zwolnieniu nie podlega wyłącznie dochód, który jest związany z częścią składki inwestowanej w fundusze kapitałowe.

Wnioskodawca podał, że prezentowane stanowisko jest zgodne z poglądem organu uprawnionego do wydawania interpretacji indywidualnej w zakresie uregulowanym w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (vide interpretacje Nr ILPB2/415-1067/13-2/WM, Nr ILPB2/415-710/12-2/JK, Nr ILPB2/415-711/12-2/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraża zasadę powszechności opodatkowania, zgodnie z którą standardem prawa podatkowego jest wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążący na wszystkich podmiotach obowiązek uiszczania podatku dochodowego (...), a zwolnienia (...) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej, to jest powszechności i równości opodatkowania (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 1996 r., sygn. akt K 22/95). Tym samym, ustanowione przez ustawodawcę ulgi i zwolnienia nie powinny być w procesie wykładni, ani rozszerzane, ani zawężane.

Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

W myśl art. 11. ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z kolei w myśl art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d ww. ustawy, uważa się wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych, uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Stosownie do postanowień art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Z kolei, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b.

dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 15 ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Z powyższego wynika, że w przypadku otrzymania świadczenia w postaci zysku z polisy ubezpieczeniowej, opodatkowaniu podlega dochód, rozumiany zgodnie z wyżej przytoczonym art. 24 ust. 15 ww. ustawy, jako różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

* z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (pkt 4);

* od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (pkt 5).

Dochodu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich (art. 30a ust. 5 ww. ustawy).

W myśl art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

W myśl art. 30a ust. 7 ww. ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (tekst jedn.: opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka z o.o., której Wnioskodawca jest udziałowcem, zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, gdzie Ubezpieczającym jest Spółka z o.o., natomiast Ubezpieczonym i beneficjentem ubezpieczenia jest Wnioskodawca. W ramach polisy składki są opłacane przez Ubezpieczającego, który jest właścicielem polisy. Polisa ma charakter ochronno-inwestycyjny. Umowa z Ubezpieczycielem została zawarta na czas określony. Zgodnie z postanowieniami umowy, Ubezpieczający przez czas trwania umowy zobowiązany jest do opłacania składek podstawowych, co stanowi główne świadczenie Ubezpieczającego. Ubezpieczony w ramach polisy ma także prawo wpłacania składki dodatkowej w dowolnej wysokości na rachunek bankowy towarzystwa, wskazany w polisie. W 2015 r. Wnioskodawca na skutek dokonania przez Spółkę z o.o. (Ubezpieczającego), wykupu częściowego lub całkowitego z polisy otrzymał środki pieniężne. Otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne obejmują inwestowane środki pieniężne pochodzące wyłącznie ze składek opłacanych przez Ubezpieczającego.

Dla udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku przez Wnioskodawcę niezbędne jest rozpatrzenie oprócz kwestii dotyczącej dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również zagadnienia dotyczącego nieodpłatnego świadczenia.

Ponieważ przepisy ww. ustawy nie zawierają legalnej definicji pojęcia "nieodpłatne świadczenia", należy przyjąć takie rozumienie tego terminu, jakie ukształtowało się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Pojęcie "nieodpłatne świadczenie" było m.in. przedmiotem interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FSP 9/02, stwierdził, że "dla celów podatkowych pojęcie "nieodpłatnego świadczenia" (...) ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko świadczenie w cywilistycznym znaczeniu (działanie lub zaniechanie na rzecz innej strony - por. art. 353 k.c.), ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2002 r., III RN 106/01, jeszcze nie publ., a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1999 r., III RN 31/99 - OSNAPU 2000 nr 13 poz. 496)".

Dokonując subsumpcji przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego pod przywołane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że w wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia Wnioskodawca (tekst jedn.: Ubezpieczony) otrzymał nieodpłatne świadczenie w dniu opłacenia przez Spółkę z o.o. (Ubezpieczającego), składek regularnych i dodatkowych. Kwoty opłaconych przez ww. Spółkę składek są wartością tego świadczenia nieodpłatnego stanowiącego przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka opłacała bowiem za udziałowca składkę, którą ten musiałby finansować z własnych środków, gdyby Wnioskodawca (tekst jedn.: Ubezpieczony) na własną rękę przystąpił do analogicznej polisy. Niewątpliwie zatem, uzyskuje korzyść z tego tytułu, że opłaty składki dokonywała za Wnioskodawcę Spółka z o.o.

Reasumując, stwierdzić należy, że wypłata środków z polisy na rzecz Wnioskodawcy poza dochodem, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonana na skutek wykupu z polisy przez Spółkę z o.o. nie rodzi obowiązku podatkowego, gdyż nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dotyczy środków, które podlegają opodatkowaniu na moment wpłaty składek przez Spółkę z o.o. do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Wobec powyższego, nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujący zwolnienie od podatku dochodowego kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Zatem, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że jeżeli nie dojdzie do powstania dochodu z części inwestycyjnej składki, to wypłacone Wnioskodawcy środki na skutek dokonania przez Ubezpieczającego wykupu częściowego lub całkowitego z polisy, będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającemu z przywołanego wyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że Minister Finansów zmienił z urzędu ww. interpretacje indywidualne stwierdzając ich nieprawidłowość. Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), Minister Finansów może z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl