0115-KDST2-1.450.1053.2020.2.AT - WIS TOWAR – pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - 8%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 stycznia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-1.450.1053.2020.2.AT WIS TOWAR – pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 12 października 2020 r. (data wpływu 16 października 2020 r.), uzupełnionego w dniu 3 grudnia 2020 r. (data wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje ni niejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - Syrop paszowy (...)

Opis towaru: produkt znajduje zastosowanie jako płynny białkowy komponent dawki pokarmowej dla wszystkich grup wiekowych w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej

Rozstrzygnięcie: pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2020 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 3 grudnia 2020 r., w zakresie sklasyfikowania towaru "Syrop paszowy (...)", według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Przedmiotem wniosku jest syrop paszowy (...) (dalej określany jako "Syrop").

Produkt powstaje z (...).

Syrop znajduje zastosowanie jako płynny białkowy komponent dawki pokarmowej dla wszystkich grup wiekowych w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej; może być też stosowany w celu zapobiegania nadmiernego wysychania na stołach paszowych pasz typu TMR (total mixed ration) oraz jako pójło dla bydła.

(...).

(...).

Dodatkowo Wnioskodawca, w odniesieniu do Syropu objętego niniejszym wnioskiem, dokonując sprzedaży pozyskuje od kontrahentów oświadczenie, w którym deklarują oni, że Syrop będzie przeznaczony na cele paszowe.

W ramach informacji uzupełniających Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie dotyczące możliwości stosowania stawki 8% do dostaw Syropu.

1. Właściwa stawka VAT (stanowisko Wnioskodawcy).

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa Syropu powinna być opodatkowana stawką 8% VAT, jako że Syrop mieści się w zakresie pozycji nr 10 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm., w brzmieniu stosowanym od 1 lipca 2020 r., dalej: "ustawa o VAT"): "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla z wierząt gospodarskich i domowych" (bez względu na CN).

2. Pojęcie paszy w świetle regulacji prawnych.

Jak wskazano w poz. 57 formularza WIS-W, Syrop ze swej istoty, warunkowanej jego właściwościami i parametrami, ma przede wszystkim przeznaczenie paszowe. Ustawa o VAT nie zawiera autonomicznej, legalnej definicji pojęcia "pasza", toteż w tym zakresie celowe wydaje się sięgnięcie do postanowień innych aktów prawnych. Ustawa z dnia z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (t.j. D z. U. 2019, poz. 269 z późn. zm.; dalej: "ustawa o paszach") w zakresie definicji pasz, jak również materiałów paszowych, odsyła do stosownych przepisów aktów prawa unijnego, tj.:

* w zakresie pojęcia "pasza" - do art. 3 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bez pieczeństwa żywności (Dz. U.UE.L 031 z 1 lutego 2002 r.; dalej: "rozporządzenie 178/2002"), zgodnie z którym paszą są substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt;

* w zakresie pojęcia "materiały paszowe" - do art. 3 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2 003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. U.UE.L 229/1 z 1 września 2009 r., dalej: "rozporządzenie 767/2009"), zgodnie z którym materiałami paszowymi są produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz pro dukty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach.

Warto wskazać, że na relację pojęć "pasza" i "materiały paszowe" wprost wskazuje punkt 3 preambuły do rozporządzenia 767/2009, w którym stwierdzono, że pasze mogą występow ać w formie materiałów paszowych, mieszanek paszowych, dodatków paszowych, premiksów lub pasz leczniczych. Innymi słowy, materiały paszowe to jedna z form pasz (każdy materiał paszowy jest jednocześnie paszą). Warto przy tym dodać, że zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia 767/2009 pasza jest rozumiana tak samo jak w rozporządzeniu 178/2002 (a zatem: także tak samo jak w ustawie o paszach).

3. Syrop jako pasza.

Odnosząc powyższe uwagi do Syropu będącego przedmiotem n iniejszego wniosku, zauważyć należy, iż w ocenie Wnioskodawcy spełnia on definicję materiału paszowego, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. g rozporządzenia 767/2009. Zaznaczyć przy tym należy, iż szeroka definicja materiałów paszowych pozwala na objęcie nią nie tylko towarów bezpośrednio spożywanych przez zwierzęta jako samodzielny pokarm, ale także towarów, które służą dopiero do kompozycji pasz. Co więcej, rozporządzenie 767/2009 przewiduje utworzenie katalogu materiałów paszowych. Katalog ten został ustanowiony w formie załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (dalej: "rozporządzenie 68/2013") i m.in. w poz. 1.12.8 wymienia się w nim zagęszczony wywar gorzelniany. Jest to pasza bardzo zbliżona w swej istocie do Syropu (z zastrzeżeniem, że Syrop wytwarza się z (...)).

W konsekwencji, skoro:

* Syrop można uznać za materiał paszowy, w szczególności w rozumieniu rozporządzeni a 767/2009 (i ustawy o paszach, odsyłającej do tego aktu prawnego),

* każdy materiał paszowy w rozumieniu rozporządzenia 767/2009 jest paszą rozumianą zgodnie z rozporządzeniem 178/2002 (i ustawą o paszach, odsyłającą do tego aktu prawnego), - również Syrop powinien zostać uznany za paszę.

Dodatkowo, o paszowym przeznaczeniu Syropu pomocniczo świadczy także przyjęta przez Wnioskodawcę jego klasyfikacja według Nomenklatury Scalonej, pod poz. CN 23033000 (Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane). W tym zakresie warto wskazać, że sama nazwa działu 23 Nomenklatury Scalonej - "Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt" - odnosi się do przeznaczenia paszowego objętych nią towarów. Ponadto Wnioskodawca, w odniesieniu do Syropu objętego niniejszym wnioskiem, dokonując sprzedaży pozyskuje od kontrahentów oświadczenie, w którym deklarują oni, że Syrop będzie przeznaczony na cele paszowe.

Wnioskodawca zaznacza, iż jego praktykę w tym zakresie można częściowo porównać z zasadami poprzedzającymi wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, kiedy to do niektórych materiałów paszowych (makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy) stawkę preferencyjną można było stosować pod warunkiem otrzymania stosownego oświadczenia (zob. nieobowiązujący już § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 527, w brzmieniu na 30 czerwca 2020 r.).

De lege lata, pozyskiwanie takich oświadczeń nie jest obowiązkowe (co więcej, w odniesieniu do produktów będących wywarami gorzelnianymi - jak Syrop - obowiązkowe nie było także w poprzednim stanie prawnym), a zatem w ocenie Wnioskodawcy samo w sobie nie powinno przesądzać o stawce VAT i stanowi jedynie wyraz staranno ści Wnioskodawcy. W przypadku objętym niniejszym wnioskiem, może to dodatkowo potwierdzać, że sprzedawany Syrop stanowi paszę w rozumieniu przepisów, gdyż faktycznie jest wykorzystywany w takim charakterze.

4. Syrop - produkcja zgodnie z wymaganiami jakościowymi dla pasz.

Należy podkreślić, że proces wytwarzania Syropu odbywa się w oparciu o normy oraz przepisy właściwe dla żywności, w sposób pozwalający na spełnienie przez Spółkę wymogów certyfikatu GMP+B2 (Production of Feed Ingredients). Co za tym idzie, Syrop spełnia wymagania dotyczące higieny pasz, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.

Wnioskodawca (a konkretnie - (...)) widnieje w prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii "Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005" pod n umerem (...) oraz pod kodem (...), oznaczającym podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji środków spożywczych, w szczególności produktów mlecznych, browarnianych i alkoholowych, zajmujące się sprzedażą materiałów paszowych pozyskanych przy wytwarzaniu tych środków.

Uwzględniając powyższe, Syrop spełnia wymogi higieniczne i sanitarne przewidziane dla pasz, a jego wartości odżywcze są wysoce cenione w przemyśle rolnym. W związku z tym, nie może ulegać wątpliwości, że Syrop produk owany przez Wnioskodawcę należy kwalifikować jako paszę, co za tym idzie mieści się on w poz. nr 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych" (bez względu na CN).

5. Stosowanie stawki 8%.

Jak już wspomniano na wstępie, w ocenie Wnioskodawcy dostawa Syropu powinna korzystać ze stawki 8% na podstawie poz. nr 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w której mowa o następującej kategorii towarów: "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych" (bez względu na CN).

Zdaniem Wnioskodawcy, przemawiają za tym następujące argumenty: * objęcie stawką 8% pasz bez względu na formę, w jakiej występują.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie precyzuje, jakie formy pasz są objęte są ww. pozycją. W konsekwenc ji, lege non distinguente, uznać należy, że poz. nr 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obejmuje m.in. materiały paszowe, mieszanki paszowe, dodatki do pasz, itp. Mając to na uwadze, skoro Syrop spełnia definicję materiału paszowego, który z kolei jest jednym z rodzajów paszy, brak jest powodów, dla których jego dostawa miałaby być opodatkowana stawką inną aniżeli 8% - tym bardziej, że w przypadku, którego dotyczy niniejszy wniosek, Wnioskodawca ma wiedzę nie tylko o parametrach przesądzających o paszowym charakterze Syropu, ale i - na podstawie oświadczeń - dysponuje informacjami, że takie jest jej rzeczywiste wykorzystanie.

* porównanie z poprzednim stanem prawnym.

Dalej, posiłkowo powołać można się na wykładnię historyczną powiązaną z analizą ratio legis nowej matrycy stawek VAT. Wskazać należy, iż na mocy poz. 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2020 r., ze stawki 8% korzystała dostawa pozostałości i odpadów browarnych i gorzel nianych - wyłącznie wywaru. O tym, że pozycja ta odnosiła się do produktów analogicznych jak Syrop świadczyły również wydawane ówcześnie interpretacje indywidualne - zob. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. IPPP3/443-466/13-2/k.c. Co więcej, zgodnie z przepisami stawkę 8% dla tego typu towarów można było już wówczas stosować bezwarunkowo (w odróżnieniu od makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z na sion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy, dla których możliwość stosowania preferencyjnej stawki VAT uzależniano dodatkowo od złożenia przez nabywcę oświadczenia m.in. o paszowym przeznaczeniu towaru - zob. § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 527, w brzmieniu na 30 czerwca 2020 r.).

Z kolei zgo dnie z uzasadnieniem do dotyczącego nowej matrycy stawek VAT rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 3255), modyfikacje dotychczasowych przepisów przeprowadzono w celu "radykalnego uproszczenia systemu stawek opartego na 3 filarach: prostota - przejrzystość - przyjazność stosowania" (s. 3 uzasadnienia). Dalej w uzasadnieniu mowa również o tym, że zmiany opierają się na podejściu zakładającym "ujednolicenie opodatk owania całych grup towarowych" (s. 6 uzasadnienia). W konsekwencji, zrezygnowanie z wyodrębnienia wywarów gorzelnianych jako odrębnej pozycji załącznika nr 3 do ustawy można uznać za wyraz wspomnianego uproszczenia. Sama klasyfikacja Syropu jako objętego stawką 8% koresponduje natomiast z ideą ujednolicenia stawek na poszczególne kategorie produktów - zupełnie nieuzasadnione byłoby zatem wyróżnianie Syropu spośród innych pasz.

W kontekście powyższego, praktykę Wnioskodawcy, pol egającą na odbieraniu oświadczeń o paszowym przeznaczeniu Syropu, należy uznać za wyraz wyższej aniżeli nawet wymagana staranności polegającej na weryfikacji wykorzystania produktu. Innymi słowy, skoro dostawa Syropu nawet przed 1 lipca 2020 r. korzystała ze stawki 8% - i to nawet bez stosownego oświadczenia w tym przedmiocie - nie ma racjonalnych przyczyn, dla których z takiej stawki nie mogłaby korzystać obecnie, zwłaszcza że Wnioskodawca dzięki oświadczeniom dysponuje wiedzą o faktycznym pasz owym wykorzystaniu produktu.

6. Stanowisko organów podatkowych w analogicznych przypadkach.

Końcowo Wnioskodawca pragnie powołać się na znaną mu wiążącą informację stawkową z dnia 8 lipca 2020 r., sygn. 0115-KDST2-2.450.392.2020.1.KJ. Informacja ta dotyczy podobnego co do swego przeznaczenia produktu, tj. śruty sojowej. Potwierdzono, że dostawa tej śruty może korzystać ze stawki VAT 8%, jako że śruta sojowa jest paszą w świetle przepisów unijnych, które powołano również w pkt 2 i 3 niniejszego wniosku (tj. spełnia definicję paszy z rozporządzenia 178/2002, definicję materiału paszowego z rozporządzenia 767/2009, została ujęta w wykazie materiałów paszowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia 68/2013, a sam wnioskodawca widnieje w "Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005").

7. Komunikat MF.

Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że s tanowisko co do stawki VAT przedstawione w niniejszym wniosku w pełni koresponduje z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 29 września 2020 r. pt. "Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb" (dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/stawki-vat-dot-pasz-dla-zwierzat-gospodarskich-i-domowych-w-tym-sruty-i-otrąb).

Zgodnie z powołanym komunikatem, jako pasza opodatkowana stawką 8% mogą być zaklasyfikowane, bez względu na CN, produkty, które:

* spełniają definicję paszy, materiałów paszowych lub dodatków paszowych w rozumieniu stosownych rozporządzeń unijnych (powołanych w niniejszym wniosku) - podkreślono przy tym, że za paszę - dla celów stosowania przepisów o VAT - uznaje się także materiały paszowe i dodatki paszowe w rozumieniu przepisów o paszach,

* są przeznaczone zasadniczo dla zwierząt gospodarskich,

* są sprzedawane przez podmioty widniejące w rejestrze podmiotów paszowych prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii.

Spełnienie powyższych przesłanek, w odniesieniu do produktów objętych zapytaniem, zostało w pełni wykazane w poprzednich częściach niniejszego wniosku, co w ocenie Wnioskodawcy potwierdza możliwość zastosowania stawki 8%. Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że będący przedmiotem niniejszego wniosku Syrop jest paszą, należy go uznać za towar objęty zakresem przedmiotowym poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W konsekwenc ji, dostawa Syropu może korzystać ze stawki preferencyjnej 8%. Choć zdaniem Wnioskodawcy już sama obiektywna klasyfikacja Syropu jako paszy przesądza o możliwości stosowania ww. stawki, w przypadku, którego dotyczy niniejszy wniosek, dodatkowo potwierdzają to pozyskiwane przez Wnioskodawcę oświadczenia, dowodzące, iż Syrop faktycznie służy jako pasza.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał dodatkowo następujące informacje.

Produkt został dopuszczony do obrotu na terenie RP w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 269 z późn. zm.).

W tym zakresie Spółka zaznacza, że towar, jako dopuszczony do obrotu, spełnia wymogi wynikające również z przepisów unijnych, sformułowanych w aktach prawnych takich jak:

* rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.Urz.UE.L 35 z 8.02.2005, str. 1 z późn. zm.),

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środk ów ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/42 5/EWG, 91/496/EWG, "96/231WE", "96/93AVE" i "97/781WE" oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz. U. L 95 z 7.4.2017, str. 1-142),

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.202 str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn.zm),< /li>

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113ME i "96/251WE" oraz decyzję Komisji 2004/217NVE (Dz. U. L 229 z 1.9.2009, str. 1-28 z późn. zm.) - dalej określane w niniejszym piśmie jako "rozporządzenie 767/2009".

Spółka wskazuje również, że w związku z dopuszczeniem produktu mającego charakter paszy produktu do obrotu, pozostaje pod kontrolą właściwego powiatowego lekarza weterynarii, jak również widnieje w prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii "Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005" (szczegóły na ten temat przedstawiono we wniosku).

Tak jak wskazano we wniosku, będący przedmiotem zapytania syrop (...) jest w swej istocie bardzo zbliżony do zagęszczonego wywaru gorzelnianego, wymienionego w poz. 1.12.8. wykazu materiałów paszowych (z zastrzeżeniem, że syrop wytwarza się z (...) h).

Brak jest natomiast we wskazanym wykazie pozycji, która wprost odpowiadałaby właściwościom i procesowi produkcji syropu paszowego kukurydzianego. W tym zakresie Spółka zaznacza jednak, że w jej ocenie katalog materiałów paszowych ustalony we wskazanym w pytaniu rozporządzeniu Komisji ma charakter otwarty. Potwierdza to:

* pkt 28 preambuły do rozporządzenia 767/2009 (tj. aktu prawnego stanowiącego podstawę dla ustanowienia wykazu), w którym wskazano, że "pożądane zatem jest ustanowienie otwartego katalogu materiałów paszowych, które na zasadzie dobrowolności mogą być stosowane przez podmioty działające na rynku pasz, z wyjątkiem wykorzystania nazwy danego materiału paszowego",

* art. 24 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia 767/2009, w którym wskazano, że: "Jako narzędzie usprawniające etykietowanie materi ałów paszowych i mieszanek paszowych, utworzony zostaje wspólnotowy katalog materiałów paszowych (zwany dalej "katalogiem"). Katalog ułatwia wymianę informacji na temat właściwości produktu oraz zawiera niewyczerpujący wykaz materiałów paszowych",

* sama definicja legalna materiałów paszowych sformułowana w rozporządzeniu 767/2009, która w żaden sposób nie odwołuje się do wykazu, a jedynie wskazuje na obiektywne cechy danego produktu (zgodnie z tą definicją, "materiały paszowe" oznaczają p rodukty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach).

W konsekwencji, odwołanie się do wykazu materiałów paszowych powinno mieć znaczenie wyłącznie pomocnicze - brak jest bowiem podstaw do automatycznego przesądzenia, że towar w wykazie nieujęty wprost nie jest materiałem paszowym. Innymi słowy, skoro syrop paszowy (...) spełnia definicję materiału paszowego z rozporządzenia 767/2009, może być uznany za paszę niezależnie od tego, czy produkt ściśle mu odpowiadający znajduje się w wykazie materiałów paszowych (fakt, że ujęto tam zagęszczony wywar gorz elniany, o cechach bardzo zbliżonych do syropu, powołano jako argument pomocniczy).

Syrop paszowy (...) składa się w (...) z pozostałości przemiału (...) (po procesie fermentacji) rozpuszczonych w wodzie procesowej.

Należy przy tym wskazać, że: (...)

Jak wynika z powyższego, zawartość poszczególnych składników może podlegać każdorazowo wahaniom, zatem nie jest możliwe "sztywne" określenie składu produktu do (...).

(...).

(...).

Towar nie jest oferowany do sprzedaży w opakowaniach (jest on sprzedawany "luzem", (...)).

Ponadto Wnioskodawca przedstawi (...)

(...).

(...).

Klasyfikacja towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz. Ur z. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacj ach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 42a pkt 2 lit. a ustawy, WIS zawiera m.in. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże tylko w sytuacji, w której jest ona niezbędna do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w pozycji 10 wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "pasze" (lub "materiały paszowe").

Według art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269, z późn. zm.), użyte w ustawie określenia oznaczają:

(...)

2) pasza - paszę w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002;

(...);

5) materiały paszowe - materiały paszowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 767/2009;

(...).

W świetle natomiast art. 3 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), do celów niniejszego rozporządzenia "pasza" (lub "materiały paszowe") oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt.

Zgodnie z art. 3 (Definicje) ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.Urz.UE.L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.) - dalej jako "R ozporządzenie 767/2009"), stosuje się również następujące definicje:

(...)

g) "materiały paszowe" oznaczają produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach;

(...).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Rozporządzenia 767/2009, jako narzędzie usprawniające etykietowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych, utworzony zostaje wspólnotowy katalog materiałów paszowych (zwany dalej "katalogiem"). Katalog ułatwia wymianę informacji na temat właściwości produktu oraz zawiera niewyczerpujący wykaz materiałów paszowych. W odniesieniu do każdego wyszczególnionego materiału paszowego katalog obejmuje przynajmniej następujące informacje szczegółowe:

a.

nazwę;

b.

numer identyfikacyjny;

c.

opis materiału paszowego, włącznie z informacjami dotyczącymi procesu wytwarzania, w stosownych przypadkach;

d.

dane szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację na potrzeby art. 16 ust. 1 lit. b; oraz

e.

glosariusz zawierający definicje różnych wymienionych procesów i wyrażeń technicznych.

Jak stanowi art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.Urz.UE.L 29 z 30.01.2013, str. 1), ustanawia się katalog materiałów paszowych, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 767/2009, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.Urz.UE.L 159 z 21.06.2017, str. 48), załącznik do rozporządzenia (UE) nr 68/2013 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

W załączniku Katalog materiałów paszowych, w części C Wykaz materiałów paszowych wskazano:

Ziarna zbóż i ich produkty pochodne

Numer

Nazwa

Opis

Obowiązkowa deklaracja

1.12.8

Zagęszczony wywar gorzelniany (16)

Wilgotny produkt z wytwarzania alkoholu w drodze fermentacji i destylacji zacieru z pszenicy i syropu cukrowego po uprzednim oddzie leniu otrąb i glutenu. Może zawierać martwe komórki lub części mikroorganizmów fermentacyjnych.

Wilgotność, jeżeli < 65% lub > 88%

Jeżeli wilgotność < 65%:

- Białko surowe, jeżeli > 10%

(16) Nazwę tę można uzupełnić gatunkami ziarna.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że wskazany we wniosku towar: Syrop paszowy (...) (materiał paszowy) spełnia kryteria zawarte w ww. definicjach i przepisach dotyczących pasz (materiałów paszowych). Jak wskazał Wnioskodawca, towar przeznaczony jest na cele paszowe - jako płynny białkowy komponent dawki pokarmowej dla wszystkich grup wiekowych w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej; może być też stosowany w celu zapobiegania nadmiernego wysychania na stołach paszowych pasz typu TM R (total mixed ration) oraz jako pójło dla bydła. Ponadto Wnioskodawca widnieje w prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii "Rejestrze podmiotów paszowych" w "Wykazie zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005" pod numerem (...). Zatem uznać należy, że ww. towar stanowi paszę (materiały paszowe uznawane są za paszę w świetle rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności) dla zwierząt gospodarskich.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

(...).

Z kolei zgodnie z art. 146aa ust. 1a jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w pozycji 10 wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

Mając na uwadze, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z materiałem paszowym (paszą), który jest komponentem do pasz dla trzody chlewnej (może być też stosowany w celu zapobiegania nadmiernego wysychania na stołach paszowych pasz typu TMR oraz jako pójło dla bydła), a ponadto towar ten nie jest objęty stawką podatku 0% bądź 5%, stwierdzić należy, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie tego towaru podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podsta wie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz pozycją 10 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl