0115-KDST2-1.4011.31.2023.2.NC - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-1.4011.31.2023.2.NC Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 8 marca 2023 r. (data wpływu). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia szeroko rozumianych usług związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT).

Wnioskodawca aktualnie (od lutego 2022 r.) świadczy usługi programistyczne na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce (dalej: Spółka) na podstawie umowy o świadczenie usług informatycznych. W umowie strony określiły, że przez usługi informatyczne rozumie się m.in.:

* tworzenie oprogramowania zgodnie z wytycznymi Usługobiorcy lub podmiotów wskazanych przez Usługobiorcę,

* projektowanie systemów zgodnie z wymaganiami usługobiorcy lub podmiotów wskazanych przez Usługobiorcę,

* projektowanie i tworzenie algorytmów,

* sporządzanie dokumentacji projektowej,

* udział we wdrożeniu wytworzonego oprogramowania u podmiotów wskazanych przez Usługobiorcę.

Wnioskodawca specjalizuje się w oprogramowaniu backendowym (serwerowym), tworząc m.in. systemy dla branży Fintech związanej z (...).

W ramach wykonywanych usług Wnioskodawca wykonuje implementację unikalnych procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii PHP, Symfony, REST oraz praktyk Domain Driven Design.

Efektem prac jest najczęściej publiczne API (Interfejs Komunikacyjny Aplikacji), czyli kod źródłowy oraz dokumentacja, dzięki którym możliwe jest wykonywanie przez inne osoby zaimplementowanych procesów biznesowych.

Wnioskodawca wytwarza oprogramowanie i uczestniczy w pełnym procesie jego tworzenia od konsultacji, zebrania wymagań, projektowania rozwiązań, planowania pracy, implementacji (programowania), przeglądu istniejącego kodu, przygotowania do testów, testowania, aż po wdrożenie.

Wnioskodawca zajmuje się również diagnostyką problemów oraz wdrożeniem programistycznych poprawek do kodów lub tworzy wytyczne np. instrukcję naprawy poprzez ujednolicenie baz danych.

Wnioskodawca przekazuje wytworzone kody źródłowe Spółce poprzez bieżące ich wysyłanie narzędziem kontroli wersji (GIT), a ostatecznym odbiorcą kodu źródłowego jest Zleceniodawca Spółki.

Wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie oprogramowania ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług).

Efekty działalności Wnioskodawcy są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w praktyce gospodarczej lub są na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Autorskie prawo do oprogramowania jest zatem wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z umową podpisaną ze Zleceniodawcą, Wnioskodawca świadczy usługi objęte zakresem umowy na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze swoich działań zarówno względem Spółki, jak i osób trzecich. Zlecone Wnioskodawcy usługi nie są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Sposób wykonywania czynności oraz użyte rozwiązania są wyborem Wnioskodawcy.

W ramach umowy zawartej ze Spółką Wnioskodawca za wynagrodzeniem przekazuje na rzecz Spółki całość praw autorskich majątkowych do wytworzonego oprogramowania. Strony umowy ustaliły, że wynagrodzenie za świadczenie usług informatycznych określone w umowie zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych przez Wnioskodawcę w ramach umowy.

Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, ani praw autorskich od innych podmiotów. Oprogramowanie wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest rezultatem własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej Wnioskodawcy, a w konsekwencji, stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wnioskodawca nie uzyskuje innych przychodów niż przychody ze wskazanej wyżej działalności informatycznej w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania.

Wnioskodawca wybrał na 2022 rok jako formę rozliczeń dla uzyskiwanych przychodów z działalności ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niemniej jednak, mając na uwadze rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - t.j. z 2022 r., poz. 1265 (tzw. Polski Ład 2.0), rozważa zmianę formy rozliczenia dla (przychodów) dochodów uzyskanych w 2022 r. na zasady ogólne, stosownie do możliwości jakie przewiduje art. 15 tej ustawy.

W takim przypadku, w związku z obowiązującymi regulacjami IP Box, Wnioskodawca zamierza skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT).

W konsekwencji, Wnioskodawca zamierza w zeznaniu rocznym za rok 2022 rozliczyć dochód uzyskany z przeniesienia autorskich praw do programów komputerowych w ramach opisanej współpracy ze Spółką i opodatkować na zasadach ogólnych z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%. Za kolejne lata (tj. 2023 rok i następne) Wnioskodawca zamierza rozliczać się bądź na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) bądź podatkiem liniowym.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że - pomimo wyboru w 2022 r. jako formy rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - przez cały 2022 r. prowadził zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT, ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

W szczególności, Wnioskodawca prowadzi na bieżąco ewidencję przychodów związanych z umową zawartą ze Spółką, w której zawiera w szczególności opis projektu i prac, datę rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z konkretnym projektem i powstałymi w jego ramach prawami własności intelektualnej, daty i numery wystawienia faktur VAT na rzecz Spółki, wysokość uzyskanych w ramach danego projektu przychodów oraz poniesionych w związku z danym projektem kosztów.

Postanowienia łączącej Wnioskodawcę ze Spółką umowy obligują ponadto Wnioskodawcę do prowadzenia na bieżąco ewidencji czasu (ilości godzin) poświęconych na wykonywanie czynności związanych z konkretnym projektem, dat rozpoczęcia wykonywania poszczególnych zadań oraz ich zakończenia. Wnioskodawca ewidencjonuje również, które zadanie wykonywał danego dnia.

Uzupełnienie wniosku

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne w obszarze wytwarzania i rozwoju oprogramowania. Usługi te świadczone są na podstawie zawartych przez Wnioskodawcę z podmiotami gospodarczymi umów o świadczenie usług informatycznych. W 2022 r. Wnioskodawca świadczył te usługi na rzecz spółki X, natomiast aktualnie (od lutego 2023 r.) usługi te świadczone są na rzecz spółki Y. Pomimo zmiany Usługobiorcy (Zleceniodawcy) sam model świadczenia usług (opisany w akapicie 2 i 3 wniosku o interpretację) pozostaje niezmieniony.

Poza przychodami z usług informatycznych, Wnioskodawca nie uzyskuje żadnych innych przychodów. Podkreślenia zarazem wymaga, że wytwarzanie oprogramowania (tworzenie kodów źródłowych) stanowi zasadniczy (główny) element świadczonych przez Wnioskodawcę usług informatycznych.

Pod pojęciem "oprogramowania" należy rozumieć tworzone przez Wnioskodawcę "kody źródłowe" (jako zestaw matematycznych instrukcji / algorytmów) wraz z zaimplementowanymi interfejsami i zintegrowanymi danymi, które pozwala na przetwarzanie danych w wyznaczonym zakresie i jest przeznaczone do realizacji określonych celów.

Oprogramowanie stanowi końcowy rezultat wykonywanych przez Wnioskodawcę prac, na który składają się poszczególne elementy wskazane we wniosku o interpretację (projektowanie systemów zgodnie z wymaganiami Usługobiorcy lub podmiotów wskazanych przez Usługobiorcę, projektowanie i tworzenie algorytmów, sporządzanie dokumentacji projektowej).

Wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie oprogramowania ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Spełnia to zatem przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że:

a)

opisaną we wniosku działalność prowadzi od lutego 2022 r.,

b)

działalność obejmowała i obejmuje świadczenie usług informatycznych przede wszystkim w obszarze wytwarzania (rozwoju) oprogramowania.

Cel działalności jest zarobkowy. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną wiedzę i umiejętności (w tym w szczególności posiadane przez siebie wiedzę i umiejętności w obszarze programowania) do stworzenia nowych rozwiązań i zastosowań uwzględniających oczekiwania Usługobiorców (klientów Usługobiorców), w zamian za co otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Proces świadczenia usług został opisany we wniosku o interpretację i nie wymaga ponownego opisywania.

Efekty pracy, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Wnioskodawca są zawsze wynikiem ww. działalności, spełniającej ustawowe przesłanki działalności badawczo-rozwojowej.

Efektem prowadzonej działalności polegającej na świadczeniu usług informatycznych, jest stworzenie przez Wnioskodawcę programów komputerowych lub ich części (kodów źródłowych).

Przysługujące do tych programów majątkowe prawa autorskie Wnioskodawca przekazuje w całości na Usługobiorców w ramach umówionego wynagrodzenia.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności polegającej na świadczeniu usług informatycznych w obszarze programowania projektuje i wytwarza (modyfikuje i ulepsza) nowe produkty, procesy albo usługi.

Efekty działalności Wnioskodawcy są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w praktyce gospodarczej lub są na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

Wnioskodawca jednocześnie wskazuje, że nie ma możliwości oferowania produktów, procesów i usług, będących wynikiem opisanej działalności badawczo-rozwojowej, w swojej działalności gospodarczej, gdyż - co już wyżej wskazano - majątkowe prawa autorskie do tak nazwanych utworów, na mocy łączącej Wnioskodawcę umowy o świadczenie usług Informatycznych, są w całości przenoszone na Usługobiorców w ramach umówionego wynagrodzenia.

Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości będzie uzyskiwał dochody na analogicznych zasadach, jak opisane we wniosku. W szczególności tożsamy będzie model świadczenia tych usług. Zmiana może polegać jedynie na zmianie podmiotu, na rzecz którego usługi będą wykonywane oraz - co ściśle z tym związane - charakteru (specyfiki) tworzonego oprogramowania lub jego części.

W tym kontekście Wnioskodawca podkreśla, że taka zmiana już nastąpiła. Od lutego 2023 r. Wnioskodawca świadczy bowiem usługi informatyczne na rzecz nowego Usługobiorcy, tj. Spółki Y, działającej w branży odzieżowej.

Wytwarzane na rzecz Spółki Y oprogramowanie jest oprogramowaniem innego rodzaju, niż oprogramowanie tworzone na rzecz poprzedniego Usługobiorcy spółki X.

Wnioskodawca aktualnie ewidencjonuje i w dalszym ciągu zamierza ewidencjonować zdarzenia gospodarcze dot. prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

Rozwiązania, które Wnioskodawca wytwarza są częścią składową systemów głównie w architekturze mikro-serwisowej, a w ramach niej poszczególne składowe realizowane są w myśl podejścia technicznego CQRS (Command Query Responsibility Segregation). Oznacza to, że w ramach każdego systemu Wnioskodawca realizuje całość lub fragment składowej mikroserwisu, a więc komendy, usługi lub zdarzenia.

W pewnym sensie można to traktować jako "mini programy komputerowe", które wspólnie tworzą większą całość i korzystają ze wspólnych komponentów. Takich mini programów Wnioskodawca wytwarza wiele i nie jest możliwe ich szczegółowe wymienienie.

Przykładowe programy wytworzone w ramach projektu (...) za pośrednictwem spółki X - branża Fintech, (...) (rozwiązania oparte o (...)) to:

* funkcjonalność (...);

* walidacja (...);

* implementacja (...);

* implementacja (...).

Tworzone przez Wnioskodawcę, w ramach samodzielnie wykonywanej pracy, programy komputerowe stanowią utwory w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: odznaczają się oryginalnym, twórczym charakterem i są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej.

Efekty działalności Wnioskodawcy są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w praktyce gospodarczej lub są na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Nie są one zarazem jedynie "techniczną", lecz stanowią "twórczą" realizację szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

Wykonywane przez Wnioskodawcę prace programistyczne każdorazowo prowadzą do powstania odrębnych programów komputerowych podlegających ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w odniesieniu do których Wnioskodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie.

Jakkolwiek prowadzone przez Wnioskodawcę prace twórcze, najczęściej prowadzone są w ramach zespołu programistów, to jednakże każdy z członków zespołu jest odpowiedzialny za własne, przydzielone mu zadania. Spółka (za pośrednictwem koordynatorów projektu) każdemu z członków zespołu z osobna zleca zadania, które są niezbędne dla stworzenia kompletnego produktu - oprogramowania (systemu) jako całości. Każdy z członków zespołu, w tym Wnioskodawca (w ramach bezpośrednio własnej działalności badawczo-rozwojowej), w oparciu o własną wiedzę i twórczość, realizuje przydzielone mu zadania w sposób samodzielny, wytwarzając kody źródłowe, nowe algorytmy w językach programowania (programy komputerowe), a więc utwory chronione w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbywa się to niezależnie od podejmowanych działań przez pozostałych programistów. Każdy z członków zespołu tworzy część produktu (nową funkcjonalność), która składa się na całkowitą infrastrukturę aplikacji.

Autorskie prawa majątkowe do wytworzonych przez Wnioskodawcę programów komputerowych (kodów źródłowych), które są przenoszone na Usługobiorców, stosownie do zawartej umowy i w zamian za umówione wynagrodzenie, przysługują wyłącznie Wnioskodawcy. Pozostali członkowie zespołu tworzą odrębne kody źródłowe, w odniesieniu do których przysługują im autorskie prawa majątkowe.

Wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz kontrahenta autorskich praw majątkowych do tworzonego i rozwijanego/ulepszanego programu komputerowego wypłacane jest na podstawie wystawianych co miesięcznie faktur VAT. Ustalone i wypłacane na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu czynności wykonywanych na rzecz kontrahentów jest jednorodne, w tym sensie, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych przez Wnioskodawcę w ramach umowy nie jest w ramach tego wynagrodzenia wyodrębnione. W ramach zleconych mu usług wykonuje również inne usługi informatyczne, niż programistyczne, które nie skutkują powstaniem programów komputerowych podlegających ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na bazie prowadzonych ewidencji/zestawień dot. wykonywanych zadań/prac (obejmujących m.in. czas pracy nad konkretnymi projektami i ich nazwę), Wnioskodawca jest w stanie wszakże ustalić jaka część wynagrodzenia dotyczy przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych programów komputerowych, a jaka innych usług (m.in. konsultacje i spotkania poimplementacyjne).

Wystawiane przez Wnioskodawcę faktury zawierają wszystkie obligatoryjne elementy określone w ustawie o VAT. Jako nazwa usługi wymienione są każdorazowo:

* "w spółce X: Usługi programistyczne zgodnie z umową";

* "w spółce Y: Usługi programistyczne w ramach projektu w m-cu......, zgodnie z umową z dnia 2023-01-23".

Faktury, które Wnioskodawca wystawia nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Zleceniodawców majątkowych autorskich praw do programów komputerowych. Umowy zawierane przez Wnioskodawcę z kontrahentami nie obligują Wnioskodawcy do dokonywania takiego wyodrębnienia, a Kontrahenci takiego wyodrębnienia nie oczekują.

Stosownie do zawartych przez Wnioskodawcę umów o świadczenie usług informatycznych, przenoszenie praw majątkowych odbywa się na wszystkich znanych polach eksploatacji wytworzonych utworów (programów komputerowych), na których następuje takie przeniesienie.

Przeniesienie praw majątkowych następuje bez dodatkowych dokumentów w momencie przyjęcia utworu, poprzez fizyczne wydanie kodu źródłowego w postaci programu komputerowego. Wyodrębnienie programu komputerowego/oprogramowania komputerowego następuje w momencie jego ukończenia. Wnioskodawca przekazuje program Zleceniodawcy, a Zleceniodawca go przyjmuje. Potwierdzeniem przeniesienia tych praw jest fizyczne wydanie kodu poprzez umieszczenie go w repozytorium w chmurze.

Sposób przenoszenia każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy.

Ewidencja, prowadzona zgodnie z wymogami art. 30cb ustawy o PIT, była prowadzona przez Wnioskodawcę od momentu rozpoczęcia działalności rozwojowej, tj. od lutego 2022 r.

Pytanie

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł w zeznaniu rocznym za 2022 r. - na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, w zw. z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (t.j. z 2022 r., poz. 1265) oraz w latach następnych (pod warunkiem rezygnacji z rozliczania przychodów z działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) - skorzystać ze stawki 5% od dochodu (rozumianego jako suma kwalifikowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. dochodów ze sprzedaży autorskich praw do programów komputerowych, przemnożonych przez wskaźnik obliczony według wzoru nexus, w okresie, którego dotyczy wniosek), uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania tworzonego i rozwijanego przez Wnioskodawcę?

Pana stanowisko w sprawie

Stosownie do treści art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Natomiast, zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez Niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z definicją działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe powinny być zgodnie z treścią art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o PIT rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl tych przepisów, badania naukowe są działalnością obejmującą:

- badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; oraz

- badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, tj. prace rozwojowe o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegające na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie Wnioskodawcy.

Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego. Ponadto, prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do tworzenia, rozwoju i ulepszania nowoczesnych rozwiązań. Prowadzone przez Wnioskodawcę prace nad oprogramowaniem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany).

Wnioskodawca przenosi na Spółkę majątkowe prawa autorskie do oprogramowania wytwarzanego w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu w ramach ceny za świadczenie usługi na rzecz Spółki, a zatem - w ocenie Wnioskodawcy - osiąga kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych przedstawianym w interpretacjach indywidualnych, ulga IP BOX może być stosowana zarówno przez przedsiębiorstwa, które odpłatnie przenoszą prawa autorskie majątkowe do utworu ("interpretacja Dyrektora KIS z 13 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.463.2019.3.MK1"), jak i takie, które świadczą usługi i w ramach ceny za świadczenie usługi dochodzi do uwzględnienia praw autorskich majątkowych. A zatem przedmiotem umowy z nabywcą może być sprzedaż usług, których efektem jest program komputerowy, w którego cenie uwzględniona jest opłata za prawo do własności intelektualnej.

Jednocześnie Wnioskodawca prowadzi na bieżąco zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT, ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. We wspomnianej ewidencji Wnioskodawca opisuje w szczególności opis projektu i prac, datę rozpoczęcia i zakończenia prac, daty i numery wystawienia faktur VAT na rzecz Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, bez wpływu na możliwość skorzystania z ulgi IP BOX powinien pozostawać fakt, iż Wnioskodawca może wykonywać prace programistyczne jako członek zespołu programistów współpracujących ze Spółką, a więc może być również współtwórcą utworu w postaci oprogramowania.

Zasadność stanowiska Wnioskodawcy w tej kwestii znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 listopada 2019 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.492.2019.1.KO). W interpretacji tej Organ wskazał, iż z ulgi IP BOX może skorzystać również osoba prowadząca działalność gospodarczą, która działała u swojego zleceniodawcy w ramach większego zespołu, wykonująca zlecone czynności w siedzibie zleceniodawcy.

Ponadto, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 19 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.459.2019.2.MG wskazał, że dla możliwości skorzystania z ulgi nie ma również znaczenia, czy prace twórcze polegają wyłącznie na opracowaniu kodu i przenoszeniu do niego prawa autorskich, czy też na innych pracach twórczych w ramach przenoszenia praw do utworu. Istotnym jest, że cały zespół i jego praca skierowana jest na wytworzenie oprogramowania.

Zasadność stanowiska Wnioskodawcy potwierdzona została również w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym, do których należą między innymi: interpretacja z dnia 22 listopada 2019 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.488.2019.3.EC, interpretacja z dnia 9 grudnia 2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.381.2019.2.k.k., interpretacja z dnia 6 grudnia 2019 r. nr 0115-KDWT.4011.3.2019.2.PSZ, interpretacja z dnia 3 grudnia 2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.363.2019.1.PSZ, interpretacja z dnia 3 grudnia 2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.368.2019.1.GM, interpretacja z dnia 3 grudnia 2019 r. nr 0113-KDIPT3.4011.427.2019.2.KU, interpretacja z dnia 3 grudnia 2019 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.468.2019.2.AC, interpretacja z dnia 29 listopada 2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.365.2019.3.MM, interpretacja z dnia 8 lipca 2021 r. nr 0113-KDWPT.4011.14.2021.2.IL, interpretacja z dnia 14 czerwca 2021 r. nr 0111-KDIB1-3.4011.23.2021.1.AN.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane przez niego dochody z odpłatnego zbycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego, które stanowi utwór prawnie chroniony, wytworzony w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikują się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, co w konsekwencji oznacza, że Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu według stawki 5% do dochodów osiągniętych w roku 2022, jak i latach następnych.

Możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania osiągniętych w roku 2022 dochodów z kwalifikowanego IP według stawki 5% do dochodów nie pozbawia Wnioskodawcy fakt wyboru, począwszy od 1 stycznia 2022 r. jako formy rozliczeń dla uzyskiwanych przychodów z działalności informatycznej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - tj. z 2022 r. poz. 1265 (tzw. Polski Ład 2.0), podatnicy stosujący przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 5, mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej wg skali podatkowej, pod warunkiem zawiadomienia o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym złożonym w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioskodawca wskazuje, że kwestia sposobu ustalenia wskaźnika nexus nie budzi wątpliwości Wnioskodawcy i leży poza zakresem pytania interpretacyjnego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stosownie do ust. 2 pkt 1 art. 1 ustawy o prawie autorskim:

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W powołanym przepisie ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich wymienił sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (pkt 2). W przypadku kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, sprzedaż ta polega na przeniesieniu przez podatnika przysługujących mu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na inny podmiot.

Stosownie do art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna. Jej prowadzenie w sposób, który nie zapewnia osiągnięcia ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 15 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265):

1. Podatnicy stosujący przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 5 mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli zawiadomią o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożonym w terminie określonym w tym przepisie.

2. Wybór dokonany po złożeniu zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli podatnik wykazał w tym zeznaniu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

3. W przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1, podatnicy wykazują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1:

1)

osiągnięty dochód (poniesioną stratę) na podstawie art. 24 ust. 2-2b ustawy zmienianej w art. 1;

2)

miesięczne albo kwartalne zaliczki należne i zapłacone w wysokości należnego i zapłaconego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obliczonego zgodnie z ustawą zmienianą w art. 5.

4. Podatnik jest obowiązany zaprowadzić i uzupełnić księgę przychodów i rozchodów, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przed złożeniem zeznania, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1. Nie uznaje się księgi za nierzetelną i wadliwą wyłącznie z powodu jej zaprowadzenia lub uzupełnienia w terminie określonym w zdaniu pierwszym.

5. Jeżeli podatnik sporządził remanent towarów handlowych, materiałów (surowców podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień 31 grudnia 2021 r., przyjmuje się, że jest to remanent sporządzony na dzień 1 stycznia 2022 r. Jeżeli podatnik nie sporządził remanentu na dzień 1 stycznia 2022 r., przyjmuje się, że wartość remanentu początkowego wynosi 0 zł.

6. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonują wszyscy wspólnicy.

7. Wybór, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy lat następnych.

8. Wyboru, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać:

1)

podatnik, o którym mowa w art. 17 lub art. 22 ustawy zmienianej w art. 5;

2)

podatnik, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

9. W przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 77 § 1 pkt 5a i § 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3 nie stosuje się.

10. W przypadku podatników, o których mowa w art. 9 ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 5, przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku oraz w jego uzupełnieniu, wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie oprogramowania ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Oprogramowanie wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest rezultatem Pana własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pana działalność spełnia zatem przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Majątkowe prawa autorskie do ww. utworów są, na mocy łączącej Pana umowy o świadczenie usług informatycznych, w całości przenoszone na Usługobiorców w ramach umówionego wynagrodzenia. Ponadto, wykonywane przez Pana prace programistyczne każdorazowo prowadzą do powstania odrębnych programów komputerowych podlegających ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w odniesieniu do których przysługują Panu majątkowe prawa autorskie. Sposób przenoszenia każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy.

Wskazał Pan również, że pomimo wyboru w 2022 r. jako formy rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez cały 2022 r. prowadził Pan zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

W konsekwencji, w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia, może Pan opodatkować sumę kwalifikowanych dochodów, osiągniętych w 2022 r. oraz w latach kolejnych z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. autorskich praw do programów komputerowych, preferencyjną 5% stawką podatkową. Powyższe odnosi się również do lat kolejnych, o ile nie ulegną zmianie okoliczności wskazane we wniosku i nie ulegnie zmianie stan prawny.

Sposób ustalenia wartości wynagrodzenia za przeniesienie praw własności intelektualnej, nie podlega ocenie przez tutejszy organ.

Zaznaczyć należy w tym miejscu, że o ile podstawą opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastrzeżenia wymaga, że uzyskiwane przez Pana przychody niestanowiące dochodów z przeniesienia praw własności intelektualnej, nie podlegają ocenie przez tutejszy organ.

Nadmienić należy, że w odniesieniu do roku podatkowego 2022, niniejsza interpretacja indywidualna będzie miała zastosowanie, jeżeli spełni Pan wymogi zawarte w art. 15 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo informujemy, że interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie sprawy będącej przedmiotem wniosku w kontekście sformułowanego pytania interpretacyjnego, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii opisanych we wniosku, w szczególności we własnym stanowisku.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259, dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl