0115-KDST2-1.4011.30.2023.3.AP - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-1.4011.30.2023.3.AP Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu dla świadczonych usług. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 8 i 29 marca 2023 r. (daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W ramach umowy z czerwca 2021 r. świadczy Pan usługi w ramach wsparcia i utrzymania istniejącego systemu komputerowego, co polega na:

- ocenie i dokumentowaniu potrzeb biznesowych związanych z nowymi funkcjami, które mogą obejmować niestandardowe ulepszenia i raporty (opisuje Pan dostępne rozwiązania wspierające realizację potrzeb biznesowych i przedstawia je do zaopiniowania przez właściciela procesu od strony merytorycznej oraz architekta systemu od strony technicznej, ponadto instruuje Pan użytkowników w jaki sposób wykonywać operacje w systemie w celu uzyskania pożądanego efektu oraz tworzy dokumentację prezentującą funkcjonalność elementów systemu implementowanych na życzenie użytkowników);

- konfiguracji różnych funkcji w ramach modułów (...) systemu (...), takich jak: księga główna, środki trwałe, księga zobowiązań, księga należności, płatności bankowe, rachunkowość cenrtów kosztów, rachunkowość centrów zysku, rozpoznawanie przychodów, księgowanie zamówień wewnętrznych i podatki (dokonuje Pan odpowiednich ustawień w ramach systemu, weryfikuje je i poddaje wstępnej weryfikacji pod kątem funkcjonalnym);

- współpracy z zespołami technicznymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi) w celu oceny alternatyw projektowych, optymalizacji i projektowania rozwiązań w celu minimalizowania ich wpływu na wydajność (konsultuje Pan z innymi specjalistami, np. programistami, wykonalność implementacji możliwych rozwiązań oraz ich złożoność techniczną oraz określa zakres funkcjonalny rozwiązania);

- weryfikacji i testowaniu standardowej konfiguracji, jak i niestandardowych rozwiązań oprogramowanych przez zewnętrznych dostawców na zlecenie firmy, której świadczy Pan usługi (wykonuje Pan manualne testy wykonanej konfiguracji oraz dokonuje analizy funkcjonalnej pod kątem zgodności ze specyfikacją zmian programistycznych wykonywanych przez programistów zakontraktowanych przez usługobiorcę);

- proaktywnym informowaniu zainteresowanych stron o statusie poszczególnych zmian i projektów (monitoruje Pan progres otwartych przez użytkowników systemu zgłoszeń oraz podejmuje działania niezbędne do dalszego postępu ich realizacji oraz informuje zainteresowanych użytkowników o postępie prac i przewidywanym terminie ich realizacji);

- przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznych, procedur i metod w zakresie wsparcia i/lub konserwacji systemów (wszelkie zmiany w zakresie systemu realizowane są w ramach ustandaryzowanego procesu wymagającego transparentnego procesu ich zatwierdzania, weryfikacji i dokumentacji ustalonego wewnętrznie na potrzemy klienta i realizowanego poprzez system obsługi zgłoszeń);

- stosowaniu się do obowiązujących standardów dokumentacji celem jej aktualizacji i tworzenia zaktualizowanych wersji (jest Pan zobowiązany do dokumentowania realizowanych zgłoszeń w zakresie sposobu ich realizacji, przygotowania specyfikacji technicznej, testów funkcjonalnych, itp.).

Podsumowując, jest to zajęcie polegające na weryfikowaniu, czy aplikacja lub dana funkcja działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami, oraz czy działania użytkowników realizowane są zgodnie z procesami zdefiniowanymi przez architektów systemu i właścicieli procesów biznesowych, a po wykryciu błędów w systemie na ich usuwaniu poprzez dostosowanie lub rozszerzenie istniejącej konfiguracji lub na zgłoszeniu nieprawidłowości do programistów, gdy zakres niezbędnych zmian czy poprawek wykracza poza standardowe możliwości dostosowania konfiguracji systemu. Jest to praca wykonywana manualnie i nie ma związku z programowaniem - wszelkie zmiany kodu oprogramowania wymagają odpowiednich kluczy deweloperskich oraz uprawnień systemowych, do których nie ma Pan dostępu.

Na podstawie wniosku skierowanego do GUS zostało stwierdzone, że zakres usług świadczonych przez Pana mieści się w zakresie grupowania 62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Natomiast grupowanie to obejmuje szereg usług, których Pan nie wykonuje, co potwierdza zakres tego grupowania opisany w dokumencie WYJAŚNIENIA do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), w szczególności:

a) 62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego - nie ma Pan kompetencji, ani żadnych zapisów w umowie ze świadczeniobiorcą dotyczących sprzętu komputerowego;

wg wyjaśnienia do PKWiU grupowanie to obejmuje:

- usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy;

- usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego;

- usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu;

- usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.

Podkreślił Pan, że nie wykonuje żadnych z ww. opisanych usług.

b) 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego - jest Pan ekspertem w zakresie funkcjonalności dotyczących księgowości i kontrolingu w ramach jednego systemu, a umowa ze świadczeniobiorcą przewiduje rozwiązywanie problemów funkcjonalnych oraz świadczenie pomocy technicznej w ramach systemu, a nie usługi polegające na ewentualnym doradztwie;

wg wyjaśnienia do PKWiU grupowanie to obejmuje:

- usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak: doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia;

- systemy zabezpieczające.

Podkreślił Pan, że nie wykonuje żadnych z ww. opisanych usług.

c) 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - świadczy Pan szereg usług, mieszczących się w zakresie tego kodu PKWiU;

wg wyjaśnienia do PKWiU grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

- udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu - wskazał Pan, że realizuje takie usługi;

- usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania - wskazał Pan, że realizuje takie usługi, ale jedynie w zakresie dostosowania nowej wersji do wymagań funkcjonalnych w ramach dostępnej konfiguracji, natomiast nie ma Pan kompetencji w zakresie instalowania oprogramowania oraz przygotowania stanowisk dla użytkowników;

- udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego - wskazał Pan, że realizuje takie usługi, ale z wyłączeniem naprawy sprzętu informatycznego;

- udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce - wskazał Pan, że realizuje usługi polegające na rozszerzeniu funkcjonalności dla nowych jednostek wskazanych przez świadczeniobiorcę;

- udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie - wskazał Pan, że realizuje usługi polegające na wsparciu użytkownika w korzystaniu z systemu, ale wyłącznie w zakresie danego narzędzia bez ingerencji w sprzęt użytkownika;

- udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa - wskazał Pan, że jego zdaniem realizuje usługi o charakterze zbliżonym do tego opisu, polegające na rozwiązywaniu problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego.

Uzupełnienie wniosku

Na prośbę organu, aby wyjaśnić zakres wniosku w kontekście przedstawionego opisu sprawy, zadanego pytania oraz stanowiska własnego, odpowiedział Pan, że przedmiotem jego wątpliwości jest określenie stawki dla usług wymienionych w opisie stanu faktycznego.

Następnie w uzupełnieniu wniosku ponownie przedstawił Pan poprawiony, pełny opis stanu faktycznego:

Prowadzi Pan działalność gospodarczą od stycznia 2019 r. i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Do końca roku 2021 rozliczenie działalności odbywało się na podstawie podatku liniowego. Dnia 6 stycznia 2022 r., za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, zgłosił Pan zmianę sposobu opodatkowania od dnia 1 stycznia 2022 r. na rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przyjęcie wniosku zostało potwierdzone przez UPO. Pana działalność nie została sklasyfikowana jako wyłączenie zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.). W odniesieniu do art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a nigdy nie uzyskiwał Pan dochodów przekraczających 2 mln euro.

Zapytanie dotyczy roku podatkowego 2022, w którym świadczył Pan usługi w ramach umowy zawartej w czerwcu 2021 r., a następnie przedłużonej w czerwcu 2022 r. w niezmienionym kształcie w zakresie świadczonych usług i obowiązków.

W Pana rozumieniu ustawa posługuje się kodami PKWiU w celu przypisania odpowiedniej stawki podatku, stąd wniosek do KIS poprzedził Pan wnioskiem do GUS o nadanie symbolu PKWiU, którego przeprocedowanie zajęło ponad 10 miesięcy i zakończyło się jedynie określeniem grupy przypisania, nie zaś konkretnego kodu PKWiU (zakres usług świadczonych przez Pana mieści się w zakresie grupowania 62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki).

świadczy Pan usługi w ramach wsparcia i utrzymania istniejącego systemu komputerowego, co polega na:

- ocenie i dokumentowaniu potrzeb biznesowych związanych z nowymi funkcjami, które mogą obejmować niestandardowe ulepszenia i raporty (opisuje Pan dostępne rozwiązania wspierające realizację potrzeb biznesowych i przedstawia je do zaopiniowania przez właściciela procesu od strony merytorycznej oraz architekta systemu od strony technicznej, ponadto instruuje Pan użytkowników w jaki sposób wykonywać operacje w systemie, w celu uzyskania pożądanego efektu oraz tworzy dokumentację prezentującą funkcjonalność elementów systemu implementowanych na życzenie użytkowników);

- konfiguracji różnych funkcji w ramach modułów (...) systemu (...), takich jak: księga główna, środki trwałe, księga zobowiązań, księga należności, płatności bankowe, rachunkowość centrów kosztów, rachunkowość centrów zysku, rozpoznawanie przychodów, księgowanie zamówień wewnętrznych i podatki (dokonuje Pan odpowiednich ustawień w ramach systemu, weryfikuje je i poddaje wstępnej weryfikacji pod kątem funkcjonalnym);

- współpracy z zespołami technicznymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi) w celu oceny alternatyw projektowych, optymalizacji i projektowania rozwiązań w celu minimalizowania ich wpływu na wydajność (konsultuje Pan z innymi specjalistami, np. programistami, wykonalność implementacji możliwych rozwiązań oraz ich złożoność techniczną oraz określa zakres funkcjonalny rozwiązania);

- weryfikacji i testowaniu standardowej konfiguracji, jak i niestandardowych rozwiązań oprogramowanych przez zewnętrznych dostawców na zlecenie firmy, dla której świadczy Pan usługi (wykonuje Pan manualne testy wykonanej konfiguracji oraz dokonuje analizy funkcjonalnej pod kątem zgodności ze specyfikacją zmian programistycznych wykonywanych przez programistów zakontraktowanych przez usługobiorcę);

- proaktywnym informowaniu zainteresowanych stron o statusie poszczególnych zmian i projektów (monitoruje Pan progres otwartych przez użytkowników systemu zgłoszeń oraz podejmuje działania niezbędne do dalszego postępu ich realizacji oraz informuje zainteresowanych użytkowników o postępie prac i przewidywanym terminie ich realizacji);

- przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznych, procedur i metod w zakresie wsparcia i/lub konserwacji systemów (wszelkie zmiany w zakresie systemu realizowane są w ramach ustandaryzowanego procesu wymagającego transparentnego procesu ich zatwierdzania, weryfikacji i dokumentacji ustalonego wewnętrznie na potrzeby klienta i realizowanego poprzez system obsługi zgłoszeń);

- stosowaniu się do obowiązujących standardów dokumentacji celem jej aktualizacji i tworzenia zaktualizowanych wersji (jest Pan zobowiązany do dokumentowania realizowanych zgłoszeń w zakresie sposobu ich realizacji, przygotowania specyfikacji technicznej, testów funkcjonalnych, itp.)

Podsumowując, jest to zajęcie polegające na weryfikowaniu, czy aplikacja lub dana funkcja działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami oraz czy działania użytkowników realizowane są zgodnie z procesami zdefiniowanymi przez architektów systemu i właścicieli procesów biznesowych, a po wykryciu błędów w systemie na ich usuwaniu poprzez dostosowanie lub rozszerzenie istniejącej konfiguracji lub na zgłoszeniu nieprawidłowości do programistów, gdy zakres niezbędnych zmian czy poprawek wykracza poza standardowe możliwości dostosowania konfiguracji systemu. Jest to praca wykonywana manualnie i nie ma związku z programowaniem - wszelkie zmiany kodu oprogramowania wymagają odpowiednich kluczy deweloperskich oraz uprawnień systemowych, do których nie ma Pan dostępu.

Pana rola w ramach struktury organizacyjnej, dla której wykonuje usługi sprowadza się do wykonywania określonych działań w zakresie konserwacji i usprawniania systemu. Pana działania są ograniczone poprzez przyjęty w organizacji projekt rozwiązania systemu, a wszelkie zmiany wykraczające poza ramy tego projektu leżą w gestii osób pełniących rolę architektów. Rola architekta m.in. polega na weryfikacji dostępnych rozwiązań i wyborze rozwiązania optymalnego. Architekt odpowiada za projektowanie, opiniowanie oraz dobór komponentów oprogramowania niezbędnych dla całościowego rozwiązania informatycznego wykraczającego poza ramy jednego systemu i w tym sensie osoby pełniące taką rolę mogłyby w Pana rozumieniu świadczyć usługi doradcze. Jest Pan zobligowany do współpracy z architektem rozwiązania w celu zapewnienia zgodności wykonywanych usług z całościową koncepcją środowiska informatycznego i jest zobowiązany do stosowania się do jego wskazań i zaleceń. Wykonuje Pan czynności niezbędne do wprowadzenia zmiany lub nadzoruje cały proces jej implementacji. Zatem - w Pana ocenie - nie polega to na doradztwie lecz tworzeniu rozwiązań oraz metod ich implementacji, a także wykonawstwie w zakresie przygotowania dokumentacji i wykonania standardowej konfiguracji, a także testowaniu wdrażanych rozwiązań celem zapewnienia odpowiedniej jakości. Tym samym nie jest Pan ciałem doradczym, a wykonawczym.

Ani ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ani ustawa - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) nie precyzuje pojęcia doradztwa, natomiast w znaczeniu potocznym pod pojęciem doradztwa kryje się udzielanie fachowych porad, opinii i wyjaśnień w danej dziedzinie, natomiast Pana wynagrodzenie jest uzależnione od dostarczania konkretnych rozwiązań funkcjonalnych w ramach oprogramowania klienta, tworzeniu dokumentacji funkcjonalnej, konfiguracji oraz wykonywaniu testów i weryfikacji, czy system działa prawidłowo, a więc polega na świadczeniu pomocy technicznej w ramach systemu. Ponadto świadczone przez Pana usługi również nie wypełniają znamion usług doradczych opisanych w dokumencie Wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w ramach klasyfikacji: Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego.

Podsumowując, w Pana rozumieniu i zgodnie z tym co już wskazywał Pan we wniosku ("umowa ze świadczeniobiorcą przewiduje rozwiązywanie problemów funkcjonalnych oraz świadczenie pomocy technicznej w ramach systemu, a nie usługi polegające na ewentualnym doradztwie"), zakres świadczonych usług nie wypełnia znamion przytoczonych powyżej definicji doradztwa.

Ponadto doprecyzował Pan opis sprawy i odpowiedział na pytania:

Pytanie 1) Którego roku podatkowego dotyczy wskazany przez Pana stan faktyczny?

Odpowiedź: Zapytanie dotyczy roku podatkowego 2022, w moim rozumieniu ustawa posługuje się kodami PKWiU w celu przypisania odpowiedniej stawki podatku, stąd wyjaśnienie swojej sytuacji podatkowej rozpocząłem od wniosku o nadanie symbolu PKWiU, którego przeprocesowanie zajęło ponad 10 miesięcy i zakończyło się jedynie określeniem grupy przypisania, nie zaś konkretnego kodu PKWiU.

Pytanie 2) Czy zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3) Od kiedy prowadzi Pan działalność gospodarczą oraz jaki rodzaj dokumentacji podatkowej prowadzi Pan w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Działalność prowadzę od stycznia 2019 r., do końca roku 2021 rozliczałem się na zasadzie podatku liniowego.

Pytanie 4) Czy złożył Pan sporządzone na piśmie oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu według miejsca zamieszkania, o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym?

Odpowiedź: Tak, złożyłem wniosek o zmianę formy opodatkowania w CEIDG. Wniosek został poprawnie przyjęty przez CEIDG w dniu 6 stycznia 2022.

Pytanie 5) Czy w ramach świadczenia usług sklasyfikowanych jako PKWiU 62.02.30.0 oraz wskazania, że " (...) jest to zajęcie polegające na weryfikowaniu czy aplikacja lub dana funkcja działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacja i wymaganiami, oraz czy działania użytkowników realizowane są zgodnie z procesami zdefiniowanymi przez architektów systemu i właścicieli procesów biznesowych, a po wykryciu błędów w systemie na ich usuwaniu poprzez dostosowanie lub rozszerzenie istniejącej konfiguracji lub na zgłoszeniu nieprawidłowości do programistów, gdy zakres niezbędnych zmian czy poprawek wykracza poza standardowe możliwości dostosowania konfiguracji systemu (...)" wykonuje Pan czynności związane z doradztwem w zakresie oprogramowania? jeśli tak - na czym polega ten związek (proszę szczegółowo go opisać); jeśli nie - proszę wskazać, na jakiej podstawie ten związek nie występuje.

Odpowiedź: Moja rola w ramach organizacji klienta polega na zbieraniu i dokumentowaniu wymagań funkcjonalnych dotyczących systemu informatycznego użytkowanego przez klienta (użytkownicy systemu zgłaszają błędy w działaniu systemu lub zapotrzebowanie na konfigurację nowych lub rekonfigurację istniejących funkcjonalności). Moim obowiązkiem jest ich odpowiednia interpretacja i przełożenie na rozwiązanie techniczne w postaci konfiguracji systemu tak, aby w możliwie najwyższym stopniu odzwierciedlić potrzeby biznesowe opisywane przez użytkowników, a czasami w przypadku, gdy system tego nie umożliwia proponuję rozszerzenia lub modyfikacje istniejących funkcjonalności, opisuję je w zakresie ich wykonalności, tzn dostępności danych, tabel w których są przechowywane, ewentualnych transformacji tych danych oraz sposobu ich prezentacji, zatem w mojej ocenie nie polega to na doradztwie lecz tworzeniu rozwiązań oraz sposobów ich implementacji, a także wykonawstwie w zakresie przygotowania dokumentacji oraz wykonania standardowej konfiguracji.

Jak wskazałem wcześniej w organizacji występuje również rola architekta, który m.in. odpowiada za projektowanie, opiniowanie oraz dobór komponentów oprogramowania niezbędnych dla całościowego rozwiązania informatycznego wykraczającego poza ramy jednego systemu i w tym sensie osoby pełniące taką rolę mogłyby w moim rozumieniu świadczyć usługi doradcze. Wnioskodawca jest zobligowany do współpracy z architektem rozwiązania w celu zapewnienia zgodności wykonywanych usług z całościową koncepcją środowiska informatycznego i jest zobowiązany do stosowania się do jego wskazań i zaleceń. Ani ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ani ustawa - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) nie precyzuje pojęcia doradztwa natomiast w znaczeniu potocznym pod pojęciem doradztwa kryje się udzielanie fachowych porad, opinii i wyjaśnień w danej dziedzinie, natomiast moje wynagrodzenie jest uzależnione od dostarczania konkretnych rozwiązań w ramach oprogramowania klienta, tworzeniu dokumentacji funkcjonalnej i konfiguracji oraz wykonywaniu testów i weryfikacji czy system działa prawidłowo, a więc polega na świadczeniu pomocy technicznej w ramach systemu. Ponadto świadczone przeze mnie usługi również nie wypełniają znamion usług doradczych opisanych w dokumencie Wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w ramach klasyfikacji Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego.

Podsumowując, w moim rozumieniu i zgodnie z tym co już wskazywałem we wniosku ("umowa ze świadczeniobiorcą przewiduje rozwiązywanie problemów funkcjonalnych oraz świadczenie pomocy technicznej w ramach systemu, a nie usługi polegające na ewentualnym doradztwie"), zakres świadczonych usług nie wypełnia znamion przytoczonych powyżej definicji doradztwa.

Pytanie 6) Czy do wykonywanej przez Pana działalności mają zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Moja działalność nie została sklasyfikowana jako wyłączenie.

Pytanie 7) Czy w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym korzysta Pan z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: uzyskał Pan przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro, uzyskał Pan przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 2 000 000 euro?

Odpowiedź: Nie, moje przychody to inny rząd wielkości.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w opisie stanu faktycznego, które Pan wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i otrzymywane wynagrodzenie kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Odnosząc powyższy zakres usług wskazanych we wniosku, a w szczególności udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu oraz udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, można stwierdzić, że usługi świadczone przez Pana w ramach obowiązującej umowy nie mają znamion działalności doradczej i polegają na świadczeniu pomocy technicznej w ramach systemu. Pana zdaniem, prawidłowe jest opodatkowanie ryczałtem w wysokości 8,5% zakresu usług, które zostały wymienione w opisie stanu faktycznego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Stawki zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności, ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 kresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 12% podlegają m.in. usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (ex 62.02).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU, przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że świadczy usługi sklasyfikowane wg kodu PKWiU 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Pana usługi obejmują udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu oraz udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego. Wykonuje Pan czynności polegające na weryfikowaniu, czy aplikacja lub dana funkcja działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami, oraz czy działania użytkowników realizowane są zgodnie z procesami zdefiniowanymi przez architektów systemu i właścicieli procesów biznesowych, a po wykryciu błędów w systemie na ich usuwaniu poprzez dostosowanie lub rozszerzenie istniejącej konfiguracji lub na zgłoszeniu nieprawidłowości programistom, gdy zakres niezbędnych zmian czy poprawek wykracza poza standardowe możliwości dostosowania konfiguracji systemu. Jest to praca wykonywana manualnie i nie ma związku z programowaniem. Wskazany zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Ponadto wskazał Pan, że prowadzi działalność od stycznia 2019 r. Do końca roku 2021 rozliczał się Pan na zasadzie podatku liniowego, natomiast 6 stycznia 2022 r. zgłosił zmianę sposobu opodatkowania od dnia 1 stycznia 2022 r. na rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Do wykonywanej przez Pana działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne. Nie przekroczył Pan dochodu 2 000 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym korzysta Pan z opodatkowania w formie ryczałtu.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 62.02.30.0 i - jak wynika z ich opisu - niezwiązanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl