0115-KDWT.4011.5.2019.2.BK - Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 grudnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.5.2019.2.BK Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2019 r. (data wpływu 7 listopada 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1 grudnia 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Zakres prowadzonej działalności określony jest w poz. 20, I części tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy i obejmuje usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej (PKD: 33.13.2, 33.14.2, 33.20.2). Z dniem 31 października 2019 r. Wnioskodawca poszerzył swoją działalność o usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności, określone w poz. 75 tabeli (PKD: 43.21.2). W związku z poszerzeniem swoich usług Wnioskodawca chciałby zatrudnić pracownika na stanowisku - kierownik budowy branży elektrycznej, forma zatrudnienia - umowa o dzieło. Przedmiotem umowy o dzieło będzie nadzór (doradztwo) nad prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej na budowach (kod PKD 71.12.Z) i zakończenie robót elektrycznych przez kierownika budowy do odbioru końcowego budowli. Umowa o dzieło będzie wykonywana przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli m.in. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Za usługi specjalistyczne uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Według przepisów chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

Wnioskodawca podkreśla, że przy wykonawstwie instalacji elektrycznej potrzebuje On doradztwa technicznego (kierownika budowy elektryka), który będzie nadzorował i pilnował robót branży elektrycznej na budowach, a po zakończeniu tychże robót, potwierdzać będzie prawidłowość wykonania usługi, z wpisem do dziennika budowy.

Wnioskodawca zaznacza, że dzięki zatrudnieniu kierownika, będzie miał możliwość odbywania praktyki zawodowej w celu zdobycia uprawnień budowlanych. Obecnie Wnioskodawca ma odbytą praktykę przy projektowaniu, potrzeba Mu jeszcze 1,5 roku praktyk na budowie, aby móc przystąpić do egzaminu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zatrudnić pracownika na umowę o dzieło, nie zmieniając formy opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami za usługi specjalistyczne uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności. W Jego ocenie, może zatrudnić osobę na umowę o dzieło nie zmieniając formy opodatkowania, ponieważ działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne (kod 71.12) wychodzi poza zakres działalności Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.), osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym w myśl art. 25 ust. 3 ww. ustawy, za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Z przeanalizowanych regulacji prawnych wynika, iż okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej jest m.in. korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych. Za usługi specjalistyczne - jak uprzednio wskazano - ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

Podkreślić należy, że ustawodawca zaznacza, iż aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 1 grudnia 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Zakres prowadzonej działalności określony jest w poz. 20, I części tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy i obejmuje usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej (PKD: 33.13.2, 33.14.2, 33.20.2). Z dniem 31 października 2019 r. Wnioskodawca poszerzył swoją działalność o usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności, określone w poz. 75 tabeli (PKD: 43.21.2). W związku z poszerzeniem swoich usług Wnioskodawca chciałby zawrzeć umowę o dzieło z elektrykiem, który pełniłby obowiązki kierownika budowy branży elektrycznej. Przedmiotem umowy o dzieło będzie nadzór i związane z nim doradztwo techniczne nad prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej na budowach (kod PKD 71.12.Z) oraz zakończenie robót elektrycznych i obiór końcowy budowy. Umowa o dzieło będzie wykonywana przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że zawarcie przez Wnioskodawcę umowy o dzieło z osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy branży elektrycznej oraz sprawowała nadzór nad wykonawstwem instalacji elektrycznej i potwierdzała prawidłowość wykonania usługi z wpisem do dziennika budowy nie pozbawi Wnioskodawcy możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, gdyż zakres czynności wykonywanych przez tę osobę jest odmienny od usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Usługi świadczone przez tę osobę są usługami specjalistycznymi w stosunku do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i są niezbędne do całkowitego wykonania usługi.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl