0115-KDST1-3.440.21.2021.3.PSZ - WIS TOWAR - folia przemysłowa stretch - CN 39 - 23%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-3.440.21.2021.3.PSZ WIS TOWAR - folia przemysłowa stretch - CN 39 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 20 stycznia 2021 r. (data wpływu 27 stycznia 2021 r.) uzupełnionego pismem z dnia 22 marca 2021 r. (data wpływu 26 marca 2021 r.) oraz z dnia 29 kwietnia 2021 r. (dat a wpływu 5 maja 2021 r.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - folia przemysłowa stretch

Opis towaru: folia stretch przemysłowa, (...)

Rozstrzygnięcie: CN 39

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1b ustawy o podatku od towarów i usług oraz określenia stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 26 marca 2021 r. (data wpływu) oraz w dniu 5 maja 2021 r. (data wpływu), w zakresie sklasyfikowania towaru "folia przemysłowa stretch" według PKWiU na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1b ustawy o podatku od towarów i usług oraz określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Przedmiot wniosku: folia (...) stretch (...) o szerokości (...).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, (...), następnie sprzedaje sklasyfikowaną w PKWiU nr 22.21.30.0 przemysłową folię stretch.

Zgodnie z art. 42a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2021 r. wiążąca informacja stawkowa (WIS) dotyczy m.in. klasyfikacji towaru według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU dla określonych potrzeb. W oparciu o art. 42b ust. 4 ustawy wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

Pozycja 9 Załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług wprost wskazuje, iż mechanizmem podzielonej płatności, o którym mowa min. w przepisie art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108a ust. 1a ww. ustawy objęte są wyłącznie folia typu stretch Zdaniem Wnioskodawcy folii przemysłowej stretch można przypisać cechy i właściwości opisujące towar objęty poz. 9 ww. Załącznika nr 15. Tym samym, w związku z dostawą folii stretch na rzecz podatnika, gdy kwota należności ogółem na fakturze przekracz a 15.000 zł:

1. faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności",

2. Spółka ma obowiązek przyjęcia płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, 3. dostawa podlega oznaczeniu "MPP" w JPK_V7M.

Ponadto dostawa folii stretch podlega oznaczeniu "GTU¬_06" w JPK_V7M.

Nazwa "folia stretch" jest stosowana powszechnie w opisie (...) rozciągliwej folii (...) do użytku przemysłowego - zabezpieczania np. ładunków zbiorczych na paletach. Folię stretch najczęściej produkuje się z surowca zwanego (...).

Do produkcji folii używa się różnego rodzaju materiałów, w tym między innymi (...). Tym samym, zastosowanie tego samego surowca w postaci (...) do produkcji różnych folii, nie oznacza, iż każda z nich posiadać będzie tożsame cechy, w szczególności: określoną rozciągliwość i wytrzymałość przypisywaną do folii stretch. Folia posiada pewne cechy rozciągliwości, folia przemysłowa stretch jest produkowana z surowca - (...). Niemniej jednak surowiec ten w związku z przeprowadzeniem określonej uprzedniej obr óbki, posiada odmienne cechy i właściwości. Przykładowo folia stretch i folia spożywcza (...) mogą być produkowane na tożsamych liniach produkcyjnych, ale przy zdecydowanie różnych nastawieniach. Powyższe pozwala osiągnąć odmienną rozciągliwość i wytrzymałość folii stretch, a co za tym idzie odpowiednią stabilizację wymaganą np. w zakresie zabezpieczenia transportowanego ładunku.

Cechy: (...)

Pełne wymiary Produktu, będącego przedmiotem wniosku są następujące: (...).

Procentowa wartość poszczególnych materiałów składających się na Produkt kształtuje się następująco: (...)

Spółka wskazuje, że nie jest jej znany skład surowcowy Produktu. Producent odmówił Spółce podania tych informacji, ponieważ stanowi to tajemnicę przedsiębiorstwa i jest przedmiotem ochrony prawnej. (...).

Produkt jest oferowany do sprzedaży w (...).

Właściwości folii stretch, folii spożywczej (...)

(...).

Proces technologiczny folii stretch, (...):

(...)

Wnioskodawca do wniosku dołączył: (...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfika cjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 39 Nomenklatury scalonej (CN) dział ten obejmuje: "Tworzywa sztuczne i artykuły z nich".

Zgodnie z Uwagą do działu 39:

10. W pozycjach 3920 i 3921 wyrażenie "płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy" dotyczy tylko płyt, arkuszy, folii, taśmy i pasów (innych niż występujące w dziale 54) oraz bloków o regularnym kształcie geometrycznym, nawet zadrukowanych lub inaczej obrobionych, pociętych lub nie na prostokąty (włączając kwadraty), ale dalej nieobrobionych (nawet jeżeli w wyniku takiego pocięcia stają się artykułami gotowymi do użytku)".

Natomiast Noty wyjaśniające do HS do działu CN 39 wskazują, że: "Generalnie, dział ten obejmuje substancje nazywane polimerami oraz półprodukty i wyroby z nich, pod warunkiem że nie są one wyłączone przez uwagę 2. do niniejszego działu.

Wiele polimerów opisanych w niniejszym dziale jest również znanych pod postacią skrótów swych nazw.

Poniżej podana jest lista niektórych najczęściej używanych skrótów:

LDPE Polietylenu o niskiej gęstości".

Natomiast pozycja 3920 Nomenklatury scalonej (CN) obejmuje: "Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami".

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 39. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1b ustawy o podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, faktura powinna zawierać w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia pods tawy opodatkowania.

Natomiast w myśl art. 108a ust. 1b ustawy, podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

* niniejszych zasad metodycznych,

* uwag do poszczególnych sekcji,

* schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

* symbole grupowań,

* nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.2.1 zasad metodycznych - PKWiU 2015 w zakresie wyrobów opracowano, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych podstawowych kryteriach podziału (por.5.1.5). W PKWiU 2015 zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że grupowanie PKWiU 2015 odpowiada z reguły całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN.

Stosownie do pkt 5.1.5 usystematyzowanie poszczególnych grup produktów w PKWiU 2015 następuje na podstawie następujących podstawowych kryteriów klasyfikacji:

w zakresie wyrobów:

* kryterium pochodzenia wytwórczego (przemysłowego) wg rodzajów działalności,

* kryterium surowcowe,

* kryterium technologii wytwarzania,

* kryterium konstrukcji wyrobu,

* kryterium przeznaczenia.

W pkt 7.5 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania wyrobów. Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań PKWiU 2015 od Nomenklatury Scalonej (CN) (por. pkt 5.2.1) przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU 2015 należy stosować "Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN)" zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z tytułem, Sekcja C Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje: "PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO".

Jak wynika z wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja C obejmuje produkty przetwórstwa przemysłowego, przez które rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej.

Sekcja ta obejmuje m.in.: * wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 22 "WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH", w którym znajduje się kategoria 22.21.3 "PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEKOMÓRKOWYCH, NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH ANI NIEPOŁĄCZONYCH Z INNYMI MATERIAŁAMI". Pozycją PKWiU 22.21.30.0 objęte są "Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami".

Uwzględniając powyższe, towar będący przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla wyrobów objętych pozycją 22.21.30.0 PKWiU 2015. Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.2.1 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar klasyfikowany jest do działu 39 Nomenklatury scalonej (CN) i nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Natomiast w celu potwierdzenia, czy istnieje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towaru będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS zawiera klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury scalonej (CN) niezbędną do określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług oraz klasyfikację według klasy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) niezbędną do stosowania art. 108a ust. 1b ustawy.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 30 ustawy, przez ex - rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego "ePUAP".

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl