0115-KDST2-2.4011.531.2023.2.MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-2.4011.531.2023.2.MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 grudnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wniosek został uzupełniony w dniach 5 stycznia i 5 lutego 2024 r. (daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Temat: Możliwość opodatkowania w ramach działalności gospodarczej usług na rzecz szpitala (byłego pracodawcy) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W okresie od (...) grudnia 2018 r. do (...) grudnia 2023 r. odbywał Pan szkolenie specjalistyczne w dziedzinie chorób wewnętrznych w szpitalu powiatowym w X, zatrudniony jako młodszy asystent - lekarz rezydent na umowie o pracę. Zaliczył Pan Państwowy Egzamin Specjalistyczny w trakcie specjalizacji. Od (...) stycznia 2024 r. planuje Pan zatrudnić się u byłego pracodawcy w formie kontraktowej jako lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Ma Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą A prowadzoną od (...) stycznia 2023 r. Wszystkie przychody od początku działalności gospodarczej w 2023 r. opodatkował Pan zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 14%.

Ze względu na to, że będzie Pan pracował jako lekarz specjalista, będzie samodzielnie prowadził pacjentów, interpretował wyniki badań, prowadził proces diagnostyczno-leczniczy, wypisywał pacjentów oraz konsultował chorych na innych oddziałach. Natomiast w trakcie szkolenia specjalistycznego pracował Pan pod nadzorem kierownika specjalizacji. Prosi Pan o możliwość opodatkowania w ramach działalności gospodarczej usług na rzecz szpitala (byłego pracodawcy) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osiąganych, biorąc pod uwagę, że wykonywane czynności będą inne niż te na umowie o pracę.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

Oświadcza Pan, że ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

W tym roku (2024) jeszcze nie składał Pan oświadczenia o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Pana przychód w 2023 r. nie przekroczył limitu określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540).

Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania pozostałe wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie płaci Pan podatków w formie karty podatkowej. Nie korzystał Pan, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego. Nie osiągał Pan w całości lub w części przychodów z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Nie wytwarza Pan wyrobów opodatkowane podatkiem akcyzowym. Nie podejmuje Pan wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem;

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez Pana jako lekarza specjalisty chorób wewnętrznych w ramach działalności gospodarczej:

- samodzielnie prowadzi Pan (...) odcinek z pacjentami na oddziale Chorób Wewnętrznych, który polega na (...)

- samodzielnie pełni Pan dyżury na ww. oddziale;

- samodzielnie konsultuje Pan chorych na innych oddziałach szpitala;

- samodzielnie wykonuje Pan próby wysiłkowe, odczytuje zapisy Holterów EKG i ciśnieniowych.

W ramach pracy na oddziale w latach poprzedzających, przy zatrudnieniu na umowie o pracę miał Pan stanowisko młodszego asystenta - lekarza w trakcie specjalizacji, rezydenta. Zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez Pana na Y polegał na sumiennej pracy pod nadzorem Kierownika Specjalizacji przez cały okres szkoleniowy. Do Pana obowiązków wchodziło:

- prowadzenie (...) odcinka z pacjentami, pod nadzorem lekarza specjalisty;

- pełnienie dyżurów na ww. oddziale pod nadzorem lekarza specjalisty.

W zasadzie wszystkie czynności diagnostyczno-lecznicze były nadzorowane przez kierownika specjalizacji.

Usługi, które świadczy Pan w ramach działalności gospodarczej są sklasyfikowane pod symbolem 86.21 według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zakres zadań wykonywanych w ramach działalności na rzecz byłego/obecnego pracodawcy nie odpowiada czynnościom, które wykonywał Pan w ramach stosunku pracy. Główne różnice polegają na: samodzielności wykonywanych czynności (praca bez nadzoru przez lekarza specjalistę), innym charakterze wykonywanych czynności, dodatkowych obowiązkach konsultacji chorych na innych oddziałach, stopniem odpowiedzialności za wykonywane czynności.

Pytanie

Czy może Pan prowadzić opodatkowanie w 2024 r. w ramach działalności gospodarczej usług na rzecz szpitala (byłego pracodawcy) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osiąganych przychodów?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, może prowadzić opodatkowanie w 2024 r. w ramach działalności gospodarczej usług na rzecz szpitala (byłego pracodawcy) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W Pana ocenie, wykonywany zakres czynności w okresie trwania stosunku pracy na stanowisku młodszy asystent - rezydent jest zupełnie inny od tego, który jest wykonywany w ramach współpracy w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą. Podstawowymi aspektami, które potwierdzają powyższe stanowisko są: samodzielność w wykonywanych czynnościach, charakter wykonywanych czynności, stopień odpowiedzialności za wykonywane czynności, źródło finansowania wynagrodzenia.

Podczas zakończonego już zatrudnienia realizował Pan program szkoleniowy w dziedzinie "Choroby wewnętrzne". Natomiast po uzyskaniu tytułu specjalisty w tej dziedzinie wykonuje Pan już pełnowartościowe świadczenia specjalistyczne z dziedziny swojej specjalizacji. Praca lekarza specjalisty i praca lekarza Rezydenta nie jest tożsamą pracą. Lekarz specjalista posiada zdecydowanie szerszą wiedzę specjalistyczną i większe doświadczenie zawodowe niż lekarz Rezydent. Lekarz Rezydent podczas rezydentury uczy się, aby w przyszłości zyskać kwalifikacje lekarza specjalisty (w ramach umowy o pracę na czas określony).

Okres rezydentury i sposób zatrudnienia są regulowane stosownym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i dotyczy zatrudnienia na z góry określonych przez Ministra zasadach i warunkach oraz w z góry określonym celu, tj. kształceniu lekarza Rezydenta przez lekarzy specjalistów. Od momentu ukończenia rezydentury z Chorób wewnętrznych i zaliczeniu Państwowego Egzaminu Specjalistycznego może Pan samodzielnie, tj. bez nadzoru i kontroli innego specjalisty świadczyć usługi medyczne z przedmiotowego zakresu. Ponadto może Pan sam nadzorować teraz i kontrolować pracę innych lekarzy Rezydentów, którzy są w trakcie specjalizacji.

Odpowiedzialność zawodowa lekarza specjalisty kształtuje się zupełnie inaczej niż lekarza Rezydenta. Lekarz specjalista samodzielnie wykonuje specjalistyczne świadczenia zdrowotne i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Natomiast lekarz Rezydent świadczy pracę pod kierownictwem lekarza posiadającego specjalizację. Czynności wykonywane przez Rezydenta są nadzorowane przez lekarza specjalistę. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, lekarz Rezydent nie może podejmować samodzielnych decyzji i jest zobowiązany pracować pod kierunkiem lekarza specjalisty. Lekarz specjalista ma natomiast prawo do dokonywania samodzielnych ocen sytuacji i podejmowania decyzji odnośnie leczenia pacjenta.

Należy też podkreślić, że lekarz Rezydent dopiero uczy się prawidłowo stawiać diagnozy, planować sposób leczenia pacjenta i przewidywać dalsze sytuacje w leczeniu.

Od momentu uzyskania stosownych kwalifikacji ponosi Pan pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności z zakresu Chorób wewnętrznych. Ponadto jest Pan w stanie odpowiadać również za wykonywane czynności przez innych lekarzy - Rezydentów.

Wynagrodzenie za okres Rezydentury, tj. za okres kształcenia przyszłego lekarza specjalisty finansowane jest ze środków budżetu państwa. Natomiast wynagrodzenie za wyświadczone przez lekarza specjalistę usługi w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej finansowane jest ze środków szpitala.

Stanowisko dotyczące rodzaju i zakresu pracy świadczonej przez lekarza Rezydenta i lekarza specjalistę zostało potwierdzone w wyroku z 23 lutego 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wyrok ten został podtrzymany przez Sąd Okręgowy 22 czerwca 2010 r. oraz potwierdzony w treści uzasadnienia Wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2011 r. (sygn. akt I PK 231/10). Kolejnym wyrokiem potwierdzającym odmienności charakteru wykonywanych czynności jest wyrok z 8 lutego 2018 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt III AUa 1468/17).

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje potwierdzające, że praca lekarza specjalisty i lekarza Rezydenta nie jest taka sama (decyzja ZUS z Gdańska z 9 maja 2014 r. numer D1/100000/43/237/2014 oraz z 7 stycznia 2015 r. numer DI/100000/43/1302/2014).

Reasumując, zatrudnienie, które miało miejsce od (...) grudnia 2018 r. do (...) grudnia 2023 r., tj. rezydentura, było procesem kształcenia w celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Podczas zatrudnienia jako młodszy asystent - rezydent wykonywał Pan czynności pod nadzorem lekarza specjalisty, który to ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane świadczenia.

Odpowiedzialności tej nie ponosił uczący się dopiero pracownik Młodszy asystent - rezydent. Ponadto wynagrodzenie Rezydenta finansowane jest z budżetu państwa. W ramach współpracy na podstawie działalności gospodarczej A wykonuje Pan pełnoprawne świadczenia specjalistyczne z zakresu chorób wewnętrznych, z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność. Natomiast wynagrodzenie za świadczone usługi finansowane jest ze środków Samodzielne Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w X.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, z późn. zm.)

ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.):

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie

określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że od (...) grudnia 2018 r. do (...) grudnia 2023 r. pracował Pan w ramach rezydentury (jako lekarz w trakcie specjalizacji) na podstawie umowy o pracę. Od (...) stycznia 2024 r. planuje Pan zatrudnić się u byłego pracodawcy w formie kontraktowej jako lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Ma Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą A prowadzoną od (...) stycznia 2023 r. Ze względu na to, że będzie Pan pracował jako lekarz specjalista, będzie samodzielnie prowadził pacjentów, interpretował wyniki badań, prowadził proces diagnostyczno-leczniczy, wypisywał pacjentów oraz konsultował chorych na innych oddziałach. Natomiast podczas zatrudnienia jako młodszy asystent - rezydent wykonywał Pan czynności pod nadzorem lekarza specjalisty, który to ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane świadczenia.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro, jak wynika z treści wniosku, świadczone przez Pana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz szpitala nie będą tożsame z czynnościami, które wykonywał Pan w tym szpitalu w trakcie odbywanej rezydentury oraz w ustawowym terminie złoży Pan stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, a prowadzona działalność gospodarcza nie podlega wyłączeniu z ryczałtu ewidencjonowanego na podstawie art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to uzyskiwanie przychodów z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych jako lekarz specjalista dla ww. szpitala nie wyłączy możliwości opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W efekcie powyższego Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

* Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

* Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

* Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tym samym niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie możliwości opodatkowania osiąganych przez Pana przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie oceniono w niej natomiast stanowiska wykraczającego poza zakres postawionego pytania, tj. czy czynności, które Pan wykonuje/wykonywał na rzecz pracodawcy odpowiadają czynnościom wykonywanym przez Pana ramach działalności gospodarczej. Powyższe przyjęto bowiem - za wskazanym przez Pana opisem dokonanym we wniosku - jako tło faktyczne sprawy, tj. opisem zdarzenia przyszłego, który stanowi podstawę dla rozstrzygnięcia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl