0115-KDWT.4011.175.2022.2.KK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.175.2022.2.KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu świadczonych usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Wniosek został uzupełniony w dniach 15 kwietnia i 9 maja 2022 r. (daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: "JDG"). Jest Pan także wspólnikiem spółki jawnej, w której posiada 50% praw do zysków (dalej: "Spółka jawna"). Drugim wspólnikiem Spółki jawnej jest inna osoba fizyczna, która wykonuje zawód fizjoterapeuty w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 168) ("Wspólnik"). Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jest Pan małżonkiem Wspólnika. Wnioskodawca i Wspólnik posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). Spółka jawna została założona w 2021 r. W 2021 r. Pan i Wspólnik wybrali opodatkowanie według stawki liniowej (19%) w odniesieniu przypadających na Pana i Wspólnika dochodów Spółki jawnej. Spółka jawna nie zatrudnia pracowników.

Spółka jawna i JDG prowadzą działalność gospodarczą w zakresie organizacji i realizacji profesjonalnych szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne.

Zgodnie z wpisem do KRS, głównym przedmiotem działalności Spółki jawnej jest świadczenie usług zakwalifikowanych do kodu PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, który obejmuje m.in. pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itd.). Zgodnie z KRS Spółki, przedmiotem pozostałej działalności jest także działalność sklasyfikowana kodem PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację. Ww. kody PKD zostały również wskazane w umowie Spółki jawnej. Zgodnie z Pana wpisem do CEIDG, przeważająca działalność gospodarcza obejmuje kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Spółka jawna i JDG świadczą usługi szkoleniowe mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności dla fizjoterapeutów i lekarzy, tj. osób co do których istnieje obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, celem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa świadczonych usług. Są to usługi podstawowe świadczone przez Spółkę jawną. W szkoleniach, warsztatach i kursach mogą brać udział pielęgniarki, położne, i inne osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu właściwych przepisów. Adresaci szkoleń są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności chodzi o fizjoterapeutów i lekarzy.

Szkolenia organizowane przez Spółkę jawną i w ramach JDG prowadzone są przez specjalistów z zakresu fizjoterapii, położnictwa oraz innych dziedzin medycyny, w tym przez Wspólnika będącego fizjoterapeutą. Szkolenia obejmują m.in. kursy dotyczące (...) dla fizjoterapeutów, położnych i młodych lekarzy, kurs diagnostyki (...) za pomocą (...) - diagnostyki pod kontrolą USG z ćwiczeniami Hands-on na pacjentkach, szkolenie dotyczące ciąży, porodu i połogu z perspektywy wiedzy położniczej i technik osteopatycznych, osteopatii pediatryczej; warsztaty diagnostyki i terapii konserwatywnej (pessaroterapii) w (...) dla lekarzy i fizjoterapeutów itd.

W trakcie szkoleń uczestnicy zdobywają oraz pogłębiają praktyczną wiedzę umożliwiającą podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Szkolenia pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników. Wiedza i umiejętności pozyskane podczas szkoleń mogą być wykorzystywane zarówno w ramach wykonywanego dotychczas przez uczestników zawodu, jak również mogą stanowić podstawę do rozszerzenia działalności o nowe rodzaje czynności. Usługi szkoleniowe są zatem świadczone na rzecz osób, które wykonują zawód medyczny lub mają zamiar zdobycia nowej wiedzy i umiejętności przydanych w zawodzie.

Osoby prowadzące szkolenia posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, są specjalistami w swoich dziedzinach. Kursy i szkolenia mogą obejmować część teoretyczną i część praktyczną. W ramach kursu uczestnicy mogą dodatkowo otrzymywać materiały szkoleniowe.

Szkolenia i kursy organizowane są zgodnie z regulaminem kursów i szkoleń, określającym zasady ich przeprowadzania oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu poszczególnych szkoleń. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w szkoleniu. Po odbyciu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nabycie nowych umiejętności.

Szkolenia, kursy i warsztaty są przeprowadzane w salach szkoleniowych. Część kursów odbywa się także online, szkolenia są wtedy prowadzone w trybie zdalnym, a kursanci uczestniczą w szkoleniu za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Pan oraz Wspólnik spółki jawnej w styczniu 2022 r. złożyli do właściwych Naczelników Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach Spółki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. z dnia 14 października 2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm., dalej: "ustawa o ryczałcie"). Natomiast w odniesieniu do przychodów osiąganych z JDG, stosował Pan opodatkowanie na podstawie ustawy o ryczałcie już w 2021 r. i po 1 stycznia 2022 r. kontynuuje korzystanie z tej formy opodatkowania w stosunku do przychodów z JDG.

Łączne przychody Pana z prowadzonej działalności gospodarczej (prowadzonej przez JDG i przez Spółkę jawną) w ubiegłym roku nie przekroczyły 2 000 000 euro i zgodnie z przewidywaniami na 2022 r. również nie przekroczą wyżej wskazanej kwoty.

Nie osiąga Pan z prowadzonej działalności gospodarczej (prowadzonej przez JDG i przez Spółkę jawną) przychodów z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ani nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów.

W uzupełnieniu wniosku - w związku z wezwaniem organu - wskazał Pan, że usługi wykonywane przez Pana w ramach działalności gospodarczej oraz poprzez spółkę jawną, w której jest Pan wspólnikiem, polegają na organizacji i realizacji profesjonalnych szkoleń, kursów i warsztatów dla osób wykonujących zawody medyczne. Sklasyfikował Pan usługi świadczone poprzez Spółkę jako:

- PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, w odniesieniu do przeważającego przedmiotu działalności spółki, oraz

- PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, w stosunku do pozostałej działalności Spółki.

Natomiast przeważająca działalność gospodarcza Pana ujawniona w CEIDG to PKD to 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wskazanym wyżej kodom PKD odpowiadają następujące kody Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU):

- 85.59.13.2 - Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, oraz 85.59.19.0 - Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, a także

- 85.60.10.0 - Usługi wspomagające edukację.

Kwalifikuje Pan wykonywane usługi do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 85.59.13.2 - Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.59.19.0 - Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane i 85.60.10.0 - Usługi wspomagające edukację.

Wskazał Pan, że wynikający z treści art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) wymóg wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego nie obejmuje obowiązku wskazania przez wnioskodawcę symbolu klasyfikacji statystycznych (PKWiU) w odniesieniu do usług opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ podatkowy może żądać uzupełnienia wniosku jedynie o takie elementy, bez których nie jest możliwa ocena stanowiska podatnika. W orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, panuje pogląd, że rolą organu jest dokonanie kwalifikacji prawnej przedstawionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zdarzeń, faktów lub czynności, a taką kwalifikacją jest także ich zaklasyfikowanie z punktu widzenia PKWiU, jeżeli od takiej kwalifikacji zależą konsekwencje podatkowe stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Gdy strona nie ma pewności jak zaklasyfikować działalność do określonego symbolu statystycznego (klasyfikacji PKWiU), a przedstawiony przez podatnika opis pozwala na udzielenie odpowiedzi na sformułowane pytanie, to należy to uczynić. To na organie - Pana zdaniem - ciąży obowiązek dokonania merytorycznej oceny poprawności dopasowania symbolu PKWiU. Interpretacja indywidualna prawa podatkowego odznacza się bowiem funkcją ochronną i informacyjną w konkretnej sprawie podatnika i jej celem nie jest wyprowadzenie przez organ ogólnego stwierdzenia, że działalność dopasowana do określonego symbolu PKWiU jest opodatkowana stawką wynikającą z ustawy. Stanowisko to zostało zaprezentowane w postanowieniu 7 sędziów NSA z dnia 20 stycznia 2020 r. (sygnatura I FPS 3/19), a także w wielu wyrokach NSA, m.in. wyroku z 12 marca 2021 r. (I FSK 134/19), 19 lutego 2021 r. (sygnatura II FSK 2441/20), z dnia 26 stycznia 2021 r. (I FSK 581/19); 8 grudnia 2020 r. (I FSK 848/19).

W odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).

Wskazał Pan, że spełnia warunki opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w przepisie art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), tj. nie zachodzą przesłanki negatywne do stosowania tej formy opodatkowania.

W szczególności wyjaśnia Pan, że w roku 2021:

a)

uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro oraz

b)

uzyskał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki jawnej, a zarówno kwota przychodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej poprzez spółkę jawną B. spółka jawna przypadające na Pana, jak i suma przychodów wspólników spółki z tej działalności, nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Dodatkowo, w 2021 r. nie korzystał Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej w stosunku do ww. przychodów.

Przychody osiągane przez Pana w 2022 r. z działalności, o których mowa powyżej (zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, jak i suma przychodów wspólników B. spółka jawna osiąganych przez wspólników tej spółki) również nie przekroczą kwoty 2 000 000 euro.

W 2022 r. również nie korzysta Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Pytanie

Czy w przedstawionym stanie faktycznym może Pan opodatkować przychody z tytułu świadczenia usług szkoleniowych osiągane przez JDG oraz przypadające na Pana z tytułu udziału w Spółce jawnej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zastosować stawkę 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o ryczałcie?

Pana stanowisko w sprawie

W przedstawionym stanie faktycznym może Pan opodatkować przychody z tytułu świadczenia usług szkoleniowych osiągane przez JDG oraz przypadające na Pana z tytułu udziału w Spółce jawnej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zastosować stawkę 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o ryczałcie.

UZASADNIENIE

Pana stanowiska

Przesłanki opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

i. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

ii. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zaznacza Pan, że przychody osiągnięte w 2021 r. (łączne z prowadzonej JDG oraz przypadające na Pana przychody Spółki jawnej) nie przekroczyły 2 000 000 euro i zgodnie z przewidywaniami na 2022 r. również nie przekroczą wyżej wskazanej kwoty.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o ryczałcie, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Nie korzysta Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zaznacza Pan także, że nie występują przesłanki negatywne skorzystania z ryczałtu określone w art. 8 ustawy o ryczałcie. W szczególności nie korzysta Pan, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, nie osiąga przychodów z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, nie podejmuje wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywane samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem; w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków; samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka (jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach).

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jak stanowi art. 9 ust. 2 ustawy o ryczałcie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Pan i Wspólnik złożyli stosowne oświadczenia w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych przez Spółkę jawną w styczniu 2022 r., wiec ww. warunek został spełniony.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.)

ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie

określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

W myśl art. 6 ust. 5 tej ustawy:

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1)

odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo

2)

z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a, a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit.b.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy:

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: - 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85).

Zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest także wspólnikiem spółki jawnej. W działalności spółki jawnej, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi w zakresie organizacji i realizacji profesjonalnych szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne. Zakwalifikował Pan wykonywane usługi do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 85.59.13.2 - Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.59.19.0 - Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane i 85.60.10.0 - Usługi wspomagające edukację.

Uzyskane przez Pana w 2021 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Także suma przychodów wspólników spółki jawnej z jej działalności w 2021 r. nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

W 2021 r. nie korzystał Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej w stosunku do ww. przychodów.

Do prowadzonej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zarówno Pan, jak i wspólnik złożyli oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodu w formie ryczałtu w ustawowym terminie.

Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że zarówno przychody z tytułu świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Pana w jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i przychody przypadające na Pana z tytułu udziału w działalności spółki jawnej, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

- Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

- Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

- Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

- Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl