100000/401/1580/MS/2009/ZU - Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz nieopłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby skierowane do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 kwietnia 2009 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 100000/401/1580/MS/2009/ZU Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz nieopłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby skierowane do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności, gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie: opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby skierowane do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

UZASADNIENIE

Dnia 9 kwietnia 2009 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek firmy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawcą w treści złożonego wniosku wskazał, iż zamierza oddelegować swoich pracowników w celu wykonywania pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych na okres 24 miesięcy. Wnioskodawca wskazał również, iż w trakcie-zatrudnienia na terenie Stanów Zjednoczonych pracownicy pozostają w stosunku pracy z wysyłającym pracodawcą. Roszczenie o wynagrodzenie kierowane jest do tego delegującego pracodawcy. Na terenie Stanów Zjednoczonych praca wykonywana jest na rzecz firmy, która jest odrębnym podmiotem prawnym, nie będącym oddziałem firmy.

W tym stanie faktycznym wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na podstawie zawartej umowy o pracę pracodawca powinien odprowadzać jedynie składkę na ubezpieczenie społeczne.

Mając; na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy; Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez firmę (...) we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należy za prawidłowe w kwestii nie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w myśl art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są m.in. pracownikami W rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi. Zatem pracownicy wysłani do pracy za granicę przez polskich pracodawców podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Należy podkreślić, iż w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł w myśl art. 83 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tym samym osoba, która zostanie oddelegowana do świadczenia pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Polski. Fakt, że składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie obniżona do wysokości 0 zł w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów nie oznacza, iż osoba nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r.; o systemie ubezpieczeń społecznych, w Związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od; dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl