0115-KDWT.4011.386.2022.3.AW - Stawka ryczałtu dla usług wynajmu i dzierżawy urządzeń i maszyn budowlanych, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 77.32.10

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.386.2022.3.AW Stawka ryczałtu dla usług wynajmu i dzierżawy urządzeń i maszyn budowlanych, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 77.32.10

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych usług wynajmu i dzierżawy. Wniosek uzupełnił Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 9 i 10 czerwca 2022 r. (daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

Jest Pan podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Rozważa Pan począwszy od 1 stycznia 2023 r. zmianę zasad opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej z podatku liniowego na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (dalej: "Ryczałt"). Dopełni Pan wszystkich obowiązków związanych ze zmianą zasad opodatkowania, w szczególności zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie Ryczałtu w terminie wskazanym w art. 9 ust. 1 ustawy o Ryczałcie. Przychody z prowadzonej przez Pana działalności nie przekroczą w 2023 r. kwoty 2.000.000 euro, zgodnie z kursem wskazanym w ustawie o Ryczałcie. W stosunku do Pana nie zachodzą i nie zajdą negatywne przesłanki wykluczające możliwość opodatkowania Ryczałtem, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o Ryczałcie.

W 2023 r. będzie Pan prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem będą następujące usługi:

1) Wynajem i dzierżawa urządzeń i maszyn budowlanych, takich jak: (...) (dalej łącznie: "Urządzenia i maszyny budowalne");

2) Wynajem i dzierżawa środków transportu, takich jak: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz przyczepy (dalej łącznie: "Środki transportu").

Wynajem i dzierżawa Urządzeń i maszyn budowlanych określony jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług kodem PKWiU 77.32.10 - "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi". Z kolei wynajem i dzierżawa Środków transportu został określony kodem PKWiU 77.11.10 - jeżeli przedmiotem wynajmu lub dzierżawy są samochody osobowe lub dostawcze, kodem PKWiU 77.12.1 - jeżeli przedmiotem wynajmu są samochody ciężarowe lub przyczepy.

Powziął Pan wątpliwość jaką stawką Ryczałtu będą począwszy od 2023 r. opodatkowane przychody z wynajmu i dzierżawy Urządzeń i maszyn budowalnych oraz Środków transportu.

Uzupełnienie wniosku I

Zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rozpoczął Pan prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej od 29 marca 2001 r. Głównym przedmiotem działalności jest PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

W stosunku do wykonywanej przez Pana działalności nie mają i nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w szerokim zakresie. Oprócz opisanych we wniosku czynności uzyskuje Pan i będzie uzyskiwać inne dochody podlegające opodatkowaniu. Są to dochody pochodzące ze świadczenia szeroko rozumianych usług budowlanych, w szczególności wznoszenie budynków i budowli, roboty związane z drogami, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.

Będzie Pan świadczył przedmiotowe usługi wynajmu i dzierżawy na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, w tym powiązanych z Panem. Wykonuje Pan i może wykonywać na rzecz tych podmiotów szeroko rozumiane usługi budowalne.

Oprócz prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej posiada Pan inne podmioty działające w formie spółek prawa handlowego. Taka struktura wynika ze specyfiki rynku usług budowlanych, gdzie najważniejszym elementem jest możliwość udokumentowania dotychczasowego doświadczenia wykonawcy. Spółki będące Pana własnością starając się o zlecenie korzystają z powiązań osobowych z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą w celu udowodnienia dotychczasowych doświadczeń. Zleceniodawca badając zdolność wykonawcy do wywiązania się ze zlecenia traktuje bowiem wszystkie podmioty, których właścicielem jest jedna osoba, jako należące do jednej grupy kapitałowej. W razie większego zapotrzebowania składników niezbędnych do wykonania usług budowlanych w jednym podmiocie inne powiązane z Panem podmioty wspierają wykonawcę usługi, udostępniając odpłatnie swoje składniki majątku, w tym maszyny i urządzenia, które zamierza Pan wynajmować.

Jest Pan udziałowcem/komandytariuszem oraz członkiem zarządu podmiotów, na rzecz których będzie wykonywać usługi najmu i dzierżawy.

Głównym przedmiotem działalności podmiotów powiązanych z Panem, na rzecz których będzie Pan m.in. świadczył usługi najmu i dzierżawy, jest podobnie jak w Pana działalności PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Podmioty te będą opodatkowane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu zostały zakupione do prowadzonej działalności i są wprowadzone do ewidencji na podstawie faktur zakupu w okresie od 2003 do 2022 r. Nie stanowiły one wcześniej majątku innego podmiotu oprócz Pana. Jest Pan i będzie jedynym właścicielem tych składników majątkowych. Nie były one i nie są obecnie przedmiotem najmu i dzierżawy. Składniki majątkowe są wykorzystywane do dominującej działalności gospodarczej, czyli świadczenia usług budowlanych.

Specyfika działalności na rynku usług budowlanych wymaga elastycznego podejścia do realizowanych zleceń. Stąd podmioty w należącej do Pana grupie mogą korzystać ze składników majątkowych znajdujących się w innych podmiotach, np. w sytuacji kumulacji zleceń w tym samym okresie. W ten sposób podmioty unikają przestojów oraz wywiązują się terminowo z zobowiązań wobec inwestorów.

Trudno jest wskazać konkretną datę zawarcia umów najmu i dzierżawy, są one bowiem uzależnione od zapotrzebowania ze strony innych podmiotów. Natomiast nie ulega wątpliwości, iż pierwsze umowy zostaną zawarte w 2022 r. i będą kontynuowane (w razie zapotrzebowania) w kolejnych latach. Umowy dzierżawy i najmu składników majątkowych będą zawierane na warunkach rynkowych.

Oprócz postanowień wymaganych przez Kodeks cywilny (w przypadku umowy najmu - art. 659 k.c. i następne; w przypadku umowy dzierżawy - art. 693 k.c. i następne), umowy będą zobowiązywały najemcę/dzierżawcę do właściwego użytkowania składników majątkowych do celów do jakich zostały przeznaczone. Ponadto, umowy będą zawierały zapis o wynajmie/dzierżawie samych maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora. Wszelkie koszty eksploatacji oraz paliw będzie ponosił wynajmujący.

Umowy najmu i dzierżawy mogą dotyczyć zespołu składników majątkowych (np. szalunki) oraz pojedynczych składników (np. żuraw). Mogą być zawierane długoterminowo oraz krótkoterminowo (kilka dni lub tygodni). Jest to uzależnione od aktualnego zapotrzebowania ze strony nabywców, w tym podmiotów powiązanych znajdujących się w tej samej grupie kapitałowej. W okresie najmu/dzierżawy wyłączne prawo do korzystania będzie miał najemca/dzierżawca. Po zakończeniu umowy lub braku zapotrzebowania na najem danego składnika majątku, będzie Pan wykorzystywał je w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlanych.

Nie posiada Pan innych maszyn i urządzeń w majątku prywatnym oraz prowadzonej działalności na chwilę obecną. Jednakże w przyszłości nie jest wykluczone, że będą kupowane nowe maszyny i urządzenia potrzebne do prac budowlanych, które będą przedmiotem najmu/dzierżawy a także będą wykorzystywane do wykonywania usług budowlanych. W najbliższym czasie planuje Pan zakupić do majątku związanego z działalnością giętarkę oraz kontenery biurowo-sanitarne, które również będą przedmiotem najmu.

Uzupełnienie wniosku II

W przesłanej odpowiedzi (uzupełnieniu I) znalazła się oczywista omyłka pisarska.

W odpowiedzi na pytanie, jakie postanowienia będą zawierały umowy najmu i dzierżawy (pytanie oznaczone numerem 12 w Wezwaniu), wskazał Pan, że: "Ponadto umowy będą zawierały zapis o wynajmie/dzierżawie samych maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora. Wszelkie koszty eksploatacji oraz paliw będzie ponosił wynajmujący".

Prawidłowa odpowiedź na powyższe pytanie powinna brzmieć następująco: "Ponadto umowy będą zawierały zapis o wynajmie/dzierżawie samych maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora. Wszelkie koszty eksploatacji oraz paliw będzie ponosił najemca". Wszelkie koszty związane z ww. umowami, zgodnie z intencją stron, będzie bowiem ponosił najemca.

Pytania

1) Czy przychód uzyskany przez Pana z dzierżawy i wynajmu Środków transportu powinien być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% do kwoty przychodów 100.000 zł oraz stawką 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł?

2) Czy przychód uzyskany przez Pana z dzierżawy i wynajmu Urządzeń i maszyn budowalnych powinien być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% bez względu na kwotę przychodu?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

Pana zdaniem, przychód uzyskany przez Pana z dzierżawy i wynajmu Środków transportu powinien być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% do kwoty przychodów 100.000 zł oraz stawką 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o Ryczałcie.

Ad. 2

Pana zdaniem, przychód uzyskany przez niego z dzierżawy i wynajmu Urządzeń i maszyn budowalnych powinien być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% bez względu na kwotę przychodu, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o Ryczałcie.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o Ryczałcie, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie Ryczałtu. Osoba fizyczna ma prawo do korzystania z opodatkowania dochodów według Ryczałtu pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia z informacją o wyborze tej formy opodatkowania. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o Ryczałcie: "Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego". Podatnik oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1, może - na podstawie art. 9 ust. 1c - złożyć przez system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o Ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych. Na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W związku z przywołanymi powyżej przepisami stwierdzić należy, że opodatkowaniu Ryczałtem może podlegać w szczególności przychód z jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Ustawa o Ryczałcie w art. 6 ust. 4 pkt 1 limituje dostęp do wyboru Ryczałtu podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Należy jednak wskazać, iż Pana przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą w żadnym roku opisanego powyżej poziomu 2.000.000 euro, w związku z tym będzie miał Pan prawo do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Ryczałtem. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Ryczałcie, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

6)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak wskazano w opisie, w stosunku do Pana nie została spełniona żadna z negatywnych przesłanek wskazanych w przywołanym powyżej art. 8 ust. 1 Ustawy o Ryczałcie, które pozbawiają podatnika prawa do opodatkowania przychodów Ryczałtem. Ponadto należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki Ryczałtu od przychodów uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym, klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o Ryczałcie. Przychód uzyskany z wynajmu i dzierżawy Środków transportu powinien zostać zaklasyfikowany do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o Ryczałcie. Zgodnie z tym przepisem: "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu: wynajmu i dzierżawy:

- samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

- pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

- środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

- środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

- pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

- kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

- motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

- własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)."

Jak wynika z klasyfikacji PKWiU, wynajem i dzierżawa Środków transportu powinny być zaklasyfikowane do kodu PKWiU 77.11.10 oraz PKWiU 77.12.1. Oba kody PKWiU zostały objęte art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o Ryczałcie, w związku z czym uzyskany przez Pana przychód z dzierżawy i wynajmu Środków transportu powinien być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego, według stawki 8,5% do kwoty przychodów 100.000 zł oraz stawką 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł. W przeciwieństwie do przychodu z dzierżawy i wynajmu Środków transportu, przychód z dzierżawy i wynajmu Urządzeń i maszyn budowalnych został objęty art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o Ryczałcie.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: "8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8".

Ustawodawca zdecydował się na stosowanie stawki Ryczałtu 8,5% w stosunku do działalności usługowej, która szczegółowo nie została wskazana w przepisach określających zakres pozostałych stawek Ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o Ryczałcie). Ani w przepisach art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ani w art. 12 ust. 1 pkt 6-8 ustawy o Ryczałcie nie znajduje się działalność sklasyfikowana jako PKWiU 77.32.10 - "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi". W związku z tym, będzie miał Pan prawo w stosunku do przychodów z dzierżawy i najmu Urządzeń i maszyn budowalnych stosować stawkę Ryczałtu 8,5%, bez względu na wysokość przychodów osiąganych z tego tytułu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

(...) 12) pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

I tak, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony).

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Stawki zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności, ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu: wynajmu i dzierżawy:

- samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

- pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

- środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

- środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

- pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

- kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

- motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

- własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40).

Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy wskazuje:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Podkreślenia wymaga fakt, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

We wniosku przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

* od 29 marca 2001 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

* począwszy od 1 stycznia 2023 r. rozważa zmianę zasad opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

* w 2023 r. będzie Pan świadczyć na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym powiązanych z Panem (należących do grupy kapitałowej), usługi:

- wynajmu i dzierżawy urządzeń i maszyn budowlanych (np. rusztowania, szalunki, żuraw, koparki, ładowarki, drobny sprzęt i elektronarzędzia) sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 77.32.10,

- wynajmu i dzierżawy środków transportu, takich jak: samochody osobowe i dostawcze (PKWiU 77.11.10) oraz samochody ciężarowe i przyczepy (PKWiU 77.12.1);

* w stosunku do wykonywanej przez Pana działalności nie mają i nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

* dopełni Pan wszystkich obowiązków związanych ze zmianą zasad opodatkowania, w szczególności zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu w terminie wskazanym w art. 9 ust. 1 ustawy.

Przechodząc do oceny stanowiska zaprezentowanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia usług wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i dostawczych, sklasyfikowanych według PKWiU 77.11.10, oraz samochodów ciężarowych i przyczep, sklasyfikowanych według PKWiU 77.12.1, może Pan opodatkować ryczałtem, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%, natomiast po przekroczeniu tego limitu powinien Pan odprowadzić od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt w wysokości 12,5% przychodów. Tym samym Pana stanowisko do pytania 1 należało uznać za prawidłowe.

Podzielić również należy Pana stanowisko do pytania nr 2, zgodnie z którym przychody uzyskiwane ze świadczenia usług wynajmu i dzierżawy urządzeń i maszyn budowlanych, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 77.32.10, ma Pan prawo opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy. Przy czym, mając na uwadze Pana stwierdzenie, że będzie uprawniony do stosowania tej stawki "bez względu na wysokość przychodów z tego tytułu", należy zaznaczyć, że może Pan opłacać ryczałt w tej formie, o ile przychody z tej działalności nie przekroczą 2 000 000 euro.

Dodatkowe informacje

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie tylko i wyłącznie w zakresie sprawy objętej pytaniami. A zatem, nie odnosi się do innych kwestii zawartych w opisie sprawy, które nie były przedmiotem zapytania.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

* Interpretacja indywidualna dotyczy zdarzeń przyszłych, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

* Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

* Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Na podstawie art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl