Nowość 0115-KDST2-2.4011.156.2024.2.BM - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-2.4011.156.2024.2.BM IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Uzupełniła go Pani w odpowiedzi na wezwanie 23 kwietnia 2024 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni jest polską rezydentką podatkową i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Od (...) 2024 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A, której dochody są opodatkowane z wykorzystaniem podatku liniowego. Księgowość prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach ww. działalności Wnioskodawczyni zajmuje się między innymi wykonywaniem prac programistycznych zleconych przez zleceniodawcę na podstawie zawartej z nim umowy i z uwzględnieniem przedstawionych przez niego warunków (...).

Podejmowane prace wykorzystują w pełni autorskie pomysły Wnioskodawczyni, wykorzystujące m.in. (...).

Drugim projektem, który jest wykonywany w ramach działalności (...).

Powstałe z wykorzystaniem ww. rozwiązań oprogramowanie ma charakter całkowicie nowego, bądź znacznie ulepszonego w stosunku do obecnie istniejących i dostępnych na rynku rozwiązań. Tworzone oprogramowanie pozwala m.in. na znaczne zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez zleceniodawcę oraz zwiększenie efektywności jego działania, np. poprzez (...). W ten sposób firma może zatrudniać (...). Jest to (...).

W drugim przypadku (...). Jest to (...).

Podejmowane przez Wnioskodawczynię działania mają więc charakter twórczy i innowacyjny, łączą i wykorzystują one dostępne zasoby wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych do tworzenia zupełnie nowych elementów oprogramowania mogącego sprostać wymogom rynku, klientów oraz postępowi technologicznemu.

Na podejmowane w ramach prowadzonej działalności działania (prace rozwojowe) składa się m.in. zbadanie i zrozumienie zapotrzebowania zleceniodawcy, ustalenie kryteriów i wymagań, które powinien spełniać tworzony program komputerowy, wybór stosowanej technologii, pisanie oraz testowanie stworzonego kodu źródłowego oraz dalszy rozwój i modyfikacja oprogramowania zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

Wynikiem tych prac jest gotowy produkt w postaci innowacyjnego oprogramowania podlegającego ochronie prawnej, odpowiadającego potrzebom zleceniodawcy, odznaczającego się rzeczywiście oryginalnym charakterem i będącego twórczą realizacją zlecenia przedstawionego przez zleceniodawcę.

Prowadzone prace nie mają więc w żadnym razie charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów. Projekty polegające na tworzeniu i rozwoju oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności wymagających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, co charakteryzuje Wnioskodawczynię, która ma 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku i ukończone studia na kierunku (...).

Opisywane prace prowadzone są w sposób ciągły i systematyczny, z każdorazowym uwzględnieniem zapotrzebowania oraz stawianych celów.

Wnioskodawczyni na podstawie zawartej z kontrahentem pisemnej umowy przenosi na niego za wynagrodzeniem prawa do wytworzonego oprogramowania, co umożliwia kontrahentowi wykorzystanie tworzonego oprogramowania. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do programu komputerowego każdorazowo (zarówno w przypadku jego tworzenia, jak i rozwijania/ulepszania) następuje zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zawarta przez Wnioskodawczynię umowa z kontrahentem nie przewiduje odrębnego wynagrodzenia za przeniesienie na zleceniodawcę praw autorskich do oprogramowania. W ramach ustalonego wynagrodzenia zawiera się jednak wynagrodzenie za osiągnięcie określonego rezultatu w postaci stworzenia oprogramowania i przeniesienia na rzecz zleceniodawcy autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania.

Wnioskodawczyni w ramach realizacji ww. umowy osiąga także dochód niepodlegający opodatkowaniu z wykorzystaniem metody preferencyjnej. Ta część dochodu jest przez Wnioskodawczynię jednoznacznie wyodrębniana na wystawianej fakturze i obejmuje np. wynagrodzenie za odbywanie spotkań z klientami, czy też przeprowadzanie konsultacji niezwiązanych z tworzeniem/rozwijaniem programów komputerowych. Będzie on opodatkowany z wykorzystaniem podatku liniowego. Sposób opodatkowania tych dochodów nie jest jednak przedmiotem niniejszego wniosku.

Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) osiąganego od początku prowadzenia działalności gospodarczej ((...) 2024 r.).

Wykonywanie usług nie odbywa się pod nadzorem zleceniodawcy, ani też we wskazanym przez niego miejscu/czasie. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko gospodarcze oraz odpowiedzialność związane z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawczyni prowadzi na bieżąco ewidencję spełniającą wymogi art. 30cb ustawy o PIT, co m.in zapewnia możliwość ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz pozwala na wyodrębnienie kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Wnioskodawczyni nie wyklucza podjęcia w przyszłości współpracy z nowymi zleceniodawcami. Rodzaj i funkcjonalności tworzonego oprogramowania mogą być zróżnicowane, jednak opisany we wniosku charakter działalności pozostanie niezmienny.

Uzupełnienie wniosku

Obecnie podejmowane prace obejmują rozwijanie funkcjonalności i wytwarzanie (...) oraz projektu związanego ze stworzeniem (...).

Przejawem twórczego charakteru prowadzonych prac jest wytworzenie w ich ramach autorskiego, nowatorskiego kodu źródłowego, analiz i projektów. Prowadzona działalność skutkuje więc możliwością zaoferowania na rynku nowego produktu, o niedostępnych dotychczas cechach.

Wykonywane w jej ramach prace nie są więc projektami powtarzalnymi - każdy z prowadzonych projektów wymaga indywidualnego podejścia, tj. w szczególności odpowiedniego zasobu wiedzy i znajomości technologii.

Przedmiotem prowadzonych prac jest m.in. (...).

Do prowadzenia prac wykorzystywane są m.in. (...). Pozwalają one m.in. na stworzenie (...).

Oryginalność produktów związana jest m.in. z dostosowaniem ich do konkretnych potrzeb, czego przejawem są m.in. (...). W przypadku samoobsługowej recepcji oryginalność tworzonego produktu wynika m.in. z braku obecności na rynku rozwiązania o takich cechach pozwalającego na całkowitą samoobsługowość. Oryginalność wynika więc m.in. z faktu zastosowania oryginalnych, nowatorskich rozwiązań programistycznych odpowiadających potrzebom klientów. Co także istotne, oryginalność związana jest także z posiadaną przez Wnioskodawczynię swobodą tworzenia i kreatywności.

Tworzone produkty odpowiadają m.in. na bieżące zapotrzebowanie klientów. Jedną z cech tego zapotrzebowania jest jego ciągła zmienność, przez co tworzone są nie tylko całkowicie od siebie niezależne, ale także za każdym razem inne. Nie istnieje więc w żadnym stopniu element powtarzalności podejmowanych działań.

Działalność prowadzona jest w sposób uporządkowany, na podstawie harmonogramów prowadzonych prac ustalanych na bieżąco w toku realizacji projektów. Specyfika prowadzonych projektów może skutkować koniecznością ich zmiany (może to dotyczyć m.in. zakończenia poszczególnych etapów prac), które są dostosowywane do aktualnych wymagań klientów. Systematyczność polega na prowadzeniu prac w metodyczny, określony sposób i w zakresie wymaganym przez specyfikę tworzenia programu komputerowego. Należy do nich m.in. zbadanie i zrozumienie zapotrzebowania zleceniodawcy, ustalenie kryteriów i wymagań które powinien spełniać tworzony program komputerowy, wybór stosowanej technologii, pisanie oraz testowanie stworzonego kodu źródłowego oraz dalszy rozwój i modyfikacja oprogramowania zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy. Działania w tym zakresie stanowią podstawowy przedmiot działalności zawodowej Wnioskodawczyni.

Przyjęte przy prowadzeniu projektów cele obejmują m.in. stworzenie produktu umożliwiającego (...) czy też (...). Finansowanie działalności następuje ze środków własnych oraz uzyskanych w ramach prowadzonej działalności.

Podejmowanie działań w ramach opisanych we wniosku projektów następuje w ramach działalności własnej Wnioskodawczyni.

Przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych projektów Wnioskodawczyni dysponuje wiedzą własną uzyskaną w ramach skończonych studiów na kierunku informatycznym oraz pięciu lat doświadczenia przy realizacji podobnych projektów. Dysponuje również wiedzą na temat zapotrzebowania klienta oraz uzgodnionymi z nim warunkami brzegowymi, w ramach których realizowany jest projekt.

W ramach działalności wykorzystywana jest wiedza zdobyta na studiach oraz podczas realizacji podobnych projektów w przeszłości. Do prowadzenia prac wykorzystywane są m.in. (...). Pozwalają one m.in. na stworzenie (...).

W ramach swojej działalności Wnioskodawczyni oferuje m.in. usługi tworzenia i ulepszania oprogramowania komputerowego. Oprogramowanie (...). Zaplanowane przedsięwzięcia są realizowane na bieżąco, m.in. poprzez tworzenie (...). Przy realizacji opisanych projektów powstają (...).

Efektami prac Wnioskodawczyni są zawsze programy komputerowe, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i do których Wnioskodawczyni przysługują majątkowe prawa autorskie.

Efekty pracy Wnioskodawczyni zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej, nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny oraz nie są jedynie "techniczną", a "twórczą" realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez klientów.

Odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni prowadzi od (...) 2024 r. Jest ona prowadzona w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe ustalenie kwalifikowanego dochodu w celu złożenia stosownego zeznania podatkowego, w przewidzianym dla tej czynności terminie

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wytworzonych programów komputerowych jest ustalane przez Wnioskodawczynię w drodze negocjacji z kontrahentami i jest jednoznacznie wskazywane/wyodrębniane na wystawianych fakturach.

Sposób przenoszenia na Kontrahenta praw do "oprogramowań" każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy.

Pani pytania

1. Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym działalność Wnioskodawczyni polegająca na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania na rzecz zleceniodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

2. Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z tytułu tworzenia i rozwijania oprogramowania (oraz przenoszenia autorskich praw do tworzonych/ulepszanych programów komputerowych) stanowi kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (obliczony jako iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus) opodatkowany zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT (z wykorzystaniem stawki 5%)?

Pani stanowisko w sprawie

W opinii Wnioskodawczyni, jej działalność polegająca na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania na rzecz zleceniodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię stanowi kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (obliczony jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus) opodatkowany zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT (z wykorzystaniem stawki 5%).

Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe są zaś działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności wykonuje w sposób ciągły i systematyczny prace oparte o warunki wskazane przez zleceniodawcę. Prowadzą one bez wątpienia do powstania innowacyjnych rozwiązań odpowiadającym zapotrzebowaniu zleceniodawcy.

Wykonywane prace nie mają charakteru prac rutynowych, a powstałe w ich toku zadania i problemy wymagają zawsze indywidualnego podejścia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi do IP BOX (pkt 80), program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Zarówno w przypadku tworzenia, jak i rozwijania oprogramowania efekty pracy Wnioskodawczyni są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przeniesienie praw autorskich następuje odpłatnie, na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usług i na wskazanych w nich polach eksploatacji.

Autorskie prawo do programu komputerowego, wytwarzanego samodzielnie przez Wnioskodawczynię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonywane przez Wnioskodawczynię odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego stanowi więc dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym Wnioskodawczyni w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym może na podstawie art. 30ca ust. 1 ww. ustawy stosować stawkę opodatkowania 5% do kwalifikowanego dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się Pani między innymi wykonywaniem prac programistycznych zleconych przez zleceniodawcę na podstawie zawartej z nim umowy i z uwzględnieniem przedstawionych przez niego warunków brzegowych.

Obecnie podejmowane przez Panią prace obejmują rozwijanie funkcjonalności i wytwarzanie (...) oraz projektu związanego ze stworzeniem (...).

Na wstępie trzeba podkreślić, że z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów/usług. Wobec powyższego ocena czy prowadzone przez Panią prace programistyczne stanowią działalność badawczo-rozwojową dokonana zostanie w kontekście wskazanych przez Panią efektów tych prac (programów opisanych we wniosku).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

We wniosku wskazała Pani, że prowadzone przez nią prace nie mają więc w żadnym razie charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów. Projekty polegające na tworzeniu i rozwoju oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności wymagających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Powstałe oprogramowanie ma charakter całkowicie nowego, bądź znacznie ulepszonego w stosunku do obecnie istniejących i dostępnych na rynku rozwiązań. Tworzone oprogramowanie pozwala m.in. na znaczne zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez zleceniodawcę oraz zwiększenie efektywności jego działania.

Podejmowane przez Panią działania łączą i wykorzystują dostępne zasoby wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych do tworzenia zupełnie nowych elementów oprogramowania mogącego sprostać wymogom rynku, klientów oraz postępowi technologicznemu.

Efekty Pani pracy zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej, nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny oraz nie są jedynie "techniczną", a "twórczą" realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez klientów.

Zatem prowadzona przez Panią działalność w zakresie tworzenia wymienionych programów komputerowych ma twórczy charakter.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Wskazała Pani, że opisywane prace prowadzone są w sposób ciągły i systematyczny, z każdorazowym uwzględnieniem zapotrzebowania oraz stawianych celów.

Wskazała Pani również, że działalność prowadzona jest w sposób uporządkowany, na podstawie harmonogramów prowadzonych prac ustalanych na bieżąco w toku realizacji projektów. Specyfika prowadzonych projektów może skutkować koniecznością ich zmiany (może to dotyczyć m.in. zakończenia poszczególnych etapów prac), które są dostosowywane do aktualnych wymagań klientów.

Systematyczność polega na prowadzeniu prac w metodyczny, określony sposób i w zakresie wymaganym przez specyfikę tworzenia programu komputerowego. Należy do nich m.in. zbadanie i zrozumienie zapotrzebowania zleceniodawcy, ustalenie kryteriów i wymagań które powinien spełniać tworzony program komputerowy, wybór stosowanej technologii, pisanie oraz testowanie stworzonego kodu źródłowego oraz dalszy rozwój i modyfikacja oprogramowania zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

Zatem kolejne kryterium definicji działalności badawczo-rozwojowej w odniesieniu do wskazanych przez Panią prac jest spełnione.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu.

Z opisu sprawy wynika, że przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych projektów dysponuje Pani wiedzą własną uzyskaną w ramach skończonych studiów na kierunku informatycznym oraz pięciu lat doświadczenia przy realizacji podobnych projektów. Dysponuje również wiedzą na temat zapotrzebowania klienta oraz uzgodnionymi z nim warunkami brzegowymi, w ramach których realizowany jest projekt.

W ramach działalności wykorzystywana jest wiedza zdobyta na studiach oraz podczas realizacji podobnych projektów w przeszłości. Do prowadzenia prac wykorzystywane są m.in. (...). Pozwalają one m.in. na stworzenie (...).

Wynikiem tych prac jest gotowy produkt w postaci innowacyjnego oprogramowania podlegającego ochronie prawnej, odpowiadającego potrzebom zleceniodawcy, odznaczającego się oryginalnym charakterem i będącego twórczą realizacją zlecenia przedstawionego przez zleceniodawcę.

Zatem powyższe pozwala uznać, że wykorzystuje Pani istniejące zasoby wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest również zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.:

- badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz

- prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności - przy czym użyty przez ustawodawcę spójnik "i" wskazuje, że aby uznać działania za prace rozwojowe konieczne jest zaistnienie wszystkich tych czynności, tj.:

* nabycia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* łączenia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* kształtowania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy - w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin. Prace te obejmują kolejno:

* nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

* łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzy wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badan rozwojowych;

* kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

* wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

* planowaniu produkcji oraz

* projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług - od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres.

Jednocześnie ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas) będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Jak wskazuje Pani we wniosku, podejmowane przez Panią działania mają charakter twórczy i innowacyjny, łączą i wykorzystują one dostępne zasoby wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych do tworzenia zupełnie nowych elementów oprogramowania mogącego sprostać wymogom rynku, klientów oraz postępowi technologicznemu.

Na podejmowane w ramach prowadzonej działalności działania (prace rozwojowe) składa się m.in. zbadanie i zrozumienie zapotrzebowania zleceniodawcy, ustalenie kryteriów i wymagań które powinien spełniać tworzony program komputerowy, wybór stosowanej technologii, pisanie oraz testowanie stworzonego kodu źródłowego oraz dalszy rozwój i modyfikacja oprogramowania zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy. Prowadzone prace nie mają w żadnym razie charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów.

Zatem powyższe pozwala uznać, że opisana działalność w zakresie tworzenia wymienionych programów spełnia warunki do uznania jej za prace rozwojowe.

Jak wcześniej wskazano, wytwarzanie, rozwijanie przez Panią oprogramowania ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystywania wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy, Pani działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez Panią, ani też całość prowadzonej przez Panią działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu - takich jak te, które zostały wymienione we wniosku i w warunkach działalności opisanych we wniosku i jego uzupełnieniu.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8)

autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Zatem, podatnik, który osiągnął w ciągu roku dochód z kwalifikowanego IP i decyduje, że wobec tego dochodu będzie stosował 5% stawkę podatku, jest zobowiązany do wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ten dochód został osiągnięty. Podatnik ma prawo stosować 5% stawkę podatkową do kwalifikowanego dochodu z tego konkretnego kwalifikowanego IP w okresie, w którym kwalifikowane IP posiada ochronę prawną.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Jak wcześniej rozstrzygnięto, tworzenie przez Panią programów komputerowych ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicję wskazaną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z treści wniosku, efektami Pani prac zawsze są programy komputerowe, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i do których przysługują Pani majątkowe prawa autorskie.

Na podstawie zawartej z kontrahentem pisemnej umowy przenosi Pani na niego za wynagrodzeniem prawa do wytworzonego oprogramowania, co umożliwia kontrahentowi wykorzystanie tworzonego oprogramowania. Sposób przenoszenia na Kontrahenta praw do oprogramowania każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy.

Ponadto z treści wniosku wynika, że prowadzi Pani na bieżąco ewidencję spełniającą wymogi art. 30cb ustawy o PIT, co m.in zapewnia możliwość ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz pozwala na wyodrębnienie kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ewidencja taka prowadzona jest od (...) 2024 r., w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe ustalenie kwalifikowanego dochodu w celu złożenia stosownego zeznania podatkowego, w przewidzianym dla tej czynności terminie

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane, jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm. dalej: "ustawa o PAIPP").

Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o PAIPP:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Mając powyższe na uwadze, autorskie prawo do programu komputerowego (Oprogramowanie), wytwarzane przez Panią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych na kontrahenta mieszczą się w kategorii przychodów ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które są podstawą do ustalenia dochodu z kwalifikowanego IP (art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy).

Tym samym, na podstawie art. 30ca ust. 1 ww. ustawy, może Pani zastosować stawkę opodatkowania 5% do kwalifikowanego dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej za rok 2024 r., przy założeniu, że opisane okoliczności faktyczne sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie ulegną zmianie.

Należy podkreślić, że wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

- wskaźnika Nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.); (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo * w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl