0115-KDWT.4011.30.2022.2.IK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi z wykorzystaniem podwykonawców

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.30.2022.2.IK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi z wykorzystaniem podwykonawców

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości stawki opodatkowania z prowadzonej działalności, która polega na (...). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada uprawnienia (...) i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług (...) (dalej: Usługi (...)) oraz w zakresie świadczenia innych usług (dalej: Inne Usługi).

Wnioskodawca od 1 stycznia 2022 r. będzie opłacał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z Ustawą o Ryczałcie i złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wnioskodawca osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o Ryczałcie. Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki do zastosowania opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wynikające w szczególności z Ustawy o Ryczałcie i nie prowadzi oraz nie będzie prowadził działalności podlegającej wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi (...) świadczone przez Wnioskodawcę stanowią (...).

Z uwagi na rozwój prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w tym zakresie, Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę z podwykonawcą lub podwykonawcami, którzy będą na rzecz Wnioskodawcy wykonywać czynności merytorycznie związane z istotą Usług (...). Konsekwentnie, wykonywane przez podwykonawcę lub podwykonawców czynności nie będą związane z czynnościami wspierającymi czynności (...), takimi jak w szczególności: wsparcie administracyjne, sekretarskie, itp. Podwykonawca lub podwykonawcy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wsparcia Wnioskodawcy w zakresie wykonywania Usług (...), w tym w szczególności będą posiadać (...). Podwykonawca lub podwykonawcy mogą podjąć z Wnioskodawcą współpracę np. na podstawie umowy zlecenia w rozumieniu art. 734 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub na podstawie umowy o świadczenie usług, tzw. współpraca B2B (dalej razem jako: "Umowa o Współpracę"). Wnioskodawca będzie wykorzystywał rezultaty prac podwykonawcy lub podwykonawców, w szczególności w postaci porad, opinii i wyjaśnień dotyczących kwestii (...), do wykonywania Usług (...), tj. czynności (...).

Umowa o Współpracę zostanie zawarta na czas nieoznaczony i będzie miała charakter umowy "ramowej", tzn. w miarę potrzeb Wnioskodawca będzie zlecał podwykonawcy określone prace. Strony Umowy o Współpracę będą rozliczać się na podstawie spędzonych przez podwykonawcę roboczogodzin i określonej w Umowie o Współpracę stawce za roboczogodzinę. Umowa o Współpracę nie będzie przewidywać minimalnego wymiaru współpracy pomiędzy stronami w danym miesiącu. Może się zatem zdarzyć tak, że w danym miesiącu Wnioskodawca nie będzie korzystał ze wsparcia żadnego podwykonawcy. W takiej sytuacji, zgodnie z zapisami Umowy o Współpracę, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do świadczenia usług wsparcia przez podwykonawcę (dalej: "Wynagrodzenie za Gotowość").

Każdy podwykonawca za miesiące, w których wykonywał czynności na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy o Współpracę, przedstawi Wnioskodawcy zestawienie przepracowanego czasu wraz ze wskazaniem zrealizowanych w danym miesiącu czynności. Jednocześnie, za miesiące, w których podwykonawca będzie pozostawał w gotowości i otrzyma od Wnioskodawcy Wynagrodzenie za Gotowość, nie będzie zgodnie z Umową o Współpracę, zobowiązany do przedstawiania Wnioskodawcy żadnego zestawienia.

Inne Usługi świadczone przez Wnioskodawcę obejmują wykonywanie w szczególności takich czynności jak:

- Wsparcie kontrahenta w pozyskiwaniu zleceń (tzw. Business development), w tym w szczególności:

- Poszukiwanie nowych kontrahentów,

- Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, targach, konferencjach, " (...)", "webinariach", itp. i reprezentowanie kontrahenta lub kontrahentów Wnioskodawcy w celu nawiązania nowych relacji biznesowych,

- Uczestnictwo w spotkaniach z nowymi kontrahentami mającymi na celu nawiązanie współpracy biznesowej,

- Przygotowywanie ofert dla potencjalnych kontrahentów, a także innych materiałów mających na celu zainteresowanie potencjalnych nowych klientów określonymi usługami kontrahenta,

- Wsparcie kontrahenta w czynnościach o charakterze administracyjnym, w tym:

- Zbieranie danych i informacji związanych z działalnością gospodarczą kontrahenta (np. dane dotyczące wykonanych czynności przez grupę pracowników i/lub współpracowników kontrahenta, w tym Wnioskodawcę, dane dotyczące realizowanych przez kontrahenta zleceń, itp.),

- Uczestniczenie w spotkaniach dotyczących organizacji pracy kontrahenta, jego planów biznesowych, itp.

Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przychodów pozwalającą na identyfikację przychodów osiąganych z tytułu wykonywania Usług (...) i Innych Usług.

Pytanie

Czy w związku z osiąganiem przychodów z tytułu świadczenia Usług (...) po nawiązaniu współpracy z podwykonawcą lub podwykonawcami w ramach Umowy o Współpracę, Wnioskodawca powinien stosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. (...) ustawy o ryczałcie niezależnie od tego czy w danym miesiącu Wnioskodawca otrzyma wsparcie od jakiekolwiek podwykonawcy czy też będzie ponosił wydatki z tytułu "Wynagrodzenia za Gotowość"?

Pana stanowisko w sprawie

W związku z osiąganiem przychodów z tytułu świadczenia usług (...) po nawiązaniu współpracy z podwykonawcą lub podwykonawcami w ramach umowy o współpracę, Wnioskodawca powinien stosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. (...) ustawy o ryczałcie niezależnie od tego czy w danym miesiącu Wnioskodawca otrzyma wsparcie od jakiekolwiek podwykonawcy czy też będzie ponosił wydatki z tytułu "Wynagrodzenia za Gotowość".

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów. Jednocześnie, zgodnie z (...).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie, poprzez wolny zawód należy rozumieć "pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu".

Tak jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług (...), stanowiących usługi sklasyfikowane w Dziale (...). Z uwagi na rozwój działalności gospodarczej, Wnioskodawca planuje nawiązanie współpracy z podwykonawcą lub podwykonawcami. Zakres współpracy i jej skala będzie zależna od dynamiki rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zawrze z każdym z podwykonawców umowę zlecenia w rozumieniu art. 734 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub umowę o świadczenie usług, tzw. współpraca B2B (...). W każdym przypadku, wsparcie podwykonawcy będzie obejmowało wykonywanie czynności związanych z istotą świadczonych przez Wnioskodawcę usług (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, nawiązanie planowanej współpracy z podwykonawcą lub podwykonawcami będzie - niezależnie od przyjętej formy prawnej tej współpracy - oznaczało, że Wnioskodawca nie będzie od momentu podjęcia takiej współpracy wykonywał usług (...) w ramach wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie. Tak jak Wnioskodawca wskazał powyżej, nie stanowi czynności wykonywanych w ramach wolnego zawodu, działalność gospodarcza prowadzona przez (...), który zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, osób, które wykonują na rzecz (...) czynności związane z istotą jego zawodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby prawidłowo odkodować powyższą normę prawną, należy w pierwszej kolejności przeanalizować cel rozróżnienia stawek ryczałtu dla poszczególnych rodzajów działalności, w tym działalności związanej z (...). Istotą podatku ryczałtowego jest to, że płacony jest on od przychodu a nie od dochodu. Tym samym, stawka podatku (i tym samym jego wysokość) jest niezależna od tego, jakie koszty ponosi dany przedsiębiorca. Może się zatem okazać tak, że przedsiębiorca ponosząc stratę, zobowiązany jest wciąż do zapłaty podatku. Jest wiele czynników, od których może zależeć to czy dany przedsiębiorca osiąga zysk oraz jaka jest rzeczywiście różnica pomiędzy osiąganymi przez niego przychodami a ponoszonymi kosztami (tj. rentowność). Sytuacja każdego przedsiębiorcy jest oczywiście inna, niemniej można pokusić się o wskazanie grupy czynników, które uśredniając, mogą mieć wpływ na jego sytuację ekonomiczną. Jednym z takich czynników jest charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej. Są bowiem branże, w których (średnio) rentowność będzie wyższa, oraz branże, w których ta rentowność będzie niższa. W tym kontekście, naturalną wydaje się być propozycja ustawodawcy, aby branże charakteryzujące się wyższą rentownością opodatkować według wyższych stawek, a te z niższą rentownością - odpowiednio niższymi stawkami. Innym czynnikiem, który w sposób obiektywny wpływa na osiąganą przez przedsiębiorcę rentowność, może być zatrudnienie. Jeżeli przedsiębiorca działa na własną rękę i świadczy usługi samodzielnie, to cała marża (po odjęciu kosztów pośrednich) stanowi jego zysk. Jeżeli natomiast przedsiębiorca wykonuje usługi przy wsparciu podwykonawcy lub podwykonawców (np. w ramach umowy zlecenia lub Umowy o Współpracę), to osiągana przez niego marża zostanie pomniejszona o koszty podjętej współpracy.

Mając powyższe na uwadze, ustawodawca zdecydował się zatem rozróżnić sytuację (...), który działa samodzielnie od tego, który podejmuje współpracę z podwykonawcą lub podwykonawcami. Stąd, (...), który wykonuje czynności (...) "w ramach wolnego zawodu", podlega opodatkowaniu ryczałtem według stawki 17%, a (...), który zdecyduje się na współpracę z innymi osobami, podlega opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu (czynności "inne niż w ramach wolnego zawodu"). Zdaniem Wnioskodawcy, należy zatem uznać, że nie jest istotna forma prawna, w ramach której podatnik podejmuje współpracę i decyduje się na wsparcie innych osób, a sam fakt, że ponosi koszty z tym związane (tak długo, jak wsparcie dotyczy istoty wykonywanych usług (...)), gdyż w naturalny sposób, spada rentowność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy sformułowanie "bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze" należy czytać z uwzględnieniem celu, dla którego rozróżnienie stawek ryczałtu dla osób wykonujących wolne zawody zostało w ustawie o ryczałcie wprowadzone. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której Wnioskodawca nawiąże współpracę z jakimkolwiek podwykonawcą, to niezależnie od tego czy ta współpraca będzie odbywać się na podstawie umowy zlecenia czy umowy o współpracę, należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie od tego momentu wykonywał Usług (...) w ramach wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 Ustawy o Ryczałcie.

Powyższe potwierdza także Ministerstwo Finansów, które wskazało, że "15% stawka podatku znajdzie zastosowanie w odniesieniu do przychodów osiąganych przez radcę prawnego, który zatrudnia osoby wykonujące czynności związane z istotą tego zawodu, czyli np. aplikanta na podstawie umowy zlecenia. Konsekwentnie, zatrudniając sekretarkę czy księgową, radca taki zostanie uznany za wykonującego wolny zawód, czego efektem będzie stosowanie 17% stawki podatku do uzyskiwanych przez niego przychodów'. Dodatkowo resort finansów uzasadnia różnicowanie stawek ryczałtu w opisanych przypadkach ponoszeniem przez podatnika wyższych kosztów w związku z zatrudnianiem osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu, których to wydatków nie może uwzględnić przy wyliczaniu podstawy opodatkowania ryczałtem (za: Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 3).

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że przepisy ustawy o ryczałcie nie wskazują, jaki powinien być charakter takiej współpracy, aby uznać, że czynności (...) przestają być klasyfikowane jako wykonywane w ramach wolnego zawodu na gruncie ustawy o ryczałcie. W szczególności ustawa o ryczałcie nie wskazuje, jaki powinien być zakres czasowy takiej współpracy (czy wystarczy, aby to była współpraca "projektowa", w wymiarze mniejszym niż standardowy wymiar czasu pracy na pełnym etacie), swoboda w działaniu takiego współpracownika, itp. Naturalnym dla współpracy w omawianym zakresie jest także pozostawanie w gotowości do wykonania danego zadania. Zlecenia od klientów mają w zawodzie (...) bowiem bardzo "projektowy" charakter, co oznacza, że mogą pojawić się z "dnia na dzień", i że muszą być zrealizowany w krótkim czasie. Stąd, (...) potrzebuje mieć osoby do współpracy, które będą gotowe tego wsparcia udzielić w momencie, w którym zgłosi się klient (co często będzie oznaczało, że wsparcie potrzebne jest "od zaraz"). Dlatego Wnioskodawca, planuje nawiązać współpracę z podwykonawcą lub podwykonawcami, którzy zobowiążą się do pozostawania w gotowości, co oznacza dla Wnioskodawcy komfort, że na moment, kiedy pojawi się zlecenie, będą oni w stanie tego wsparcia Wnioskodawcy udzielić. Taki model współpracy będzie dla Wnioskodawcy oznaczał, że będzie on ponosił koszty niezależnie od tego czy podwykonawca w danym miesiącu takiego wsparcia udzieli czy też nie. Niemniej, zdaniem Wnioskodawcy, w każdym przypadku, tj. zarówno w miesiącach, w których do takiego wsparcia dojdzie, jak i w miesiącach, w których Wnioskodawca będzie ponosił koszty związane z "Wynagrodzeniem za Gotowość", należy uznać, że przesłanka opodatkowania przychodów stawką 15% ryczałtu będzie spełniona. Należy zwrócić uwagę na to, że także w okresach, w których podwykonawca będzie pozostawał w gotowości, będzie on "zatrudniony" przez Wnioskodawcę, a to zatrudnienie związane jest z istotą wykonywanego zawodu przez Wnioskodawcą.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że:

- w związku z osiąganiem przychodów z tytułu świadczenia usług (...) po nawiązaniu współpracy z podwykonawcą lub podwykonawcami w ramach Umowy o Współpracę, Wnioskodawca powinien stosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. (...) ustawy o ryczałcie niezależnie od tego czy w danym miesiącu Wnioskodawca otrzyma wsparcie od jakiekolwiek podwykonawcy, czy też będzie ponosił wydatki z tytułu "Wynagrodzenia za Gotowość".

(...)

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.)

ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne (...) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl z art. 4 ust. 1 pkt 11 cytowanej ustawy:

(...) za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu;.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego - dla zastosowania właściwej stawki konieczne jest przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania, zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje przy tym ograniczenia w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z (...)

(...)

W opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wskazał Pan, że:

- świadczy Pan usługi (...) sklasyfikowane w dziale (...) PKWiU oraz inne usługi,

- spełnia wszystkie warunki zastosowania opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 1 stycznia 2022 r. po złożeniu stosownego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie opłacał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

- będzie Pan prowadził ewidencję przychodów, która pozwoli na identyfikację przychodów osiąganych z tytułu wykonywania usług (...) i innych usług;

- w związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej zamierza Pan zawrzeć Umowę o Współpracę z podwykonawcą lub podwykonawcami, którzy będą na Pana rzecz wykonywać czynności merytoryczne związane z "istotą Usług (...)" na czas nieoznaczony. Umowa nie będzie przewidywać minimalnego wymiaru współpracy pomiędzy stronami w danym miesiącu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie korzystał ze wsparcia żadnego podwykonawcy, będzie zobowiązany do zapłaty na jego rzecz "wynagrodzenia za gotowość".

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzam, że:

- jeżeli nie zajdą wyłączenia zawarte w art. 8 ww. ustawy, to

- przychody osiągane z tytułu świadczenia usług (...) po nawiązaniu współpracy z podwykonawcą lub podwykonawcami w ramach Umowy o Współpracę, może Pan opodatkować 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. (...) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretację wydano na podstawie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. W szczególności rozstrzygnięcie oparto na Pana oświadczeniu, że planowane zawarcie Umowy o Współpracę jest ekonomicznie uzasadnione, to znaczy że usługi będą rzeczywiście świadczone, a wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości do ich świadczenia nie będzie regułą. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ interpretacyjny nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które jest ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę.

Jeżeli w toku ewentualnego postępowania właściwy organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl