1041/2016 - Powrót gabinetów dentystycznych do szkół podstawowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 1041/2016 Powrót gabinetów dentystycznych do szkół podstawowych.

Ministerstwo Zdrowia zbiera obecnie dane dotyczące zabezpieczenia potrzeb stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, zarówno w zakresie profilaktyki stomatologicznej jak i lecznictwa. Uzyskane dane będą analizowane, a wyniki posłużą do opracowania strategii, jaką należy przyjąć w celu wypracowania optymalnego modelu, dotyczącego organizacji profilaktycznej i leczniczej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia.

Odnosząc się do kwestii wykonywania przymusowych badań okresowych stanu uzębienia u dzieci uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby małoletniej lub niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody, zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić opiekun faktyczny. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda.

Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Jednak decyzję o podjęciu czynności medycznych w tych okolicznościach lekarz powinien skonsultować w miarę możliwości z innym lekarzem.

Opiekunem ustawowym są rodzice lub opiekun wyznaczony przez Sąd Rodzinny. Według ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny takiej opieki wymaga. W związku z powyższym, dziecko niezależnie od jego wieku nie może mieć udzielonego świadczenia zdrowotnego bez zgody rodzica lub przedstawiciela ustawowego, zaś dziecko powyżej 16 roku życia również bez wyrażenia zgody przez nie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1462) określa finansowane ze środków publicznych świadczenia stomatologiczne przysługujące świadczeniobiorcy i stosowane materiały przy udzielaniu tych świadczeń, w tym dodatkowe dla określonych grup tj. dzieci i młodzież do 18 roku życia, kobiet w ciąży i połogu, osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim.

Dzieci i młodzież traktowane są jako grupy specjalnej troski i ze względu na ich specyficzne potrzeby zdrowotne, przyznano tej grupie prawo do bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych, w tym indywidualnie ukierunkowanych profesjonalnych zabiegów profilaktycznych, tj. lakierowania i lakowania zębów stałych. Ponadto w ww. rozporządzeniu w odrębnym załączniku nr 10. pt. "Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia oraz warunki ich realizacji" podano wykazy profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci do ukończenia 19 roku życia. Świadczenia gwarantowane zawarte w powyższym wykazie są przypisane poszczególnym okresom życia dziecka i służą m.in. ocenie stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy, ocenie stanu tkanek przyzębia oraz ocenie stanu morfologicznego i funkcji narządu żucia.

Zgodnie z przepisami od woli świadczeniobiorcy zależy korzystanie z przysługujących profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Jednak z punktu widzenia zdrowia jednostki i populacji badania te są na tyle istotne, że świadczeniobiorca powinien zgłosić się na badania w przewidzianym przepisami terminie, zaś świadczeniodawca nie może odmówić wykonania tych badań.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl