1013_POS_208_227_328 - Zaniechanie poboru podatku od środków z Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 października 2005 r. Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście 1013_POS_208_227_328 Zaniechanie poboru podatku od środków z Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pytanie podatnika

W związku z jednorazową pomocą finansową udzieloną bezrobotnemu przez Urząd Pracy na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej u podatnika powstała wątpliwość, czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedź

W dniu 12 sierpnia 2005 r. został skierowany wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie.

Złożony wniosek uzupełniony został o kserokopię umowy zawartej w sierpniu 2005 r. w celu przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, pomiędzy osobą bezrobotną, a Powiatowym Urzędem Pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i załączonej umowy wynika, że osoba bezrobotna otrzymała z Urzędu Pracy jednorazową pomoc finansową na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w terminie do dnia 1 września 2005 r. Pomoc finansowa przekazana została na wskazany rachunek bankowy w dniu 16 sierpnia 2005 r.

Powyższa umowa realizowana jest w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018).

W oparciu o powyższy stan faktyczny powstały wątpliwości czy otrzymana przez bezrobotnego dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem składającego wniosek o pisemną interpretację prawa podatkowego tego rodzaju dotacja nie podlega opodatkowaniu.

Minister Finansów działając na podstawie przepisów art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w drodze rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) opublikowanego w Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 630, zarządził zaniechanie poboru podatku od osób fizycznych od przyznanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018), stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

W świetle przytoczonych przepisów stanowisko zaprezentowane przez podatnika w rozpatrywanym wniosku należy uznać za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl