0115-KDST2-1.4011.218.2024.1.MR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-1.4011.218.2024.1.MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wydzierżawia Pan na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy, na rzecz podmiotu trzeciego będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomość gruntową składającą się z dwóch działek gruntowych, uzyskując z tego tytułu przychody. Opłaca Pan zryczałtowany podatek dochodowy od najmu tej nieruchomości.

W czasie trwania dzierżawy pozostaje Pan w związku małżeńskim z A.A. Pomiędzy małżonkami obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa małżeńska. Wydzierżawiana nieruchomość gruntowa nie należy do majątku wspólnego małżonków. Nieruchomość została nabyta przez Pana przed zawarciem małżeństwa, zatem wchodzi do Pana majątku osobistego. Małżonkowie nie wydzierżawiają oraz nie wynajmują innych nieruchomości poza wyżej wskazaną.

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dochody z majątku osobistego małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. W związku z tym dochód z Pana majątku odrębnego jest dochodem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków.

Pierwszy przychód z tytułu wydzierżawienia nieruchomości za rok 2024 wpłynął na Pana rachunek w (...) 2024 r. Dnia (...) 2024 r., listem poleconym, za potwierdzeniem nadania, złożył Pan wraz z małżonką do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w (...) oświadczenie, że przychody z tego tytułu za rok 2024 będą opodatkowane w całości przez jednego z małżonków - B.B.

Zostało złożone oświadczenie w związku z treścią art. 12 ust. 6 oraz ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku ze złożonym oświadczeniem chce Pan opodatkować przychód z przedmiotu dzierżawy stawką 8,5% do kwoty 200.000 zł, natomiast nadwyżkę ponad kwotę 200.000 zł stawką 12,5%.

Pytania

1. Czy w związku ze złożeniem przez małżonków oświadczenia dotyczącego wyboru zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, jest Pan uprawniony opodatkować przychód z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w roku 2024 według stawki 8,5% do kwoty 200.000 zł, natomiast nadwyżka ponad kwotę 200.000 zł powinna być opodatkowana stawką 12,5%?

2. Czy na podstawie złożonego przez małżonków w roku 2024 oświadczenia dotyczącego wyboru zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków przychody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w kolejnych latach mogą być opodatkowane według stawki 8,5% do kwoty 200.000 zł, natomiast nadwyżka ponad kwotę 200.000 zł powinna być opodatkowana stawką 12,5%, o ile małżonkowie nie zawiadomią właściwego organu podatkowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z nich?

Pana stanowisko w sprawie

Stoi Pan na stanowisku, że osiąganie przez Pana i małżonkę przychodów z dzierżawy nieruchomości, która nie wchodzi do majątku wspólnego, natomiast wchodzi w skład majątku osobistego, nie wyklucza możliwości opodatkowania przychodu z tytułu tej dzierżawy stawką 8,5% do kwoty 200.000 zł, a powyżej tej kwoty stawką 12,5%. Warunkiem jest jedynie złożenie przez oboje małżonków właściwemu organowi podatkowemu oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 6 oraz ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym.

Pana zdaniem przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie wyłączają zastosowania art. 12 ust. 13 tej ustawy (mówiącego o podwyższeniu kwoty opodatkowanej stawką 8,5% z kwoty 100.000 zł do kwoty 200.000 zł), w sytuacji, w której nieruchomość wchodzi w skład majątku odrębnego. Ustawa nie różnicuje bowiem czy dzierżawa dotyczy nieruchomości pozostającej w majątku odrębnym czy w majątku wspólnym. Istotne jest jedynie czy pomiędzy małżonkami występuje ustrój małżeńskiej wspólnoty majątkowej oraz czy zostało złożone przewidziane w przepisach tej ustawy oświadczenie skierowane do właściwego organu podatkowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 6 ww. ustawy:

Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 776):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawa o podatku dochodowym".

Stosownie do art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Zatem przychody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Natomiast art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że:

Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą sporządzone na piśmie oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Natomiast art. 12 ust. 8-8c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi:

8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

8a. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

8b. (uchylony)

8c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8a, mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Jak stanowi art. 12 ust. 13 ww. ustawy:

W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie określone w ust. 6, kwota przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 200 000 zł.

Zatem przychody z tytułu najmu/dzierżawy majątku wspólnego zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może opodatkowywać w całości - na podstawie sporządzonego na piśmie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z małżonków - jeden z małżonków.

W ramach tzw. najmu prywatnego małżonkowie mogą osiągać przychody z najmu/dzierżawy składnika stanowiącego ich majątek wspólny, jak i z najmu/dzierżawy składnika będącego majątkiem odrębnym każdego z małżonków.

Zasadą jest, że każdy małżonek opłaca ryczałt od przychodów z najmu prywatnego w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągają przychody z tzw. najmu prywatnego należące do ich majątku wspólnego i złożą oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych całości przychodów przez jednego z nich. W takim przypadku, ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 200 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 200 0000 zł.

Jednak w przypadku, gdy małżonek osiąga przychody z najmu prywatnego składnika stanowiącego jego majątek odrębny, to od przychodów z najmu/dzierżawy składnika majątku odrębnego małżonek opłaca ryczałt w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Przy obliczaniu kwoty przychodów w wysokości 100 000 zł małżonek uwzględnia przychody z najmu/dzierżawy składnika majątku wspólnego, w odniesieniu do których małżonkowie złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

W myśl art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1)

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2)

przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3)

prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

(...).

Jak Pan wskazał w opisie sprawy, wydzierżawiana nieruchomość gruntowa została nabyta przez Pana przed zawarciem małżeństwa, zatem wchodzi do Pana majątku osobistego. Zarówno Pan, jak i Pana żona nie wydzierżawiacie ani nie wynajmujecie innych nieruchomości.

Skoro zatem przedmiotowa nieruchomość - kupiona przez Pana przed zawarciem małżeństwa - należy do Pana majątku osobistego, to przepisy dotyczące możliwości wyboru zasady opodatkowania przez jednego z małżonków oraz związanego z nim limitu w wysokości 200 000 zł nie mają zastosowania. Przepisy te bowiem dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy przedmiot najmu/dzierżawy stanowi wspólny majątek przez cały dany rok podatkowy. Jednoznacznie stanowi o tym cytowany wcześniej art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując, biorąc pod uwagę opis okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przychody uzyskane w roku 2024 z dzierżawy składnika stanowiącego Pana majątek odrębny, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł. Takie same zasady opodatkowania będą miały również zastosowanie w kolejnych latach podatkowych, jeżeli przedstawione okoliczności sprawy oraz stan prawny nie ulegną zmianie. W przedstawionych okolicznościach przepisy dotyczące możliwości wyboru zasady opodatkowania przez jednego z małżonków oraz związanego z nim limitu w wysokości 200 000 zł nie mają zastosowania, a fakt złożenia takiego oświadczenia pozostaje w opisanej sytuacji bez wpływu na wysokość limitu, po przekroczeniu którego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5%.

W świetle powyższego zaprezentowane przez Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności sprawy. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na opisie sprawy. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl