0115-KDST2-1.450.4.2019.1.JF - WIS TOWAR – ryż arborio - CN 10 - 5%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 lutego 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-1.450.4.2019.1.JF WIS TOWAR – ryż arborio - CN 10 - 5%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 26 listopada 2019 r. (data wpływu 4 grudnia 2019 r.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową:

Przedmiot wniosku: towar - (...) ryż arborio 500 g

Opis: Ryż arborio 500 g, skład: ryż, czas przygotowania (...)

Rozstrzygnięcie: CN 10

Stawka VAT: 5%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2019 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...) ryż arborio 500 g" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

(...) ryż arborio 500 g. Skład: ryż.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjac h wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Artykuł 4 ww. rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej stanowi, że Nomenklatura scalona, wraz ze stawkami celnymi i innymi stosownymi opłatami oraz środki taryfowe zawarte w Taric lub innych uzgodnieniach wspólnotowych stanowią Wspólną Taryfę Celną.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawny ch klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 10 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Zboża". Natomiast Noty wyjaśniające do HS do działu 10 wskazują - "Niniejszy dział obejmuje tylko ziarna zbóż, nawet znajdujące się w snopach lub kłosach. Ziarno uzyskane ze zbóż koszonych przed dojrzeniem pozostające w łuskach klasyfikowane jest jak zwykłe zboże. Świeże zboża (inne niż kukurydza cukrowa objęta działem 7.), nawet odpowiednie do wykorzystania jako warzywa, są klasyfikowane do niniejszego działu. Ryż klasyfikow any jest do pozycji 1006, nawet gdy został wyłuskany, wybielony, wypolerowany, wyglazurowany, sparzony lub połamany, pod warunkiem że nie został poddany innej obróbce. Pozostałe rodzaje ziarna po wyłuskaniu lub poddaniu innej obróbce, jak na przykład opisane w pozycji 1104 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające), wyłączone są z niniejszego działu."

Zgodnie z uwagą 1B) do działu 10 "Niniejszy dział nie obejmuje ziarna, które było łuskane lub poddane jakimkolwiek innym obróbkom. Jednakże ryż łuskany, bielony, polerowany, glazurowany, parzony lub łamany jest zaklasyfikowany do pozycji 1006".

Pozycja 1006 obejmuje "Ryż". Z Not wyjaśniających do HS do pozycji 1006 wynika, że: "Odmiany ryżu, które zostały poddane obróbkom istotnie zmieniającym strukturę ziarna są wyłączone z niniejszej pozycji. Ryż poddany wstępnej obróbce termicznej, składający się z poddanych obróbce ziaren ryżu, całkowicie lub częściowo, a następnie odwodnionych, objęty jest pozycją 1904. Ryż częściowo poddany wstępnej obróbce termicznej wymaga przygotowywania do spożycia od 5 do 12 minut, podczas gdy ryż całkowicie poddany wstępnej obróbce termicznej wymaga tylko namoczenia w wodzie i zagotowania przed spożyciem. Ryż "dmuchany", uzyskiwany w procesie pęcznienia i gotowy do spożycia, także klasyfikowany jest do pozycji 1904."

Uwzględniając powyższe oraz to, że ryż będący przedmiotem wniosku należy gotować 15-18 minut, spełnia on kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 10. Klasyfikacja towaru do tego działu jest zgodna z ww. postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku VAT

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w poz. 7 wskazano CN 10 "Zboża".

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar " (...) ryż arborio 500 g" klasyfikowany jest do działu 10 Nomenklatury scalonej (CN), jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 7 załącznika nr 10 do ww. ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 43-81 i art. 113 ustawy albo w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ustawy (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania albo zastosowania zwolnienia od podatku Wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu 31 marca 2020 r. (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.).

Niniejsza WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl