0115-KDWT.4011.395.2022.1.IK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.395.2022.1.IK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: "Wnioskodawca" lub "Podatnik"). Niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz zaistniałego stanu faktycznego z uwagi na datę złożenia wniosku. Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022 i kolejnych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna. W 2021 r. Wnioskodawca rozliczał się podatkiem ryczałtowym stosując stawkę 15% natomiast na rok 2022 planuje rozliczać się w zakresie, jakiego dotyczy wniosek w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca planuje również złożyć korektę podatku za 2021 rok do stawki 8,5%. Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 000 000 Euro. Usługi Wnioskodawcy, których dotyczy niniejszy wniosek w żadnej mierze nie dotyczą programowania. Programowaniem zajmuje się osobny dział/zespół, a Wnioskodawca nie bierze udziału w opracowywaniu i wdrażaniu kodu poszczególnych programów. W zależności od projektu, w którym bierze udział Wnioskodawca, jego działalność zakłada przykładowo realizację zadań takich jak:

- wykonanie analizy biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową;

- proponowanie nowych rozwiązań informatycznych, omawianie proponowanych rozwiązań aby potrzeby biznesowe i konstrukcja systemów były optymalne;

- pracę nad wymaganiami biznesowymi, udziałowców, funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi;

- tworzenie wymagań na podstawie dostarczonych dokumentów (legal base) i modeli;

- utrzymanie/zmianę wymagań, implementację komentarzy klienta;

- współpracę z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych kontrolę zgodności rozwiązań wykonawcy z wymaganiami;

- odbywanie spotkań z klientem i wykonawcami w celu dyskutowania i uzgadniania;

Faktycznie wykonywana działalność Wnioskodawcy wskazana we wniosku w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz czynnościach wskazanych powyżej. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne będą inne osoby, niezależne od Wnioskodawcy. Sam Wnioskodawca nie uczestniczy w procesie programowania. Wszystkie czynności i usługi, których dotyczy wniosek dotyczą stricte branży IT i rozwoju technologii informatycznych programów komputerowych. W procesie świadczenia usługi nie powstaje program komputerowy. Wnioskodawca podkreślił, że wykonywane usługi nie wytwarzają systemów gotowych do użycia przez użytkownika. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest działalnością usługową. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług nie stanowią usług związanych tworzeniem i utrzymywaniem kodu źródłowego programów komputerowych. Wszelkie prace na rzecz klienta wykonywanie są w ramach ściśle określonych standardów klienta odnośnie technologii, urządzeń, oprogramowania, bezpieczeństwa, tym samym wnioskodawca nie doradza swojemu Kontrahentowi w zakresie oprogramowania, a także nie doradza w zakresie sprzętu komputerowego. Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług, których dotyczy wniosek pozostanie tożsamy. Wnioskodawca zadecydował o zmianie formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych tj. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm., dalej: "ustawa o ryczałcie"). W tym celu, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie Wnioskodawca złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w X. w piśmie z (...) marca 2022 r. o znaku (...) poinformował Wnioskodawcę, że opisane we wniosku o interpretację podatkową czynności związane ze świadczeniem usług takich jak:

- wykonanie analizy biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową;

- proponowanie nowych rozwiązań informatycznych, omawianie proponowanych rozwiązań aby potrzeby biznesowe i konstrukcja systemów były optymalne;

- pracę nad wymaganiami biznesowymi, udziałowców, funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi;

- tworzenie wymagań na podstawie dostarczonych dokumentów (legal base) i modeli;

- utrzymanie/zmianę wymagań, implementację komentarzy klienta;

- współpracę z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych kontrolę zgodności rozwiązań wykonawcy z wymaganiami;

- odbywanie spotkań z klientem i wykonawcami w celu dyskutowania i uzgadniania

mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki Wnioskodawca nie uzyska (w 2022 oraz kolejnych) z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał w roku podatkowym (2022 oraz kolejnych) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że może świadczyć inne usługi zakwalifikowane do innych kodów PKWiU, które są opodatkowane inną stawką podatku ryczałtowego, lecz dokona on odpowiedniego rozdziału tych usług i opodatkuje je właściwym podatkiem, a wniosek nie dotyczy tamtej części działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca w tym zakresie prowadzić będzie stosowną ewidencję, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- wykonanie analizy biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową;

- proponowanie nowych rozwiązań informatycznych, omawianie proponowanych rozwiązań aby potrzeby biznesowe i konstrukcja systemów były optymalne;

- pracę nad wymaganiami biznesowymi, udziałowców, funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi;

- tworzenie wymagań na podstawie dostarczonych dokumentów (legal base) i modeli;

- utrzymanie/zmianę wymagań, implementację komentarzy klienta;

- współpracę z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych kontrolę zgodności rozwiązań wykonawcy z wymaganiami;

- odbywanie spotkań z klientem i wykonawcami w celu dyskutowania i uzgadniania wskazanych we wniosku, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- wykonanie analizy biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową;

- proponowanie nowych rozwiązań informatycznych, omawianie proponowanych rozwiązań aby potrzeby biznesowe i konstrukcja systemów były optymalne;

- pracę nad wymaganiami biznesowymi, udziałowców, funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi;

- tworzenie wymagań na podstawie dostarczonych dokumentów (legal base) i modeli;

- utrzymanie/zmianę wymagań, implementację komentarzy klienta;

- współpracę z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych kontrolę zgodności rozwiązań wykonawcy z wymaganiami;

- odbywanie spotkań z klientem i wykonawcami w celu dyskutowania i uzgadniania które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 Euro. Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Na postawie art. 15 ust. 1 ustawy o ryczałcie, na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: "ewidencja przychodów"), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów. Cechą charakterystyczną formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015. W świetle art. 12 ust. 3 ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu. Artykuł 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie, stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu. Z kolei w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b (od 1 stycznia 2022) ustawy o ryczałcie zostało wskazane, iż właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), jest stawka 12% (od roku 2022). Ponadto art. 12 ust. 1 pkt 2h przewiduje stawkę 15% w przypadku świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60). Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 12%-owej (od roku 2022) oraz 15% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług obejmujących:

- wykonanie analizy biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową

- proponowanie nowych rozwiązań informatycznych, omawianie proponowanych rozwiązań aby potrzeby biznesowe i konstrukcja systemów były optymalne

- pracę nad wymaganiami biznesowymi, udziałowców, funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi

- tworzenie wymagań na podstawie dostarczonych dokumentów (legal base) i modeli

- utrzymanie/zmianę wymagań, implementację komentarzy klienta

- współpracę z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych kontrolę zgodności rozwiązań wykonawcy z wymaganiami

- odbywanie spotkań z klientem i wykonawcami w celu dyskutowania i uzgadniania które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

Wnioskodawca zwraca uwagę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym grupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego grupowania. Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z działalności Wnioskodawcy obejmujących:

- wykonanie analizy biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową

- proponowanie nowych rozwiązań informatycznych, omawianie proponowanych rozwiązań aby potrzeby biznesowe i konstrukcja systemów były optymalne

- pracę nad wymaganiami biznesowymi, udziałowców, funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi

- tworzenie wymagań na podstawie dostarczonych dokumentów (legal base) i modeli

- utrzymanie/zmianę wymagań, implementację komentarzy klienta

- współpracę z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych kontrolę zgodności rozwiązań wykonawcy z wymaganiami

- odbywanie spotkań z klientem i wykonawcami w celu dyskutowania i uzgadniania

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki nie powinna znaleźć zastosowania 12%-owa (od roku 2022) oraz odpowiednio 15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Ze względu na fakt, iż ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących:

- wykonanie analizy biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową;

- proponowanie nowych rozwiązań informatycznych, omawianie proponowanych rozwiązań aby potrzeby biznesowe i konstrukcja systemów były optymalne;

- pracę nad wymaganiami biznesowymi, udziałowców, funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi;

- tworzenie wymagań na podstawie dostarczonych dokumentów (legal base) i modeli;

- utrzymanie/zmianę wymagań, implementację komentarzy klienta;

- współpracę z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych kontrolę zgodności rozwiązań wykonawcy z wymaganiami;

- odbywanie spotkań z klientem i wykonawcami w celu dyskutowania i uzgadniania

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.)

ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne (...) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl z art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy:

działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego - dla zastosowania właściwej stawki konieczne jest przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania, zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje przy tym ograniczenia w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

1)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

2)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

W opisie wskazał Pan m.in., że:

- wykonuje analizę biznesowej/systemowej na podstawie aktów prawnych i wymagań udziałowców analizę oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych, zawierających: diagramy, scenariusze, opis słowny, dokumenty (...) (...) opisujące komunikację międzysystemową;

- usługi te klasyfikuje Pan wg symbolu PKWiU 62.02 - "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki";

- faktyczne działania nie będą polegać na programowaniu;

- nie doradza swojemu klientowi w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzam, że jeżeli:

- nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu;

- Pana przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły w 2021 r. limitu 2 000 000 euro,

- nie wykonywał Pan w 2021 r. oraz nie wykonuje Pan w 2022 r. w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających ww. czynnościom,

wówczas przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli będą pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie, tzn.:

- uzyskane przez Pana przychody nie będą przychodami ze świadczenia usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- nie zajdą wyłączenia zawarte w art. 8 ww. ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2022 r. poz. 329).; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl