0115-KDST1-3.450.29.2020.1.IK - WIS TOWAR – wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez odmiana 05, mączka dolomitowa - 8%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-3.450.29.2020.1.IK WIS TOWAR – wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez odmiana 05, mączka dolomitowa - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 12 marca 2020 r. (data wpływu 18 marca 2020 r.), uzupełnionego w dniu 18 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informacj ę stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez odmiana 05 (mączka dolomitowa)

Opis towaru: wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez odmiana 05 w postaci mączki dolomitowej będące produktem rozdrobnienia czystego dolomitu.

Rozstrzygnięcie: nawóz - zwykle przeznaczony do wykorzystania w produkcji rolnej

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2020 r. Spółka złożyła wniosek, uzupełniony w dniu 18 czerwca 2020 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: "wapno nawozowe zawierające magnez, węglanowe" według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą eksploatując kopalnię dolomitów. Głównym produktem spółki są kruszywa mineralne różnych frakcji, oferowane na podbudowy drogowe, jako surowiec do produkcji mas asfaltowych i betonowych oraz wapno nawozowe w postaci mączki dolomitowej. Wapno nawozowe w postaci mączki dolomitowej produkowane przez Spółkę jest produktem rozdrobnienia czystego dolomitu. W procesie produkcji nie są dodawane żadne składniki, poza pozyskaną za złoża skałą dolomitową, która poddawana jest rozdrobnieniu. Produkt ten jest od lat środkiem powszechnie stosowanym w rolnictwie. Jego użycie polega na rozsianiu go na powierzchni gleby użytkowanej rolniczo (wapnowanie). Wapnowanie gleby służy jej odkwaszeniu oraz zapewnieniu odpowiedniego odczynu pH gleby, co jest niezbędne celem zapewnienia wysokich plonów, wapno nawozowe zawierające magnez - stanowiące mączkę dolomitową.

Produkt ten to nawóz mineralny (...) uzyskiwany z dolomitu surowego.

Sprzedaż w postaci luzem lub w opakowaniach big-bag (...) kg

Nawóz zawiera ponad 90% węglanów wapnia i magnezu CaCO 3 +MgCO 3, co w przeliczeniu na tlenki wynosi: CaO+MgO - 45%:50%

MgO - ok 20%

CaO - ok. 30%

Zdaniem Wnioskodawcy, mączka dolomitowa podlega opodatkowaniu według stawki 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ust. 1 pkt 2 ustawy VAT, jako wymienione w poz. 21 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się PKWIU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

W wyniku zmiany przepisów - załącznika nr 1 do ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) dotychczasowy załącznik nr 3 otrzymał nowe brzmienie w którym od dnia 1 kwietnia 2020 r. wapno nawozowe w postaci mączki dolomitowej zakwalifikować należy do poz. 10 załącznika tamże. Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych.

Zgodnie z nomenklaturą CN wapno nawozowe w postaci mączki dolomitowej powinno być od dnia 1 kwietnia 2020 r. oznaczone symbolem CN 2518 10 00 - Dolomit niekacynowany ani niespiekany oraz sprzedawane ze stawką 8% na podstawie zmienionego załącznika nr 3 do ustawy VAT.

(...)

(...) podstawowym składnikiem produktu jest tlenek wapnia (CaO) i tlenek magnezu (MgO); że nawóz uzyskał pozytywną ocenę przydatności rolniczej oraz świadectwo ekologiczne wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w (...); że nawóz dopuszczony jest do obrotu i stosowania w rolnictwie do odkwaszania gleb i wzbogacania w magnez przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

(...)

(...)

(...)

Klasyfikacja towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacj ach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 42a pkt 2 lit. a ustawy, WIS zawiera m.in. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże tylko w sytuacji, w której jest ona niezbędna do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku VAT nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 10 wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystywania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

W tym miejscu wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "zwykle przeznaczone do wykorzystywania w produkcji rolnej". Wskazać należy, że zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 3 marca 2011 r. sprawa nr C-41/09, który opiera się na dyrektywie Rady z dnia 28 listopada 2006 r. nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, s. 1) pojęcie "zwykle" oznacza, że obniżona stawka podatku VAT jest stosowana automatycznie do każdego z produktów, których dotyczy ten przepis, gdy produkt ten jest zwyczajowo i w sposób ogólny przeznaczony do wykorzystywania w produkcji rolnej.

Zatem w tym pojęciu będą się również mieściły nawozy do upraw polowych, ogrodniczych, sadowniczych oraz użytków zielonych.

Natomiast stosując wykładnię literalną, wskazać należy, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005) słowo "zwykle" oznacza "najczęściej, przeważnie".

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796) nawozami są produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o nawozach i nawożeniu, nawozy mineralne to nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, a także niektóre nawozy pochodzenia organicznego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy do obrotu można wprowadzać nawozy odpowiadające, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 5, typom wapna nawozowego, w których zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

Natomiast, zgodnie z treścią ww. art. 12 pkt 5 cyt. ustawy minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia typy wapna nawozowego oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla tych typów, mając na względzie zapewnienie właściwej ich jakości.

I tak, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), wprowadzane są do obrotu nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe spełniające wymagania jakościowe określone w załączniku nr 6 "Typy wapna nawozowego oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla tych typów".

W przedmiotowym załączniku w tabeli nr 2 pod pozycją 5, wskazano wapno nawozowe zawierające magnez, typ - węglanowe (odmiana 05), zawierające w swoim składzie (jako składniki podstawowe) węglan wapnia i węglan magnezu, otrzymane poprzez mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych, minimalna zawartość składników CaO + MgO 45%, w tym MgO 15%.

Uwzględniając powyższe, a także fakt, że dla opisanego we wniosku towaru Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające, że towar ten spełnia wymagania, o których mowa w zał. nr 6 (tabela Nr 2, poz. 5) do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki - stwierdzić należy - że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nawozem zwykle przeznaczonym do wykorzystania w produkcji rolnej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 10 wskazano bez względu na CN "Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych".

Uwzględniając powyższe, mając na uwadze, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nawozem zwykle przeznaczonym do wykorzystania w produkcji rolnej - towarem "wapno nawozowe zawierające magnez, węglanowe", stwierdzić należy, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie ww. towaru, podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), na dzień 1 lipca 2020 r. przesunięty zostaje termin, od którego stosowana będzie nowa matryca stawek podatku od towarów i usług wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.).

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Ponadto niniejsza WIS nie rozstrzyga, czy opisany produkt spełnia wymagania dla nawozu określone w rozporządzeniu WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.Urz.UE.L 304 z dnia 21 listopada 2003 r., z późn. zm.).

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować dla towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu 30 czerwca 2020 r. (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego niniejszą WIS, w szczególności związane z utratą możliwości jego obrotu na terytorium kraju, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru będącego jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl