0115-KDST2-1.450.1138.2020.2.MR - WIS TOWAR - pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - 8%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-1.450.1138.2020.2.MR WIS TOWAR - pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 2 grudnia 2020 r. (data wpływu 8 grudnia 2020 r.), uzupełnionego w dniach 10 lutego oraz 16 marca 2021 r. (daty wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaj e niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - (...)

Opis towaru: wyrób w formie brykietu mającego kształt (...) - mieszanka paszowa mineralna do karmienia bydła, koni, owiec, kóz, (...)

Rozstrzygnięcie: pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - bez względu na CN

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2020 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony dniach 10 lutego oraz 16 marca 2021 r., w zakresie sklasyfikowania towaru (...) według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Klasyfikowany wyrób: Lizawka (...) jest mieszanką mineralną (dalej: "Klasyfikowany wyrób").

Wyrób ma postać: brykietu mającego kształt (...).

Mieszanka paszowa mineralna do karmienia bydła, kóz, koni, owiec, (...).

(...)

Wyrób składowany jest na (...).

Nazwa handlowa: (...).

Wartości gwarantowane składu wyrobu to: (...).

Skład Klasyfikowanego wyrobu ze wskazaniem zawartości do 100% to:

(...).

Materiały paszowe wchodzące w skład Klasyfikowanego wyrobu spełniają wymagania dla materiałów paszowych określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (dalej: "Rozporządzenie").

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, ze (...) został wymieniony w części C Rozporządzenia pod numerem (...).

Spółka wskazała, że zawarte w składzie Produktu dodatki paszowe zostały dopuszczone do obrotu na podstawie poniższych przepisów, tj.: (...).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Załącznik nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, dalej: "Ustawa o VAT"), stanowiący wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie 8%), w pozycji 10 wskazuje, iż stawką w tej wysokości mogą zostać objęte: "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych" - bez względu na kod CN.

Oznacza to, że aby uznać dany wyrób za mogący skorzystać ze stawki podatku w tej właśnie wysokości (8%), wyrób musi stanowić:

* nawóz zwykle przeznaczony do wykorzystania w produkcji rolnej, lub

* środek ochrony roślin zwykle przeznaczony do wykorzystania w produkcji rolnej, lub

* paszę dla zwierząt gospodarskich i domowych, lub

* karmę dla zwierząt gospodarskich i domowych.

Nie jest istotna jego klasyfikacja do określonego kodu CN. W stosunku do pozycji 10 zrezygnowano z identyfikacji przy użyciu klasyfikacji CN, określając warunki stosowania preferencyjnej stawki w sposób opisowy.

Klasyfikowany wyrób jest stosowany do karmienia zwierząt gospodarskich i jest mieszanką paszową.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "pasza", "materiał paszowy" lub "mieszanka paszowa", aby więc określić, czy wyrób stanowi paszę, materiał paszowy lub mieszankę paszową należy sięgnąć do Ustawy o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269, dalej: "Ustawa o paszach").

Zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy o paszach, paszą jest pasza w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U.UE.L . 2002.31.1 z 2002.02.01, dalej: "Rozporządzenie 178/2002").

Rozporządzenie 178/2002 w art. 3 ust. 4 brzmi: "pasza" (lub "materiały paszowe") oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt.

Ustawa o paszach wprowadza jednakże - obok kategorii "pasz" - osobną kategorię "materiałów paszowych", do których należy Klasyfikowany wyrób. Zgodnie z art. 4 pkt 5 Ustawy o paszach materiałem paszowym jest materiał paszowy w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. U.UE.L . z 2009 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm., dalej: "Rozporządzenie 767/2009"). Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia 767/2009 materiałami paszowymi są:

* produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego,

oraz * substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach.

Natomiast "mieszanka paszowa" zgodnie z art. 4 pkt 6 Ustawy o paszach oznacza mieszankę paszową w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. h Rozporządzenia 767/2009, tj. mieszaninę złożoną z co najmniej dwóch materiałów paszowych, zawierającą dodatki paszowe lub ich niezawierająca, przeznaczoną do doustnego karmienia zwierząt, w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub uzupełniających.

Klasyfikowany wyrób stanowi mieszankę paszową złożoną z materiałów paszowych.

Za uznaniem Klasyfikowanego wyrobu za mieszankę paszową przemawia umieszczenie jego składników w załączniku do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz. U.UE.L . z 2013 r. Nr 29, str. 1 z późn. zm.) - w części C tego załącznika zawarty został wykaz materiałów paszowych, w którym wskazano w pozycji (...).

Powyższe składniki są głównymi składnikami klasyfikowanego wyrobu i stanowią (...) składu tego wyrobu.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe oznacza, że Klasyfikowany wyrób bezspornie stanowi mieszankę paszową złożoną z materiałów paszowych. Klasyfikacja jako mieszanka paszowa złożona z materiałów paszowych natomiast przesądza za uznaniem Klasyfikowanego wyrobu za paszę.

Za paszę - dla celów stosowania przepisów o VAT - uznaje się także materiały paszowe i dodatki, co potwierdził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski w nawiązaniu do interpelacji posła Krzysztofa Paszyka oraz potwierdza komunikat Ministerstwa Finansów (interpelacja nr 9046, pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jana Sarnowskiego z dnia 25 września 2020 r. - nr PT1.054.30.2020.695; Komunikat na stronie internetowej Ministerstwa Finansów "Stawki VAT dot. pasz dla zw ierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb" z 29 września 2020 r.).

W tym miejscu Wnioskodawca, jako argument przemawiający za tym, że lizawki należy uznać za paszę, przytoczył Rozporządzenie 767/2009, w którym wskazano:

* w punkcie 13. zdanie 2. preambuły: "Jednak pasze o wysokiej koncentracji, takie jak lizawki zawierające minerały, mogą być wykorzystywane do bezpośredniego karmienia (...)";

* w art. 23 ust. 2, zezwala na wprowadzanie na rynek luzem lub w niezabezpieczonych opakowaniach pasz takich jak bloki lub lizawki.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe niewątpliwie świadczy, iż zgodnie z Rozporządzeniem 767/2009 lizawka stanowi formę paszy.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, samo przeznaczenie Klasyfikowanego wyrobu jako mieszanki materiałów paszowych oznacza, iż wyrób jest paszą w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, a w konsekwencji oznacza, iż sprzedaż wyrobów będących przedmiotem wniosku może odbywać się z zastosowaniem preferencyjnej, ośmioprocentowej stawki podatku od towarów i usług.

Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawca wskazał również, iż na gruncie nieobowiązującego już załącznika nr 3 do Ustawy o VAT, z obniżonej stawki mogły skorzystać "Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich". W obecnym brzmieniu tego załącznika, Ustawodawca zdecydował się zrezygnować z określenia "gotowe", wskazując jedynie "pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych". Konstrukcja taka jednoznacznie wskazuje, że intencją Ustawodawcy było objęcie wszystkich wyrobów, które mieszczą się w zak resie pojęciowym terminu "pasza", w tym - "materiały paszowe" - obniżoną stawką podatku VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, iż Klasyfikowany wyrób jest przeznaczony do wykorzystania jako mieszanka paszowa - niemniej jednak, Klasyfikowany wyrób może mieć również inne zastosowania.

Wnioskodawca wskazuje, że nie jest w stanie kontrolować wykorzystania wyrobu przez nabywców - nie powinno to jednak wpłynąć na klasyfikację wyrobu jako paszę i możliwość zastosowania obniżonej, 8% stawki podatku od towarów i usług.

Za przyjęciem takiego rozumienia przemawia fakt, iż Ustawodawca nie zdecydował się przenieść na grunt obecnie obowiązującej Ustawy o VAT rozwiązania zawartego w Rozporządzeniu ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunki stosowania stawek obniżonych (w brzmieniu sprzed 1 lipca 2020 r.), tj. systemu oświadczeń, w których nabywca obowiązany był pisemnie oświadczyć, iż spełnia odpowiednie warunki podmiotowe oraz że przeznaczy nabyty surowiec do odpow iedniego zastosowania (w omawianym wypadku - jako pasze).

Dodatkowo, przywołane wyżej pismo Podsekretarza Stanu oraz Komunikat Ministerstwa Finansów, stwierdzają, iż aby dany towar z kategorii pożywienia dla zwierząt mógł być objęty stawką 8%, musi spełniać: definicję paszy, materiałów paszowych lub dodatków paszowych w rozumieniu rozporządzeń unijnych: nr 178/2020 z dnia 28 stycznia 2002 r., nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r., nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. i nr 1831/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. oraz ma być przeznaczony zasadniczo dla zwier ząt gospodarskich i domowych.

Potwierdza to argumentację Wnioskodawcy, zgodnie z którą Klasyfikowany wyrób, jako pasza przeznaczona zasadniczo dla zwierząt gospodarskich, powinna być opodatkowana 8% stawką VAT.

Skoro ustawodawca odstąpił od obowiązku weryfikacji przeznaczenia przez sprzedawcę, w opinii Wnioskodawcy oznacza to, iż istotne jest przeznaczenie wskazane przez sprzedawcę, nie natomiast - faktyczne wykorzystanie przez nabywcę. W przeciwnym wypadku system oświadczeń zostałby wdrożony na grunt nowych przepisów.

Na zakończenie Wnioskodawca wskazał, iż jest wpisany w Rejestrze podmiotów paszowych - Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 - pod numerami (...), w tym w zakresie Klasyfikowanego wyrobu.

Zdaniem Wnioskodawcy Klasyfikowany wyrób spełnia kryteria zawarte w przywołanych definicjach i stanowi paszę w rozumieniu ustawy o VAT. Jest on stosowany zasadniczo do karmienia zwierząt gospodarskich, a Wnioskodawca jest wpisany w Rejestrze podmiotów paszowych. Tym samym, Klasyfikowany wyrób spełnia wszystkie warunki, aby mógł być objęty stawką podatku 8%.

Ponadto Wnioskodawca przedstawił m.in.: (...).

(...) zawiera m.in. następujące informacje:

Lizawka (...).

Nazwa handlowa: (...).

Rodzaj paszy: mieszanka mineralna.

Skład: (...).

Wymagania zgodne z: (...).

(...).

Przeznaczenie konsumenckie: (...).

Cel i sposób stosowania: (...)

Opakowanie:

Brykiety składowane na (...).

(...).

Transport i przechowywanie: (...).

Informacje ogólne: (...).

(...)

Na (...) zawarte są m.in. następujące informacje:

(...)

Klasyfikacja towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjac h wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 42a pkt 2 lit. a ustawy, WIS zawiera m.in. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże tylko w sytuacji, w której jest ona niezbędna do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 10 wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "pasze" (lub "materiały paszowe").

Według art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278), użyte w ustawie określenia oznaczają:

(...)

2) pasza - paszę w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002;

(...);

5)

materiały paszowe - materiały paszowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 767/2009;

6)

mieszanka paszowa - mieszankę paszową w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 767/2009;

7)

dodatki paszowe - dodatki paszowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1831/2003;

(...) 11) mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszankę paszową uzupełniającą w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. j rozporządzenia nr 767/2009.

W świetle natomiast art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), do celów niniejszego rozporządzenia "pasza" (lu b "materiały paszowe") oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt.

Zgodnie z art. 3 (Definicje) ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.Urz.UE.L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.) - dalej jako "Ro zporządzenie 767/2009"), stosuje się również następujące definicje:

(...)

g)

"materiały paszowe" oznaczają produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach;

h)

"mieszanka paszowa" oznacza mieszaninę złożoną z co najmniej dwóch materiałów paszowych, zawierającą dodatki paszowe lub ich niezawierająca, przeznaczoną do doustnego karmienia zwierząt, w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub uzupełniających;

(...)

j)

"mieszanka paszowa uzupełniająca" oznacza mieszankę paszową o wysokiej zawartości pewnych substancji, która jednak, z uwagi na swój skład, jest wystarczająca do zaspokojenia dawki dziennej jedynie w połączeniu z innymi paszami;

k)

"mieszanka paszowa mineralna" oznacza mieszankę paszową uzupełniającą, zawierającą co najmniej 40% popiołu surowego;

(...).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Rozporządzenia 767/2009 jako narzędzie usprawniające etykietowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych, utworzony zostaje wspólnotowy katalog materiałów paszowych (zwany dalej "katalogiem"). Katalog ułatwia wymianę informacji na temat właściwości produktu oraz zawiera niewyczerpujący wykaz materiałów paszowych. W odniesieniu do każdego wyszczególnionego materiału paszowego katalog obejmuje przynajmniej następujące informacje szczegółowe:

a.

nazwę;

b.

numer identyfikacyjny;

c.

opis materiału paszowego, włącznie z informacjami dotyczącymi procesu wytwarzania, w stosownych przypadkach;

d.

dane szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację na potrzeby art. 16 ust. 1 lit. b; oraz

e.

glosariusz zawierający definicje różnych wymienionych procesów i wyrażeń technicznych.

Jak stanowi art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.Urz.UE.L 29 z 30.01.2013, str. 1), ustanawia się katalog materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.Urz.UE.L 159 z 21.06.2017, str. 48), załącznik do rozporządzenia (UE) nr 68/2013 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

W załączniku Katalog materiałów paszowych, w części C Wykaz materiałów paszowych wskazano:

Minerały i ich produkty pochodne

(...).

Różne

(...)

Na podstawie art. 2 (Definicje) ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.Urz.UE.L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.), stosuje się również następujące definicje:

a) "dodatki paszowe": substancje, drobnoustroje lub preparaty, inne niż materiał paszowy i premiksy, które są celowo dodawane do paszy lub wody w celu pełnienia, w szczególności, jednej lub więcej funkcji wymienionych w art. 5 ust. 3;

(...).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Komisja ustanawia i prowadzi wspólnotowy rejestr dodatków paszowych.

Rejestr jest ogólnodostępny (art. 17 ust. 2 ww. Rozporządzenia).

Dodatki paszowe, będące w składzie towaru będącego przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się w prowadzonym przez Komisję rejestrze dodatków paszowych (European Union Register of Feed Additives Pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003, Edition 02/2021 (290)), opublikowanym 21 stycznia 2021 r., kody: (...).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że wskazany we wniosku towar: (...) spełnia kryteria zawarte w ww. definicjach i przepisach dotyczących pasz. Składniki produktu wymienione są odpowiednio w katalogu materiałów paszowych lub prowadzonym przez Komisję rejestrze dodatków paszowych, a Wnioskodawca widnieje w prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii "Rejestrze podmiotów paszowych" w "Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrow anych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005" pod numerem (...). Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, ww. towar jest stosowany do karmienia zasadniczo zwierząt gospodarskich - bydła, koni, owiec, kóz, (...). Uznać zatem należy, że stanowi on paszę dla zwierząt gospodarskich.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

(...).

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 10 wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

Mając na uwadze, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z paszą (mieszanką mineralną), która jest przeznaczona dla zwierząt gospodarskich, a ponadto towar nie jest objęty stawką podatku 0% bądź 5%, stwierdzić należy, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie tego towaru podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz pozycją 10 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl