0115-KDWT.4011.53.2022.2.AGW, IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0115-KDWT.4011.53.2022.2.AGW - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.53.2022.2.AGW IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 29 marca 2022 r. oraz 8 i 19 kwietnia 2022 r. (daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi w branży IT jako analityk biznesowy, jest kontraktorem dla firmy z Polski, świadcząc za jej pośrednictwem usługi dla firmy ze Szwajcarii. Do tej pory opodatkowany był Pan podatkiem liniowym. Zadania, które Pan wykonuje, dotyczą analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych nowych funkcjonalności w systemie (PKWiU 62.01.12) - nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania (nie projektuje Pan oprogramowania oraz nie rozwija oprogramowania technologii informatycznych).

Do tego wykonuje Pan usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: ogólne testy aplikacji (sprawdzenie wraz z kontrahentem czy program, który został stworzony, nie posiada błędów i działa zgodnie z założeniami projektowymi), raportowanie błędów, omówienie wymagań biznesowych, omawianie sposobu wdrażania funkcjonalności, omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii (PKWiU 62.02.30) - nie dotyczą one doradztwa w zakresie oprogramowania. Wykonuje Pan również usługi polegające na przedstawianiu funkcjonalności systemu, polegających na wskazaniu sposobu ich działania w danym systemie.

Czynności, które Pan wykonuje nie dotyczą usług takich jak: projektowanie, programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenie oprogramowania, jego modyfikowanie czy ulepszanie ani też doradztwo w zakresie oprogramowania. Nie jest Pan programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy też usług, takich jak: usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takich jak: doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy zabezpieczające. Ww. usługi wskazane są w klasyfikacji PKWiU 2015 jako "usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego".

Ponadto w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazał Pan, że:

a)

przedmiotem zapytania jest rok 2022,

b)

posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),

c)

działalność prowadzi od 2 listopada 2021 r., za poprzedni rok, tj. 2021 prowadził PKPiR i opłacał podatek liniowy,

d)

nie uzyskuje innych dochodów oprócz opisanych we wniosku,

e)

w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

f)

złożył oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie w dniu 9 stycznia 2022 r.,

g)

w roku poprzedzającym, czyli 2021 nie korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu i "nie przekroczył kwoty 2 000 000 euro״.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, które Pan wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w wysokości 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej "u.z.p.d."), "osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych". Stosownie do art. 6 ust. 1 (u.z.p.d.), "przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej spółką". Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z "art. 4 ust. 1 pkt u.z.p.d., użyte przez ustawodawcę określenie działalność oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556)".

W związku z późn. zm. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które nastąpiły z początkiem roku 2021, m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które Pan świadczy, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 62.01.12– Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz 62.02.30 usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - mogą zostać dopuszczone do ryczałtu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 (u.z.p.d.), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in.wynosi: 12% przychodów związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h; 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit.a.

Wskazał Pan, że analizując powyższe przepisy, symbole PKWiU opisujące usługi wykonywane przez Pana zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h (u.z.p.d.) Przepis ten przewiduje dla tych symboli PKWiU stawkę 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca postanowił umieścić znak "ex״. Stosownie do art. 4 ust. 4 (u.z.p.d.), ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex״ przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług: związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02). W związku z powyższym, Pana zdaniem należy uznać, że wykonywane przez Pana usługi objęte grupowaniem 62.01.12 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - nie są usługami związanymi z oprogramowaniem.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU 2015 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z dnia 2015.10.23)), wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych. Jak wynika ze stanu faktycznego, usługi świadczone przez Pana nie spełniają wskazanej definicji i nie są usługami związanymi z oprogramowaniem. Pana zdaniem, usługi, które Pan świadczy, to usługi wskazane w PKWiU 62.02.30 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak: udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu, usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania, udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego, udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce, udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie, udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa. Pana zdaniem, odnosząc powyższy zakres usług wskazanych w PKWiU 62.02.30, można stwierdzić, że świadczone usługi dotyczą wskazanych wyżej czynności.

Świadczy Pan usługi, które dotyczą analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych nowych funkcjonalności w systemie (PKWiU 62.01.12) - nie dotyczą rozbudowy i implementacji oprogramowania (nie projektuje Pan oprogramowania oraz nie rozwija oprogramowania technologii informatycznych). Do tego wykonuje Pan usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: ogólne testy aplikacji - usługi te polegają na testowaniu podstawowego oprogramowania. Sprawdza Pan wraz z kontrahentem czy program, który został stworzony, nie posiada błędów i działa zgodnie z założeniami projektowymi - usługi te spełniają więc znamiona pomocy Klientom w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu. Raportuje Pan błędy, które "posiadają״ Klienci w związku z użytkowaniem oprogramowania, omawia z nimi wymagania biznesowe oraz sposoby wdrażania funkcjonalności, omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii - czynności te nie dotyczą doradztwa w zakresie oprogramowania. Wykonuje Pan również usługi polegające na przedstawianiu funkcjonalności systemu, polegających na wskazaniu sposobu ich działania w danym systemie. Czynności, które Pan wykonuje, nie dotyczą usług projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Podkreślił Pan, że mając na uwadze stan faktyczny i stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego nie wykonuje Pan jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem, a mianowicie nie są to czynności takie jak: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych. Wobec powyższych konkluzji - usługi świadczone przez Pana nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania ani też usługami związanymi z oprogramowaniem ani też innymi usługami, które określone są jako usługi podlegające opodatkowaniu stawką 12% i są określone w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h (u.z.p.d).

Pana zdaniem, mając na uwadze powyższą analizę przepisów oraz zakres świadczonych przez Pana usług, należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Pana, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolami 62.01.12 oraz 62.02.30 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a (u.z.p.d).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.)

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne (...) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje przy tym ograniczenia w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Stawki te zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ww. ustawy;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, świadczone przez Pana usługi są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 62.01.12 - "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych" oraz 62.02.30 - "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

Jednocześnie wskazał Pan, że czynności, które wykonuje nie dotyczą usług takich jak: projektowanie, programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenie oprogramowania, jego modyfikowanie czy ulepszanie ani też doradztwo w zakresie oprogramowania. Ponadto wskazał Pan, że nie jest programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy też usług takich jak: usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak: doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy zabezpieczające.

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 62.01.12 i 62.02.30 będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług, jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu oraz nie wykonuje usług wyłączających Pana z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

- Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

- Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

- Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

- Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl