0115-KDWT.4011.140.2021.2.BK - Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.140.2021.2.BK Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2021 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 12 lipca 2021 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 lipca 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Po śmierci K. F. - mamy Wnioskodawczyni, zmarłej w dniu 2 stycznia 2017 r. (córce T. i J. H.), Wnioskodawczyni uzyskała w drodze dziedziczenia ustawowego udział 1/3 części w zabudowanej nieruchomości w Z. o powierzchni 0,1352 ha.

Sprzedaż nieruchomości:

Powyższa nieruchomość, o numerze księgi wieczystej... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w P., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położona w Z. w obrębie... - Z., gmina P., powiat..., województwo..., oznaczona jako działki nr:. (identyfikator działki:.., sposób korzystania B - tereny mieszkaniowe) i... (identyfikator działki:.., sposób korzystania R - grunty orne) została sprzedana w dniu 19 sierpnia 2020 r., za kwotę 270 000 zł. Poświadczenie transakcji stanowi umowa sprzedaży Rep. A nr... z dnia 19 sierpnia 2020 r., sporządzona przez notariusza w Kancelarii Notarialnej.

Każdy ze współwłaścicieli działki otrzymał od kupujących (osoby fizyczne) po 1/3 kwoty, czyli po 90 000 zł na konto.

Dziedziczenie:

K. F. odziedziczyła powyższą nieruchomość w dniu 13 marca 2003 r. na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, sygn...., z dnia 13 marca 2003 r. Akt został sporządzony przez Sąd Rejonowy..., I Wydział Cywilny.

stwierdza on, że:

1. Spadek po T. H. zmarłym dnia 26 grudnia 1992 r. w W., ostatnio stale zamieszkałemu w W. przy ul...., na podstawie ustawy nabyli żona J. H. z domu S. oraz dzieci J. H. i K. F. z domu H., po 1/3 części każde z nich.

2. Spadek po J. H. z domu S., zmarłej dnia 26 czerwca 2000 r. w W., ostatnio zamieszkałej w W. przy ul...., na podstawie ustawy nabyły dzieci J. H. i K. F. z domu H. po 1/2 części każde z nich.

W dniu 22 czerwca 2016 r. dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości pomiędzy J. H. a K. F. Ugoda została zawarta w Sądzie Rejonowym w P., I Wydział Cywilny - postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn....:

1. Ustalono, że w skład spadku po T. H. wchodzi: zabudowana nieruchomość (zawalony dom i garaż do rozbiórki) stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym..., o powierzchni 0,2743 ha, położona w Z., obręb..., Z., dla której Sąd Rejonowy w P., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr..., o wartości 500 000 zł, która uległa podziałowi na działki o numerach ewidencyjnych:..,...,...,..., zgodnie z mapą do celów sądowych z dnia 25 sierpnia 2015 r.

2. Dokonano działu spadku po T. H. w ten sposób, że:

a.

na wyłączną własność K. F. przyznano nieruchomość stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych..., o powierzchni 0,1318 ha i 1176/3, o powierzchni 0,0034 ha,

b.

na wyłączną własność J. H. przyznano nieruchomość stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych..., o powierzchni 0,1318 ha i 1176/4, o powierzchni 0,0073 ha.

3. J. H. zobowiązał się do dopłaty w ramach wyrównania udziału spadkowego na rzecz K. F. kwoty 12 000 zł jednorazowo do dnia 31 grudnia 2016 r.

K. F. otrzymała finansowe wyrównanie działu spadkowego z powodu otrzymania mniejszej powierzchni działki oraz, z przyczyny przebiegu przez jej całą szerokość rowu melioracyjnego - co zaniżało wartość działki. Powyższa kwota została przez J. H. przelana na wskazane konto. Mama Wnioskodawczyni zmarła kilka dni po jej otrzymaniu, czyli w dniu 2 stycznia 2017 r.

Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, Rep. A nr..., który został sporządzony w dniu 28 kwietnia 2017 r. u notariusza - w Kancelarii Notarialnej, spadek po K. F. dziedziczą: M. K. (córka) w 1/3 części, G. F. (mąż) w 1/3 części i K. B. F. (córka) w 1/3 części.

Sprzedaż działki w dniu 19 sierpnia 2020 r. wynikała z podziału spadku między spadkobierców dziedziczących po K. F. Wszyscy spadkobiercy zostali zwolnieni z podatku od spadku. Potwierdza to zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem, wydane każdemu z nich przez Urząd Skarbowy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lipca 2021 r. Wnioskodawczyni wskazała, że po śmierci T. H. nie dokonano działu spadku.

W momencie śmierci T. H. posiadał:

* mieszkanie własnościowe w W., przy ul...., dla którego Sąd Rejonowy dla..., X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr..., stanowiące na zasadach wspólności ustawowej własność T. H. i J. H. w udziale 1/1 (własność współmałżonków). Nieruchomość ta, o powierzchni 96,08 m2 składała się z 4 pokoi, 1 kuchni, 2 przedpokojów, 1 łazienki, 1 WC. Lokal ten posiadał dwa odrębne wejścia z dwóch klatek schodowych. W dziale II powyższej księgi wieczystej znajduje się informacja, że nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste części terenu w dniu 12 maja 1989 r.

* nieruchomość gruntowa w Z., obręb..., nr ewid...., o powierzchni 0,2938 ha (obecnie 0,2743 ha - w tamtych latach działka ta miała wpisaną powierzchnię 0,2938 ha, dopiero pomiary dokonane przez biegłego sądowego w trakcie działu spadku dokonane w dniu 21 marca 2014 r., sygn...., wykazały powierzchnię 0,2743 ha), dla której Sąd Rejonowy w P., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr....

Po śmierci T. H. całym majątkiem zarządzała jego żona J. H. Dziadek Wnioskodawczyni - T. H. miał udar (w latach 1991-1992), po którym wymagał opieki 24/h na dobę. Sprawowała ją J. H. Bardzo możliwe, że babcia Wnioskodawczyni - J. H. sprzedała w tamtym okresie samochód dziadka - Polonez Caro, którego wcześniej używał T. H. Wnioskodawczyni nie wie nic na temat innych nieruchomości, ruchomości i środków pieniężnych. Babcia J. H. do śmierci mieszkała w Z. w domu letniskowym zbudowanym przez T. H., a na zimę przeprowadzała się do W. do swojego mieszkania przy ul...., gdzie mieszkał również jej syn (brat K. F.) J. H.

Z posiadanych przez Wnioskodawczynię dokumentów wynika, że T. H. był właścicielem:

* mieszkania w W. przy ul...., które stanowiło współwłasność małżonków J. i T. H. w stosunku 1/1,

* nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr... (w tamtych latach działka ta miała wpisaną powierzchnię 0,2938 ha), położonej w Z., która stanowiła wyłączną własność T. H.

Wnioskodawczyni posiada dwa dokumenty ksero potwierdzające, że T. H. nabył tę działkę na własność. J. H. nie była też wpisana do księgi wieczystej za jego życia (ksero odpisu z Księgi Wieczystej z 27 stycznia 2003 r.,... wydany przez Sąd Rejonowy..., XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, podpisany przez Inspektora ds. ksiąg wieczystych oraz postanowienie Sądu Powiatowego w... z 7 marca 1972 r. sygn.... o zniesienie współwłasności).

Wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład spadku po zmarłym T. H. podlegały dziedziczeniu z mocy ustawy - brak testamentu.

Dział spadku po T. H. był przeprowadzony dopiero po śmierci J. H. w dniu 26 czerwca 2000 r. Postanowienie z dnia 13 marca 2003 r., sygn...., zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla..., Wydział I Cywilny, o następującej treści: "Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2003 r. w W. sprawy z wniosku J. H. z udziałem K. F. o stwierdzenie nabycia spadku po T. H., J. H.:

I.

stwierdza, że spadek po T. H. zmarłym dnia 26 grudnia 1992 r. w W. ostatnio stale zamieszkałym w W. przy ul.... na podstawie ustawy nabyli żona J. H. z domu S. oraz dzieci J. H. i K. F. z domu H. po 1/3 (jednej trzeciej) części każde z nich.

II.

stwierdza, że spadek po J. H. z domu S., zmarłej 26 czerwca 2000 r. w W. ostatnio stale zamieszkałej w W. przy ul.... na podstawie ustawy nabyły dzieci J. H. i K. F. z domu H. po 1/2 (jednej drugiej) części każde z nich".

Brak jest dokumentu potwierdzającego dział spadku za życia J. H.

Z opisanych powyżej dokumentów wynika, że po śmierci J. H. w dniu 26 czerwca 2000 r. w skład masy spadkowej wchodziły dwie nieruchomości opisane powyżej:

* mieszkanie własnościowe w W., przy ul...., dla którego Sąd Rejonowy dla..., X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr..., o powierzchni 96,08 m2. Mieszkanie to przed śmiercią J. H. stanowiło współwłasność małżeńską z T. H. w udziale 1/1,

* nieruchomość gruntowa w Z., obręb..., nr ewid...., o powierzchni 0,2743 ha, dla której Sąd Rejonowy w P., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr..., którą J. H. odziedziczyła po śmierci T. H. w udziale 1/3.

Wnioskodawczyni nie ma innych informacji na temat ruchomości, nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej.

Zniesienie współwłasności nieruchomości mieszczącej się w W. przy ul.... odbyło się w dniu 9 lutego 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla..., I Wydział Cywilny, sygn..... Dzięki dwóm odrębnym wejściom do tego lokalu był możliwy jego podział na dwa odrębne lokale o numerach... i..., w taki sposób, że: lokal... o powierzchni 43,69 m2 - czemu odpowiada udział w prawie użytkowania wieczystego w wysokości 0,031 został przyznany na własność K. F.; lokal..., o powierzchni 51,69 m2 - czemu odpowiada udział w prawie użytkowania wieczystego w wysokości 0,037 wraz z przynależnością w postaci piwnicy, został przyznany na własność J. H.

W ramach wyrównania udziałów (lokal nr..., który otrzymała K. F był mniejszy, nie posiadał odrębnej kuchni, łazienki - było tylko WC, nie miał piwnicy) zarządzono od J. H. na rzecz K. F. kwotę w wysokości 99 310 zł.

W dniu 22 lipca 2009 r. Sąd Okręgowy w W., V Wydział Cywilny - Odwoławczy, sygn...., po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku K. F. z udziałem J. H. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego dla... w W. z dnia 9 lutego 2009 r., sygn...., postanawia: 1. zmienić zaskarżone postanowienie tylko w ten sposób, że kwotę 99 310 zł zastąpić kwotą 37 870 zł 56 gr. Kolejna apelacja nie była możliwa. Kwota ta została przeznaczona przez K. F. na dostosowanie lokalu do wymogów lokalu mieszkalnego (wybudowanie łazienki i kuchni zgodnie z przepisami budowlanymi), co umożliwiło otrzymanie w dniu 6 maja 2015 r. od Prezydenta Miasta...,..., nr..., zaświadczenia nr..., że lokal nr... położony przy ul.... jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.

J. H. nie była wyłącznym właścicielem rzeczy, nieruchomości, ruchomości. Mieszkanie w W. przy ul.... stanowiło wspólnotę małżeńską z T. H. w udziale 1/1. Nieruchomość gruntowa w Z. dz. nr... należała wyłącznie do T. H. J. H. nabyła udziały w niej po śmierci T. H. (jednakże dział spadku po T. H. został przeprowadzony po śmierci J. H., o czym Wnioskodawczyni pisała powyżej). Dodatkowo, po jakimś czasie, na długo po śmierci J. H., do mamy Wnioskodawczyni K. zadzwoniła siostra J. H. z R. Poinformowała ją, że chcą uporządkować sprawy spadkowe po rodzicach J. H. Chodziło o dom, w którym mieszkali i którym się opiekowali przez lata. K. F. i J. H. zrzekli się prawa do niego.

Wnioskodawczyni wskazuje, że Jej mama nigdy nie otrzymała żadnych korzyści finansowych związanych z tym zrzeczeniem.

Postępowanie z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn...., przeprowadzone przez Sąd Rejonowy w P. dotyczyło wyłącznie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr..., o powierzchni 0,2743 ha na środku której stał rozpadający się dom letniskowy zbudowany z suporeksu. W opinii biegłego sądowego z dnia 21 marca 2014 r., sporządzonej dla Sądu Rejonowego w P., I Wydział Cywilny, sygn...., można przeczytać, że: "działki nr... i... zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Z. zatwierdzony uchwałą nr. Rady Miejskiej w P. z dnia 4 grudnia 2003 spełniają warunki na których dopuszczona jest zabudowa. Informuję, że przy takiej propozycji podziału istniejący budynek musi ulec wyburzeniu. (MK- wyburzenie nastąpiło dopiero w 2020 r. na wspólny koszt właścicieli obecnych działek... - spadkobiercy K. F., i... - W. H., syna J. H., który otrzymał tą nieruchomość w darze od taty). Rozbieżność w powierzchni KW nr... wynika z określenia z większą dokładnością położenia punktów granicznych".

Postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn.... (prawomocne z dniem 30 czerwca 2016 r.), dotyczyło działu spadku po T. H.

Wnioskodawczyni rozumie, że ponieważ zniesienie współwłasności nieruchomości zlokalizowanej w W. przy ul.... było zakończone wyrokiem prawomocnym w dniu 22 lipca 2009 r. (sygn.... z dnia 9 lutego 2009 r.), a pozostała jedynie do podziału (wg nabytych udziałów w dniu 13 marca 2003 r., odziedziczona na mocy ustawy), nieruchomość gruntowa w Z. - nastąpił dział całego pozostałego majątku. Nieruchomość w Z. stanowiła w przeszłości własność T. H. i nie wchodziła do wspólnego majątku małżeńskiego.

Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr..., o powierzchni 0,2743 ha, na działki nr:..,...,... i..., nastąpił w ramach postępowania zakończonego postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dniem 22 czerwca 2016 r. (prawomocne z dniem 30 czerwca 2016 r.), sygn..... W punkcie IV tego postanowienia Sąd Rejonowy w P. ustalił, "że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia pomiędzy stronami związane z przedmiotami podlegającymi działowi spadku po T. H.".

Wartość rynkowa nabytych przez K. F. składników majątku: nieruchomości w W. przy ul.... oraz nieruchomości gruntowej w Z. stanowiącej działkę nr..., o powierzchni 0,1318 ha i nr..., o powierzchni 0,0034 ha, nie przekraczały nabytego jej udziału w spadku po śmierci T. H. i J. H. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego, Wydział I Cywilny, z dnia 13 marca 2003 r., sygn....., nabyła 1/2 udziału.

W obu przypadkach K. F. otrzymała dopłaty do wyrównania udziału w spadku w wyniku otrzymania mniejszego metrażu o niższym standardzie:

* przy podziale mieszkania położonego w W. przy ul. P. (K. F. otrzymała lokal nr..., na który składały się dwa pokoje. Kuchnia była w korytarzu, a łazienkę stanowił WC z wydzielonego kawałka tego samego korytarza), o powierzchni 43,69 m2. J. H. otrzymał lokal nr... (na który składała się kuchnia z jadalnią, sypialnia, salon, łazienka i oddzielne WC. Dodatkowo otrzymał piwnicę, w której przechowywał swoje rzeczy), o powierzchni 51,69 m2,

* przy podziale nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Z. stanowiącej działkę nr..., o powierzchni 0,2743 ha, na działki nr:..,...,... i..., K. F. otrzymała działki nr... (w skład której wchodzi rów melioracyjny o powierzchni około 104 m2) i nr... o łącznej powierzchni 0,1352 ha. J. H. otrzymał działki nr... i nr... o łącznej powierzchni 0,1391 ha (czyli większą). W wyniku wyrównania działu w wyroku z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn...., Sąd Rejonowy w P. w punkcie III ugody napisał: "wnioskodawca, J. H. zobowiązuje się do dopłaty w ramach wyrównania udziału spadkowego na rzecz K. F. w kwocie 12 000 zł".

Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego w P. z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn...., nastąpiło w dniu 30 czerwca 2016 r.

Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w dniu 2 stycznia 2017 r. K. F. nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej. Został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, Rep. A..., dnia 28 kwietnia 2017 r., w obecności: G. Z. F. (męża K. F.) oraz córek: K. B. F. (Wnioskodawczyni) i M. H. K. Akt ten poświadcza, że spadek po K. F., nabyli z mocy ustawy - mąż G. Z. F.), córka - M. H. K., oraz córka - K. B. F. (Wnioskodawczyni), po 1/3 części spadku każde z nich.

Zaświadczenie z dnia 6 sierpnia 2020 r., znak sprawy:.., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdza, że podatek od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia nie należy się, gdyż zastosowano zwolnienie od podatku. Wskazane osoby od których/po której nastąpiło nabycie: K. F.

W skład nabytego majątku wchodzą następujące składniki:

* lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, o pow. użytkowej 43,69 m2,..., wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, miejsce położenia składnika: ul.... - nabyty udział 1/3,

* nieruchomość o powierzchni gruntu 1352 m2,..., zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 90 m2 miejsce położenia składnika:. Z. ul.... nr... i... udział: 1/3. (Mowa jest tutaj o budynku, który został rozebrany w 2020 r., a był wpisany do deklaracji SD-Z2 w dniu 28 kwietnia 2017 r.- wtedy jeszcze istniał. K. F. nie zdążyła go rozebrać, gdyż chorowała na raka. Zmarła 6 miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Rejonowego w P., I Wydział Cywilny, sygn.... Koszt rozebrania całej posesji odbył się na wspólny koszt wszystkich właścicieli działek nr:..,...,...,... - tak jak to deklarowano podczas działu spadku po T. H. z dnia 22 czerwca 2016 r.).

Odpłatne zbycie udziału 1/3 w nieruchomości stanowiącej działki nr:. i... nie nastąpiło w wyniku wykonywania działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej.

Odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Z. o nr:. i... nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej. W trakcie podpisywania aktu notarialnego siostra Wnioskodawczyni otrzymała informację, że sprzedaż działki następuje przed upływem 5 lat od daty jej uzyskania przez mamę K. F. Jako punkt graniczny notariusz określiła datę 30 czerwca 2016 r., czyli moment uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w P., I Wydział Cywilny, sygn...., z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącego działu spadku po T. H. Pani notariusz nie miała wglądu w inne dokumenty opisane powyżej. W kwietniu 2021 r. siostra Wnioskodawczyni pojechała do Urzędu Skarbowego w P. w sprawie podatku od sprzedaży nieruchomości. Po pobieżnym przejrzeniu dokumentów, urzędnik stwierdziła, że według jej zdania, sprzedaż nieruchomości w Z. nastąpiła po upływie 5 lat, wskazując datę graniczną 13 marca 2003 r., czyli postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla..., Wydział I Cywilny, sygn...., o stwierdzenie nabycia spadku po T. H., J. H. Wyznaczenie dwóch odrębnych punktów granicznych, od których należy liczyć upływ pięciu lat, licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie, skłoniło Wnioskodawczynię do zwrócenia się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej do przyjętego przez Nią stanowiska.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 i w konsekwencji Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego os osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), pięcioletni okres od sprzedaży nieruchomości gruntowej dokonanej w dniu 19 sierpnia 2020 r. należy liczyć od końca roku, po którym nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku przez K. F. po T. H., J. H. z dnia 13 marca 2003 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla..., Wydział I Cywilny, sygn....., i tym samym przychód ze sprzedaży będzie uznany jako przychód ze zbycia majątku niepodlegający opodatkowaniu na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.

Do przyjęcia tego stanowiska dla Wnioskodawczyni istotne były dwa przepisy:

* art. 10 ust. 5 u.p.d.f, który stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę,

* art. 10 ust. 7 u.p.d.o.f., który mówi, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Mama Wnioskodawczyni - K. F. otrzymała udział 1/2 w spadku po T. H. i J. H. dnia 13 marca 2003 r.

Udziały te dotyczyły dwóch nieruchomości (Wnioskodawczyni nie wie nic o innych nieruchomościach, ruchomościach, środkach pieniężnych):

* mieszkania własnościowego w W., przy ul...., o powierzchni 96,08 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla..., X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr..., stanowiącego na zasadach wspólności ustawowej, własność T. H. i J. H. w udziale 1/1 (własność współmałżonków),

* nieruchomości gruntowej w Z., obręb..., nr ewid...., o powierzchni 0,2743 ha, dla której Sąd Rejonowy w P., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr.... Jako właściciel nieruchomości był wpisany T. H.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla..., I Wydział Cywilny, z dnia 9 lutego 2009 r. (uprawomocnione w dniu 22 lipca 2009 r.), sygn...., została zniesienia współwłasność lokalu położonego w W. przy ul...., dla której Sąd Rejonowy dla..., X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr.... Zniesienie współwłasności nie wiązało się z nabyciem dodatkowych udziałów przez K. F. Otrzymała ona lokal nr... - mniejszy o 8 m2 od lokalu przyznanego jej bratu J. H. Dodatkowo lokal ten był w gorszym standardzie (bez kuchni i łazienki). Nie posiadał piwnicy. Dopłata w wysokości 37 870 zł 56 gr wiązała się z wyrównaniem udziałów.

Postanowienie Sądu Rejonowego w P., I Wydział Cywilny, z dnia 22 czerwca 2016 r., uprawomocnione w dniu 30 czerwca 2016 r., sygn...., o dział spadku po T. H. dotyczące podziału nieruchomości gruntowej w Z., obręb..., nr ewid...., o powierzchni 0,2743 ha, dla której Sąd Rejonowy w P., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr..., też nie wiązało się z nabyciem dodatkowych udziałów przez K. F. Działki o numerach... i... posiadały mniejszą powierzchnię o 0,0039 ha od działek J. H. Miały też mniejszą wartość z powodu przechodzącego przez jej całą szerokość (pas około 104 m2) rowu melioracyjnego. Dopłata w kwocie 12 000 zł, otrzymana od J. H., a zasądzona przez Sąd w P., dotyczyła wyrównania jej udziału spadkowego.

Ponieważ postanowienie Sądu Rejonowego w P., I Wydział Cywilny, z dnia 22 czerwca 2016 r., uprawomocnione w dniu 30 czerwca 2016 r., sygn. akt..., o dział spadku po T. H. nie wiązało się z nabyciem dodatkowych udziałów, które K. F. nabyła w dniu 13 marca 2003 r. w postanowieniu Sądu Rejonowego dla..., Wydział I Cywilny, sygn. akt..., Wnioskodawczyni przyjęła, że nie stanowi ono nabycia zgodnie z art. 10 ust. 7 u.p.d.o.f.

Tym samym, pięcioletni okres dla sprzedaży w dniu 19 sierpnia 2020 r. udziału Wnioskodawczyni w nieruchomości gruntowej w Z., obręb..., nr ewid...., o powierzchni 0,1352 ha, dla której Sąd Rejonowy w P., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr..., należy liczyć od końca roku, po którym nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku przez K. F. po T. H., J. H., czyli z dniem 13 marca 2003 r. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla..., Wydział I Cywilny, sygn. akt....

Ponieważ odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w tej nieruchomości przez K. F. w dniu 13 marca 2003 r., Wnioskodawczyni uznaje go jako przychód ze zbycia majątku niepodlegający opodatkowaniu na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

b.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

d. prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Należy wskazać, że ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) dodano m.in. art. 10 ust. 5 i ust. 7, które stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przepis art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Natomiast w myśl powołanego we wniosku art. 10 ust. 7 ww. ustawy, nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że po śmierci mamy zmarłej w dniu 2 stycznia 2017 r., Wnioskodawczyni uzyskała w drodze dziedziczenia ustawowego udział 1/3 części w zabudowanej nieruchomości, o powierzchni 0,1352 ha, stanowiącej działki nr:. i....

Mama Wnioskodawczyni odziedziczyła powyższą nieruchomość na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, sygn. akt..., z dnia 13 marca 2003 r. Zgodnie z ww. postanowieniem:

1. Spadek po T. H. zmarłym dnia 26 grudnia 1992 r., na podstawie ustawy nabyli żona J. H. oraz dzieci J. H. i K. F. (mama Wnioskodawczyni), po 1/3 części każde z nich.

2. Spadek po J. H., zmarłej dnia 26 czerwca 2000 r., na podstawie ustawy nabyły dzieci J. H. i K. F., po 1/2 części każde z nich.

W dniu 22 czerwca 2016 r., na podstawie postanowienia Sądu, sygn. akt..., prawomocnego z dniem 30 czerwca 2016 r., dokonano działu spadku po T. H. pomiędzy J. H. a K. F.

Ustalono, że w skład spadku po T. H. wchodzi: zabudowana nieruchomość stanowiąca działkę nr..., o powierzchni 0,2743 ha, o wartości 500 000 zł, która uległa podziałowi na działki nr:..,...,...,..., zgodnie z mapą do celów sądowych. Ww. nieruchomość stanowiła w przeszłości własność T. H. i nie wchodziła do wspólnego majątku małżeńskiego.

Dokonano działu spadku po T. H. w ten sposób, że:

a.

na wyłączną własność K. F. przyznano nieruchomość stanowiącą działki nr:.., o powierzchni 0, 1318 ha i..., o powierzchni 0,0034 ha,

b.

na wyłączną własność J. H. przyznano nieruchomość stanowiącą działki nr:.., o powierzchni 0,1318 ha i..., o powierzchni 0,0073 ha.

J. H. zobowiązał się do dopłaty w ramach wyrównania udziału spadkowego na rzecz K. F. kwoty 12 000 zł jednorazowo, do dnia 31 grudnia 2016 r. K. F. otrzymała finansowe wyrównanie działu spadkowego z powodu przyznania jej mniejszej powierzchni działki oraz przebiegu przez całą jej szerokość rowu melioracyjnego - co zaniżało wartość działki.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, wskazać należy, że skoro nabycie przez Wnioskodawczynię udziału 1/3 w nieruchomości, stanowiącej działki nr:. i... nastąpiło w drodze spadku po zmarłej mamie, do określenia skutków podatkowych sprzedaży tego udziału zastosowanie ma art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, istotne znaczenie ma data nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę, czyli mamę Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Powyższe oznacza, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Zgodnie z art. 1037 § 1 i § 2 ww. Kodeksu, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Tak więc na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli zatem wartość nieruchomości lub prawa (udziałów w nieruchomości lub prawie) nabytych w wyniku działu jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku - nie następuje nabycie, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości lub prawie nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku (nawet jeżeli działu spadku dokonano bez spłat lub dopłat) w części przekraczającej udział spadkowy stanowi w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabycie nieruchomości lub prawa w tym udziale, który przekracza udział nabyty w spadku. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem. Bezsprzeczne jest, że udziały, jakie otrzymuje spadkobierca powyżej swojego udziału (jeżeli nabywa majątek w dziale spadku o wartości większej od swojego udziału w spadku) były własnością pozostałych spadkobierców. Spadkobierca nie miał do nich żadnych praw aż do momentu działu spadku.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego, przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku działu spadku jest nabyciem tych rzeczy. Jednakże, co wynika z analizy orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku działu spadku, ale tylko wówczas jeśli:

a.

podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub

b.

jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym (rzeczy wspólnej).

Jeżeli spełnione są wymienione wyżej warunki, dział spadku nie może być rozpatrywany w kategoriach nabycia. W takiej sytuacji za datę nabycia nieruchomości uznać należy datę pierwotnego nabycia udziału w nieruchomości. Jeżeli jednak na skutek dokonanego podziału przysługujący danej osobie udział ulega powiększeniu wówczas czynność ta skutkuje nabyciem ponad dotychczas posiadany udział. Podkreślić należy, że w każdej sytuacji, kiedy w wyniku działu spadku jeden z dotychczasowych współwłaścicieli został zobowiązany do spłaty, mamy do czynienia z nieekwiwalentnym podziałem, a po stronie osoby zobowiązanej do spłaty następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez nią udział we współwłasności.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że spadkodawca (mama Wnioskodawczyni) w wyniku działu spadku po T. H. nie otrzymała majątku o większej wartości niż w pierwotnym nabyciu w drodze spadku, o czym świadczy przyznana na jej rzecz dopłata z tytułu wyrównania udziałów.

W związku z powyższym, w opisanym stanie faktycznym, do celów stosowania art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, momentem nabycia udziału w nieruchomości przez spadkodawcę, który ten udział w nieruchomości nabył również w drodze spadku, jest moment nabycia udziału w nieruchomości zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. w chwili śmierci jego spadkodawcy (spadkodawców).

Z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawczynię wynika, że nieruchomość stanowiąca działkę nr..., przed jej podziałem na działki nr:..,...,...,..., stanowiła majątek osobisty T. H., nieobjęty wspólnością majątkową małżeńską. Po śmierci w dniu 26 grudnia 1992 r. T. H. mama Wnioskodawczyni nabyła udział 1/3 w ww. nieruchomości, natomiast po śmierci w dniu 26 czerwca 2000 r. J. H., mama Wnioskodawczyni nabyła udział 1/6 w tej nieruchomości.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po upływie którego nie powstanie u Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udziału 1/3 w nieruchomości, stanowiącej działki nr:. i..., należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości przez spadkodawcę, tj. mamę Wnioskodawczyni, czyli od końca 1992 r. (śmierć T. H.) oraz od końca 2000 r. (śmierć J.H.).

Z kolei, jak wskazano wyżej, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po T. H. i J. H. potwierdza jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia, nie stanowi natomiast momentu nabycia spadku przez spadkobierców.

W konsekwencji, sprzedaż udziału 1/3 w nieruchomości, stanowiącej działki nr:. i... dokonana przez Wnioskodawczynię w dniu 19 sierpnia 2020 r., nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału przez spadkodawcę (mamę Wnioskodawczyni).

Pomimo niewystąpienia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziału 1/3 w nieruchomości, stanowiącej działki nr:. i..., stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ Wnioskodawczyni wskazała nieprawidłową datę nabycia tego udziału.

Tutejszy organ wskazuje ponadto, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania wskazany przez Wnioskodawczynię we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ po śmierci mamy Wnioskodawczyni nie przeprowadzono działu spadku.

Końcowo wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. organ wydający interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Należy wskazać, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla pozostałych spadkobierców.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl